×

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by other consumers per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Seychelles 892.64 ton 2005
2 Saudi Arabia 521.59 ton 2005
3 Syria 298.58 ton 1996
4 Turkmenistan 202.62 ton 2005
5 Canada 202.18 ton 2005
6 Israel 156.71 ton 2005
7 Ireland 131.73 ton 2005
8 Belgium 109.08 ton 2005
9 Morocco 107.45 ton 2005
10 Mongolia 107.26 ton 2005
11 Slovenia 104.48 ton 2005
12 Guyana 103.45 ton 2005
13 Oman 97.93 ton 2005
14 Japan 95.23 ton 2005
15 Norway 76.35 ton 2005
16 Mauritania 75.65 ton 2005
17 Germany 71.37 ton 2005
18 Sweden 62.9 ton 2005
19 Austria 57 ton 2005
20 Jordan 56.18 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 53.33 ton 2005
21 Fiji 48.63 ton 2005
22 Portugal 48.34 ton 2005
23 Djibouti 46.37 ton 1999
24 Finland 40.22 ton 2005
25 Spain 38.53 ton 2005
26 Armenia 38.48 ton 2005
NATO countries average (profile) 36.9 ton 2005
27 Macau 36.31 ton 2005
European Union average (profile) 35.3 ton 2005
28 New Zealand 35.08 ton 2005
29 United States 33.23 ton 2005
30 Greece 32.87 ton 2005
31 Cuba 32.59 ton 2005
32 Croatia 29.27 ton 2005
33 South Korea 25.61 ton 2005
34 Sao Tome and Principe 25.55 ton 1990
35 Malaysia 25.41 ton 1997
36 Namibia 25.16 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 24.96 ton 2005
37 Tunisia 24.43 ton 2005
38 Iran 23.99 ton 2005
39 Bosnia and Herzegovina 23.97 ton 2005
40 Barbados 22.38 ton 2005
41 Kyrgyzstan 20.14 ton 2005
42 Estonia 20.06 ton 2005
43 Comoros 19.98 ton 2005
44 United Kingdom 19.44 ton 2005
45 Honduras 19.37 ton 2005
46 Australia 19.07 ton 2005
47 Netherlands 18.38 ton 2005
48 Togo 17.09 ton 1999
49 Cape Verde 16.27 ton 1992
50 Denmark 16.24 ton 2005
51 Albania 15.02 ton 2005
52 Gabon 14.5 ton 2005
53 Guinea-Bissau 13.37 ton 2005
54 Latvia 13.04 ton 2005
55 Tajikistan 12.34 ton 2005
56 China 11.51 ton 2005
57 Angola 11.48 ton 2005
58 Yemen 11.42 ton 2005
59 The Gambia 11.14 ton 2005
60 Luxembourg 10.75 ton 2005
61 Trinidad and Tobago 10.51 ton 1992
62 Malawi 10.45 ton 2005
63 East Timor 10.17 ton 2005
64 Romania 10.03 ton 2005
65 Suriname 10.01 ton 2005
66 Liberia 9.79 ton 2005
67 Panama 9.44 ton 2002
68 Nicaragua 9.35 ton 2005
69 Ecuador 8.2 ton 2005
70 Poland 8.15 ton 2005
71 Senegal 7.66 ton 2004
72 Uruguay 7.22 ton 2005
73 Eritrea 7.21 ton 2005
74 Sierra Leone 5.86 ton 2005
75 Guatemala 5.84 ton 2005
76 Kazakhstan 5.61 ton 2005
77 Chile 5.51 ton 2005
78 Azerbaijan 5.42 ton 2004
79 Botswana 5.33 ton 2005
80 Uzbekistan 4.93 ton 2005
81 Zimbabwe 4.72 ton 2005
82 Madagascar 4.65 ton 2005
Emerging markets average (profile) 4.58 ton 2005
83 Dominican Republic 4.43 ton 1996
84 Vietnam 4.37 ton 2005
85 Democratic Republic of the Congo 4.37 ton 2005
86 Jamaica 4.15 ton 2005
87 Ethiopia 3.8 ton 1997
88 Russia 3.07 ton 2005
89 Philippines 2.99 ton 2005
90 Sudan 2.98 ton 2005
91 Sri Lanka 2.75 ton 2005
92 India 2.73 ton 2005
93 Zambia 2.44 ton 2005
94 Bulgaria 2.33 ton 2005
95 Uganda 2.26 ton 2005
96 El Salvador 2.24 ton 1996
97 Indonesia 2.03 ton 2005
98 Venezuela 1.98 ton 2005
99 Colombia 1.87 ton 2005
100 Argentina 1.81 ton 2005
101 Ghana 1.63 ton 1999
102 Lithuania 1.46 ton 2005
103 Moldova 1.39 ton 2005
104 Costa Rica 1.28 ton 2005
105 Chad 1.2 ton 2005
106 Rwanda 1.17 ton 2005
107 Burma 1.08 ton 2005
108 Belarus 0.931 ton 2005
109 Slovakia 0.928 ton 2005
110 Mexico 0.795 ton 2005
111 Peru 0.794 ton 2005
112 Brazil 0.763 ton 2005
113 Guinea 0.731 ton 2005
114 Pakistan 0.614 ton 2005
115 Mozambique 0.476 ton 2005
116 Tanzania 0.464 ton 2005
117 Georgia 0.459 ton 2005
118 Czech Republic 0.391 ton 2005
119 Kenya 0.363 ton 2005
120 Cote d'Ivoire 0.115 ton 2005
121 Hungary 0.0991 ton 2005
122 South Africa 0.0682 ton 2000
123 Nepal 0.0498 ton 1994
124 Thailand 0.0154 ton 2004

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by other consumers per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption by other consumers per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×