×

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by crude petroleum fields per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Venezuela 27.58 ton 2005
2 Saudi Arabia 22.32 ton 2005
3 Norway 22.28 ton 2005
4 Egypt 6.03 ton 2005
5 Sudan 3.39 ton 2005
6 Russia 2.86 ton 2005
7 Australia 2.4 ton 2005
8 Argentina 2.39 ton 1991
9 Romania 2.17 ton 2005
10 Croatia 1.13 ton 2005
11 Ukraine 1.13 ton 2005
12 Brazil 0.87 ton 2005
13 Estonia 0.727 ton 1999
14 Lithuania 0.586 ton 2005
15 Spain 0.276 ton 1999
16 Hungary 0.198 ton 2004
17 South Korea 0.187 ton 2005
18 Slovakia 0.186 ton 2005
19 Poland 0.0786 ton 2005
20 Netherlands 0.0623 ton 2001
21 Turkey 0.0156 ton 2001

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by crude petroleum fields per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption by crude petroleum fields per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: