×

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by other consumers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 15.01 million ton 2005
2 Saudi Arabia 12.88 million ton 2005
3 Japan 12.17 million ton 2005
4 United States 9.82 million ton 2005
5 Canada 6.53 million ton 2005
6 Germany 5.89 million ton 2005
7 Syria 4.4 million ton 1996
8 Morocco 3.24 million ton 2005
9 India 3.07 million ton 2005
10 Iran 1.68 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 1.68 million ton 2005
11 Spain 1.67 million ton 2005
12 South Korea 1.23 million ton 2005
13 United Kingdom 1.17 million ton 2005
14 Belgium 1.14 million ton 2005
15 Israel 1.09 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 1.02 million ton 2005
16 Turkmenistan 962,000 ton 2005
NATO countries average (profile) 827,434.78 ton 2005
European Union average (profile) 578,875 ton 2005
17 Sweden 568,000 ton 2005
18 Malaysia 554,000 ton 1997
19 Ireland 548,000 ton 2005
20 Portugal 510,000 ton 2005
21 Austria 469,000 ton 2005
22 Indonesia 456,000 ton 2005
23 Russia 440,000 ton 2005
24 Australia 389,000 ton 2005
25 Taiwan 381,000 ton 2005
26 Cuba 368,000 ton 2005
27 Greece 365,000 ton 2005
28 Vietnam 360,000 ton 2005
29 Norway 353,000 ton 2005
30 Poland 311,000 ton 2005
31 Jordan 304,000 ton 2005
32 Netherlands 300,000 ton 2005
33 Mongolia 271,000 ton 2005
34 Philippines 257,000 ton 2005
35 Oman 247,000 ton 2005
36 Tunisia 245,000 ton 2005
37 Mauritania 238,000 ton 2005
38 Democratic Republic of the Congo 236,000 ton 2005
=39 Yemen 230,000 ton 2005
=39 Ethiopia 230,000 ton 1997
41 Romania 217,000 ton 2005
42 Finland 211,000 ton 2005
43 Slovenia 209,000 ton 2005
44 Angola 190,000 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 153,692.31 ton 2005
45 New Zealand 145,000 ton 2005
46 Brazil 142,000 ton 2005
47 Malawi 135,000 ton 2005
48 Honduras 133,650 ton 2005
49 Croatia 130,000 ton 2005
50 Uzbekistan 129,000 ton 2005
51 Armenia 116,000 ton 2005
52 Ecuador 113,000 ton 2005
53 Kyrgyzstan 104,000 ton 2005
54 Pakistan 97,000 ton 2005
55 Sudan 94,000 ton 2005
56 Bosnia and Herzegovina 93,000 ton 2005
57 Chile 90,000 ton 2005
=58 Denmark 88,000 ton 2005
=58 Mexico 88,000 ton 2005
=60 Madagascar 85,000 ton 2005
=60 Kazakhstan 85,000 ton 2005
=62 Tajikistan 84,000 ton 2005
=62 Senegal 84,000 ton 2004
64 Togo 81,000 ton 1999
65 Colombia 80,800 ton 2005
66 Guyana 78,712 ton 2005
=67 Guatemala 74,000 ton 2005
=67 Seychelles 74,000 ton 2005
69 Argentina 70,000 ton 2005
70 Uganda 65,000 ton 2005
71 Zimbabwe 60,000 ton 2005
=72 Burma 54,000 ton 2005
=72 Sri Lanka 54,000 ton 2005
=74 Venezuela 53,000 ton 2005
=74 French Guiana 53,000 ton 2005
=76 Nicaragua 51,000 ton 2005
=76 Namibia 51,000 ton 2005
78 Albania 48,000 ton 2005
79 Azerbaijan 45,000 ton 2004
80 Fiji 40,000 ton 2005
81 Dominican Republic 36,000 ton 1996
82 Eritrea 35,000 ton 2005
83 Djibouti 33,000 ton 1999
84 Liberia 32,000 ton 2005
=85 Sierra Leone 30,000 ton 2005
=85 Latvia 30,000 ton 2005
=85 Panama 30,000 ton 2002
=85 Ghana 30,000 ton 1999
89 Zambia 28,000 ton 2005
90 Estonia 27,000 ton 2005
91 Uruguay 24,000 ton 2005
92 Peru 22,000 ton 2005
93 Gabon 20,000 ton 2005
=94 Western Sahara 19,000 ton 2005
=94 Guinea-Bissau 19,000 ton 2005
=96 Tanzania 18,000 ton 2005
=96 Bulgaria 18,000 ton 2005
98 Macau 17,000 ton 2005
99 The Gambia 16,000 ton 2005
=100 Kenya 13,000 ton 2005
=100 El Salvador 13,000 ton 1996
=100 Trinidad and Tobago 13,000 ton 1992
=103 Chad 12,000 ton 2005
=103 Comoros 12,000 ton 2005
=105 Rwanda 11,000 ton 2005
=105 Jamaica 11,000 ton 2005
=107 East Timor 10,000 ton 2005
=107 Botswana 10,000 ton 2005
=107 Mozambique 10,000 ton 2005
110 Belarus 9,000 ton 2005
=111 Guinea 7,000 ton 2005
=111 Guadeloupe 7,000 ton 2005
113 Barbados 6,123 ton 2005
114 Cape Verde 6,000 ton 1992
115 Costa Rica 5,510 ton 2005
=116 Slovakia 5,000 ton 2005
=116 Luxembourg 5,000 ton 2005
=116 Moldova 5,000 ton 2005
=116 Suriname 5,000 ton 2005
=116 Lithuania 5,000 ton 2005
121 Czech Republic 4,000 ton 2005
=122 South Africa 3,000 ton 2000
=122 Sao Tome and Principe 3,000 ton 1990
=124 Georgia 2,000 ton 2005
=124 Cote d'Ivoire 2,000 ton 2005
=126 Hungary 1,000 ton 2005
=126 Thailand 1,000 ton 2004
=126 Nepal 1,000 ton 1994

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by other consumers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption by other consumers

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×