×

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by other industries and construction: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 China 14.17 million ton 2005
2 United States 13.53 million ton 2005
3 Japan 9.9 million ton 2005
4 India 9.81 million ton 2005
5 Indonesia 5.24 million ton 2005
6 Malaysia 3.44 million ton 2005
7 Canada 3.36 million ton 2005
8 United Kingdom 3.18 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 2.77 million ton 2005
9 Australia 2.18 million ton 2005
10 Germany 2.15 million ton 2005
11 Venezuela 2.01 million ton 2005
12 Iraq 1.92 million ton 2005
13 Egypt 1.9 million ton 2005
14 Iran 1.8 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 1.78 million ton 2005
15 Russia 1.66 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 1.54 million ton 2005
16 Spain 1.47 million ton 2005
17 Chile 1.34 million ton 2005
18 Syria 1.33 million ton 2005
19 Vietnam 1.2 million ton 2005
20 Austria 1.11 million ton 2005
21 Mexico 900,000 ton 2005
22 Kazakhstan 888,000 ton 2005
23 Ukraine 874,000 ton 2005
24 South Africa 810,000 ton 2005
25 South Korea 791,000 ton 2005
26 Pakistan 782,000 ton 2005
27 Algeria 738,000 ton 2005
28 Thailand 707,000 ton 2005
29 Finland 582,000 ton 2005
30 Yemen 575,000 ton 2005
NATO countries average (profile) 544,120 ton 2005
31 Hong Kong 528,000 ton 2005
32 Brazil 501,000 ton 2005
33 Philippines 485,000 ton 2005
European Union average (profile) 481,280 ton 2005
Eurozone average (profile) 465,133.33 ton 2005
34 Cuba 452,000 ton 2005
35 Poland 433,000 ton 2005
=36 Greece 428,000 ton 2005
=36 Jordan 428,000 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 397,582.94 ton 2005
38 Lebanon 386,000 ton 2005
39 Denmark 370,000 ton 2005
40 Ecuador 356,000 ton 2005
=41 Romania 352,000 ton 2005
=41 Sweden 352,000 ton 2005
43 Colombia 347,302 ton 2005
44 Portugal 343,000 ton 2005
45 Kuwait 332,000 ton 2005
46 Norway 295,000 ton 2005
47 New Zealand 283,000 ton 2005
48 Ethiopia 251,000 ton 2005
49 Honduras 247,020 ton 2005
50 Belgium 245,000 ton 2005
51 Dominican Republic 237,000 ton 2005
52 Yugoslavia 215,000 ton 2005
53 Peru 213,000 ton 2005
54 Cameroon 212,000 ton 1990
55 Ghana 194,000 ton 2005
56 Panama 190,000 ton 2005
57 Ireland 170,000 ton 2005
58 Tunisia 168,000 ton 2005
59 Netherlands 163,000 ton 2005
60 Croatia 161,000 ton 2005
61 Fiji 160,000 ton 2005
62 Cote d'Ivoire 159,000 ton 2005
63 Israel 149,000 ton 2005
=64 Kenya 141,000 ton 2005
=64 Guatemala 141,000 ton 2005
66 Papua New Guinea 135,000 ton 2005
=67 Gabon 130,000 ton 2005
=67 Uzbekistan 130,000 ton 2005
69 Azerbaijan 128,000 ton 2005
70 Haiti 114,000 ton 2005
71 Taiwan 109,000 ton 2005
72 Slovenia 107,000 ton 2005
73 Belarus 102,000 ton 2005
74 Zambia 96,000 ton 2005
=75 Burma 90,000 ton 2005
=75 Angola 90,000 ton 2005
=75 Botswana 90,000 ton 2005
78 Senegal 88,000 ton 2005
79 Iceland 86,000 ton 2005
=80 Bulgaria 75,000 ton 2005
=80 Argentina 75,000 ton 2005
=80 Turkey 75,000 ton 2005
83 Sri Lanka 73,000 ton 2005
84 Guinea 72,000 ton 2005
85 Luxembourg 69,000 ton 2005
86 El Salvador 68,171 ton 2005
=87 Namibia 62,000 ton 2005
=87 Czech Republic 62,000 ton 2005
89 Bangladesh 60,000 ton 2005
90 Sudan 59,000 ton 2005
91 Zimbabwe 55,000 ton 2005
92 Mozambique 53,000 ton 2005
93 Nicaragua 51,000 ton 2005
94 Estonia 50,000 ton 2005
95 Cyprus 47,000 ton 2005
96 Nigeria 46,000 ton 2005
=97 Brunei 44,000 ton 2005
=97 Trinidad and Tobago 44,000 ton 2005
99 Mauritius 41,000 ton 2005
100 Lithuania 37,000 ton 2005
101 Hungary 36,000 ton 2005
=102 Latvia 32,000 ton 2005
=102 Suriname 32,000 ton 2005
=102 Costa Rica 32,000 ton 2005
105 Jamaica 24,000 ton 2005
106 Sao Tome and Principe 21,000 ton 2005
107 Slovakia 19,000 ton 2005
=108 Cape Verde 15,000 ton 2005
=108 Belize 15,000 ton 2005
110 Macau 14,000 ton 2005
111 Albania 13,000 ton 2005
=112 Equatorial Guinea 12,000 ton 1993
=112 Guinea-Bissau 12,000 ton 1991
114 Barbados 8,499 ton 2005
115 Uruguay 8,000 ton 2005
=116 Bolivia 7,000 ton 2005
=116 Moldova 7,000 ton 2005
118 Guyana 5,470 ton 2005
119 Nepal 4,000 ton 2005
120 Falkland Islands (Islas Malvinas) 3,000 ton 2005
=121 Togo 2,000 ton 2005
=121 Georgia 2,000 ton 2005
=123 Eritrea 1,000 ton 2005
=123 Grenada 1,000 ton 2005
=123 Niger 1,000 ton 2005
=123 Benin 1,000 ton 2005
=123 Paraguay 1,000 ton 1996

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by other industries and construction: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption by other industries and construction

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×