×

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by other industries and construction per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Iceland 289.82 ton 2005
2 Fiji 194.53 ton 2005
3 Luxembourg 148.34 ton 2005
4 Kuwait 144.58 ton 2005
5 Sao Tome and Principe 135.82 ton 2005
6 Austria 134.42 ton 2005
7 Malaysia 133.23 ton 2005
8 Brunei 119.63 ton 2005
9 Finland 110.94 ton 2005
10 Australia 106.74 ton 2005
11 Canada 103.96 ton 2005
12 Lebanon 96.82 ton 2005
13 Gabon 94.24 ton 2005
14 Chile 81.77 ton 2005
15 Jordan 79.1 ton 2005
16 Hong Kong 77.5 ton 2005
17 Japan 77.46 ton 2005
18 Venezuela 75.25 ton 2005
19 Syria 73.21 ton 2005
20 Iraq 70.2 ton 2005
21 New Zealand 68.46 ton 2005
22 Denmark 68.27 ton 2005
23 Suriname 64.06 ton 2005
24 Norway 63.81 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 62.36 ton 2005
25 Kazakhstan 58.63 ton 2005
26 Panama 56.45 ton 2005
27 Belize 55.16 ton 2005
28 Slovenia 53.49 ton 2005
29 United Kingdom 52.75 ton 2005
Eurozone average (profile) 50.16 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 49.74 ton 2005
30 Botswana 47.98 ton 2005
31 United States 45.77 ton 2005
32 Cyprus 45.52 ton 2005
NATO countries average (profile) 43.94 ton 2005
33 Ireland 40.87 ton 2005
European Union average (profile) 40.26 ton 2005
34 Cuba 40.03 ton 2005
35 Sweden 38.98 ton 2005
36 Greece 38.54 ton 2005
37 Estonia 37.14 ton 2005
38 Croatia 36.24 ton 2005
39 Honduras 35.81 ton 2005
40 Trinidad and Tobago 33.93 ton 2005
41 Spain 33.8 ton 2005
42 Mauritius 32.98 ton 2005
43 Portugal 32.51 ton 2005
44 Cape Verde 31.34 ton 2005
45 Barbados 31.07 ton 2005
46 Namibia 30.59 ton 2005
47 Macau 29.91 ton 2005
48 Equatorial Guinea 29.03 ton 1993
49 Yemen 28.55 ton 2005
50 Egypt 26.53 ton 2005
51 Germany 26.06 ton 2005
52 Ecuador 25.84 ton 2005
53 Iran 25.63 ton 2005
54 Dominican Republic 25.37 ton 2005
55 Belgium 23.38 ton 2005
56 Indonesia 23.36 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 23.01 ton 2005
57 Papua New Guinea 22.15 ton 2005
58 Algeria 21.73 ton 2005
59 Israel 21.5 ton 2005
Emerging markets average (profile) 21.37 ton 2005
60 Ukraine 18.55 ton 2005
61 Cameroon 17.56 ton 1990
62 South Africa 17.16 ton 2005
63 Tunisia 16.75 ton 2005
64 South Korea 16.43 ton 2005
65 Romania 16.27 ton 2005
66 Azerbaijan 15.25 ton 2005
67 Vietnam 14.56 ton 2005
68 Latvia 13.91 ton 2005
69 Haiti 12.31 ton 2005
70 Russia 11.57 ton 2005
71 Guinea-Bissau 11.53 ton 1991
72 Poland 11.35 ton 2005
73 El Salvador 11.23 ton 2005
74 Guatemala 11.12 ton 2005
75 China 10.87 ton 2005
76 Lithuania 10.84 ton 2005
77 Thailand 10.78 ton 2005
78 Belarus 10.56 ton 2005
79 Netherlands 9.99 ton 2005
80 Grenada 9.71 ton 2005
81 Bulgaria 9.69 ton 2005
82 Nicaragua 9.35 ton 2005
83 Cote d'Ivoire 9.14 ton 2005
84 Ghana 9.07 ton 2005
85 Jamaica 9.06 ton 2005
86 India 8.7 ton 2005
87 Zambia 8.37 ton 2005
88 Mexico 8.13 ton 2005
89 Colombia 8.04 ton 2005
90 Senegal 7.81 ton 2005
91 Peru 7.68 ton 2005
92 Guinea 7.52 ton 2005
93 Costa Rica 7.41 ton 2005
94 Guyana 7.19 ton 2005
95 Czech Republic 6.06 ton 2005
96 Philippines 5.65 ton 2005
97 Angola 5.44 ton 2005
98 Uzbekistan 4.97 ton 2005
99 Pakistan 4.95 ton 2005
100 Zimbabwe 4.33 ton 2005
101 Albania 4.07 ton 2005
102 Kenya 3.94 ton 2005
103 Sri Lanka 3.72 ton 2005
104 Hungary 3.57 ton 2005
105 Slovakia 3.53 ton 2005
106 Ethiopia 3.3 ton 2005
107 Brazil 2.69 ton 2005
108 Mozambique 2.52 ton 2005
109 Uruguay 2.41 ton 2005
110 Moldova 1.95 ton 2005
111 Argentina 1.94 ton 2005
112 Sudan 1.87 ton 2005
113 Burma 1.79 ton 2005
114 Turkey 1.11 ton 2005
115 Bolivia 0.748 ton 2005
116 Georgia 0.459 ton 2005
117 Bangladesh 0.419 ton 2005
118 Togo 0.361 ton 2005
119 Nigeria 0.33 ton 2005
120 Eritrea 0.206 ton 2005
121 Paraguay 0.204 ton 1996
122 Nepal 0.158 ton 2005
123 Benin 0.122 ton 2005
124 Niger 0.0759 ton 2005

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by other industries and construction per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption by other industries and construction per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×