×

Energy > Gas-diesel oils > Consumption in agriculture per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Iceland 717.81 ton 2005
2 Norway 115.93 ton 2005
3 Australia 93.85 ton 2005
4 Finland 92.26 ton 2005
5 Denmark 87.28 ton 2005
6 Argentina 86.81 ton 2005
7 Namibia 78.44 ton 2005
8 Suriname 76.07 ton 2005
9 Greece 72.59 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 71.23 ton 2005
10 Poland 66.81 ton 2005
NATO countries average (profile) 65.18 ton 2005
11 Belarus 64.99 ton 2005
12 New Zealand 64.59 ton 2005
13 Ireland 62.74 ton 2005
14 Canada 62.08 ton 2005
15 Estonia 49.03 ton 2005
16 Spain 48.99 ton 2005
17 Belgium 48.58 ton 2005
18 Uruguay 48.12 ton 2005
19 Iran 47.62 ton 2005
20 Thailand 46.13 ton 2005
21 Kazakhstan 44.5 ton 2005
22 Croatia 44.35 ton 2005
23 Belize 44.13 ton 2005
24 Portugal 43.13 ton 2005
25 Turkey 42.85 ton 2005
Eurozone average (profile) 41.15 ton 2005
26 United States 38.61 ton 2005
27 South Korea 37.48 ton 2005
European Union average (profile) 36.67 ton 2005
28 Yemen 34.31 ton 2005
29 Slovenia 33.99 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 32.87 ton 2005
30 Luxembourg 32.25 ton 2005
31 Tunisia 32.11 ton 2005
32 Russia 31.5 ton 2005
33 Sweden 31.12 ton 2005
34 Austria 28.93 ton 2005
35 Japan 28.79 ton 2005
36 Bulgaria 28.68 ton 2005
37 Netherlands 27.64 ton 2005
38 Azerbaijan 27.41 ton 2005
39 Uzbekistan 27.02 ton 2005
40 Cyprus 26.15 ton 2005
41 Brazil 26.07 ton 2005
42 Ukraine 26.01 ton 2005
Emerging markets average (profile) 22.62 ton 2005
43 Hungary 21.61 ton 2005
44 Jamaica 21.13 ton 2005
45 Israel 20.21 ton 1991
46 Mexico 19.63 ton 2005
47 Grenada 19.43 ton 2005
48 Germany 19.28 ton 2005
49 South Africa 18.64 ton 2005
50 Latvia 17.82 ton 2005
51 Moldova 17.52 ton 2005
52 Albania 15.33 ton 2005
53 Cuba 14.97 ton 2005
54 China 14.1 ton 2005
55 Slovakia 13.92 ton 2005
56 Papua New Guinea 13.78 ton 2005
57 Jordan 11.79 ton 1992
58 Georgia 11.01 ton 2005
59 Lithuania 10.84 ton 2005
60 Syria 10.46 ton 2005
61 Egypt 9.81 ton 2005
62 Colombia 9.75 ton 2005
63 Indonesia 9.69 ton 2005
64 Ghana 8.28 ton 2005
65 Costa Rica 8.16 ton 2005
66 Trinidad and Tobago 7.92 ton 1998
67 Dominican Republic 7.17 ton 2005
68 Panama 5.94 ton 2005
69 Gabon 5.07 ton 2005
70 Romania 5.04 ton 2005
71 Sudan 4.91 ton 2005
72 Bangladesh 4.86 ton 2005
73 Guatemala 4.42 ton 2005
74 Vietnam 4.37 ton 2005
75 Botswana 4.26 ton 2005
76 Zimbabwe 4.25 ton 2005
77 Malaysia 3.77 ton 2005
78 Cote d'Ivoire 3.68 ton 2005
79 Brunei 3.23 ton 1997
80 Senegal 3.22 ton 1999
81 United Kingdom 3.19 ton 2005
82 Burma 3.17 ton 1997
83 Venezuela 3.14 ton 2005
84 Nigeria 2.93 ton 1990
85 Nepal 2.41 ton 2005
86 Barbados 1.87 ton 2005
87 Kenya 1.84 ton 2005
88 Chile 1.84 ton 2005
89 Mauritius 1.61 ton 2005
90 Bhutan 1.54 ton 2005
91 Philippines 1.53 ton 2005
92 Nicaragua 1.28 ton 2005
93 Peru 1.05 ton 2005
94 Malawi 0.841 ton 1998
95 Bolivia 0.748 ton 2005
96 Zambia 0.61 ton 2005
97 Ecuador 0.565 ton 2004
98 Pakistan 0.519 ton 2005
99 Czech Republic 0.488 ton 2005
100 Sri Lanka 0.458 ton 2005
101 Honduras 0.342 ton 1997
102 Angola 0.242 ton 2005
103 Mozambique 0.19 ton 2005

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Consumption in agriculture per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption in agriculture per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×