×

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by iron and steel industry per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Honduras 21.7 ton 1997
2 Peru 8.44 ton 2005
3 United States 4.94 ton 2005
4 Luxembourg 4.3 ton 2005
5 Ukraine 3.78 ton 2005
6 Algeria 3.65 ton 2005
7 Japan 3.09 ton 2005
8 Norway 2.38 ton 2005
9 Sweden 2.33 ton 2005
10 Kazakhstan 2.11 ton 2005
11 Spain 2.1 ton 2005
12 Albania 1.88 ton 2005
13 Finland 1.73 ton 2003
14 Australia 1.72 ton 2005
15 Belgium 1.24 ton 2005
16 Indonesia 1.2 ton 2005
17 Russia 1.14 ton 2005
18 China 1.02 ton 2005
19 Denmark 0.738 ton 2005
20 Belarus 0.698 ton 1999
21 Colombia 0.539 ton 2005
22 Slovenia 0.5 ton 2005
23 Thailand 0.442 ton 2005
24 Latvia 0.435 ton 2005
25 Canada 0.418 ton 2001
26 Philippines 0.385 ton 2005
27 Portugal 0.379 ton 2005
28 Chile 0.306 ton 2005
29 Germany 0.291 ton 2005
30 New Zealand 0.283 ton 1992
31 Bulgaria 0.258 ton 2005
32 Ireland 0.25 ton 2003
33 Brazil 0.242 ton 2005
34 Romania 0.231 ton 2005
35 Croatia 0.225 ton 2005
36 Hungary 0.198 ton 2004
37 Czech Republic 0.195 ton 2005
38 Netherlands 0.184 ton 2005
39 Mexico 0.181 ton 2005
40 India 0.174 ton 2005
41 South Korea 0.125 ton 2005
42 Turkey 0.106 ton 2003
43 Greece 0.0901 ton 2005
44 Poland 0.0524 ton 2005
45 United Kingdom 0.0334 ton 2004

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by iron and steel industry per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption by iron and steel industry per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: