×

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by other transportation per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Panama 101.01 ton 2005
2 Suriname 80.08 ton 2005
3 French Polynesia 78.47 ton 2005
4 Jamaica 65.27 ton 2005
5 Nicaragua 48.58 ton 2005
6 Spain 35.37 ton 1997
7 Bhutan 32.29 ton 2005
8 Luxembourg 23.65 ton 2005
9 Haiti 16.41 ton 2005
10 New Zealand 13.55 ton 2005
11 Croatia 5.63 ton 2002
12 Denmark 5.54 ton 2005
13 United States 2.97 ton 2005
14 Russia 2.79 ton 2005
15 China 2.44 ton 2005
16 South Korea 2.22 ton 2005
17 Chile 1.53 ton 2005
18 Ukraine 0.934 ton 2005
19 Canada 0.526 ton 2005
20 Moldova 0.278 ton 2005
21 Belarus 0.101 ton 2002
22 Netherlands 0.0613 ton 2005
23 Romania 0.0462 ton 2005
24 Mexico 0.0274 ton 2004
25 Poland 0.0262 ton 2005

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Consumption by other transportation per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption by other transportation per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: