×

Energy > Gas-diesel oils > Consumption in rail transport: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 11.86 million ton 2005
2 China 8.93 million ton 2005
3 Russia 2.04 million ton 2005
4 Canada 1.75 million ton 2005
5 India 1.55 million ton 2005
6 United Kingdom 784,000 ton 2005
Emerging markets average (profile) 774,590.25 ton 2005
7 Spain 698,000 ton 2005
8 Australia 670,000 ton 2005
9 Mexico 596,000 ton 2005
10 Brazil 578,000 ton 2005
11 Germany 460,000 ton 2005
12 Philippines 400,000 ton 2005
13 Argentina 312,000 ton 1991
14 Ukraine 281,000 ton 2005
15 South Korea 256,000 ton 2005
16 Belarus 254,000 ton 2005
17 Kazakhstan 245,000 ton 2005
18 Turkey 213,000 ton 2005
19 Japan 211,000 ton 2005
NATO countries average (profile) 208,652.17 ton 2005
20 Bangladesh 171,000 ton 2005
21 Poland 158,000 ton 2005
22 Pakistan 140,000 ton 2005
European Union average (profile) 127,260.87 ton 2005
23 South Africa 124,000 ton 2005
24 Thailand 95,000 ton 2005
25 Czech Republic 89,000 ton 2005
26 Latvia 82,000 ton 2005
27 Uzbekistan 80,000 ton 2005
=28 Denmark 73,000 ton 2005
=28 Lithuania 73,000 ton 2005
30 Romania 72,000 ton 2005
31 Hungary 59,000 ton 2005
32 Austria 44,000 ton 2005
=33 Belgium 41,000 ton 2005
=33 Finland 41,000 ton 2005
35 Greece 40,000 ton 2005
=36 Ireland 39,000 ton 2005
=36 Estonia 39,000 ton 2005
38 Kenya 37,000 ton 2005
39 Netherlands 33,000 ton 2005
40 Ghana 32,000 ton 2005
41 Croatia 31,000 ton 2005
42 Taiwan 30,000 ton 2005
43 Bulgaria 29,000 ton 2005
=44 Cote d'Ivoire 26,000 ton 2005
=44 Zambia 26,000 ton 2005
46 Colombia 25,805 ton 2005
=47 Portugal 25,000 ton 2005
=47 Sri Lanka 25,000 ton 2005
=49 Nigeria 22,000 ton 2005
=49 Zimbabwe 22,000 ton 2005
51 Albania 19,000 ton 2005
52 Chile 17,000 ton 2005
=53 Moldova 16,000 ton 2005
=53 Israel 16,000 ton 1991
55 Norway 14,000 ton 2005
56 Slovenia 12,000 ton 2005
57 Sudan 10,000 ton 2005
=58 Bosnia and Herzegovina 6,000 ton 2005
=58 Botswana 6,000 ton 2005
60 Bolivia 5,000 ton 2005
61 Sweden 4,000 ton 2005
62 Senegal 2,000 ton 2003
=63 Luxembourg 1,000 ton 2005
=63 Benin 1,000 ton 2002
=63 Malawi 1,000 ton 1998

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Consumption in rail transport: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption in rail transport

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×