×

Energy > Gas-diesel oils > Consumption in rail transport per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Canada 54.28 ton 2005
2 United States 40.13 ton 2005
3 Latvia 35.64 ton 2005
4 Australia 32.85 ton 2005
5 Estonia 28.97 ton 2005
6 Belarus 26.29 ton 2005
7 Lithuania 21.38 ton 2005
8 Kazakhstan 16.17 ton 2005
9 Spain 16.08 ton 2005
10 Russia 14.22 ton 2005
11 Denmark 13.47 ton 2005
12 United Kingdom 13.02 ton 2005
NATO countries average (profile) 11.01 ton 2005
13 Argentina 9.43 ton 1991
14 Ireland 9.38 ton 2005
European Union average (profile) 9.13 ton 2005
15 Czech Republic 8.69 ton 2005
16 Finland 7.82 ton 2005
Emerging markets average (profile) 7.72 ton 2005
17 Croatia 6.98 ton 2005
18 China 6.85 ton 2005
19 Slovenia 6 ton 2005
20 Ukraine 5.97 ton 2005
21 Albania 5.94 ton 2005
22 Hungary 5.85 ton 2005
23 Germany 5.58 ton 2005
24 Mexico 5.38 ton 2005
25 Austria 5.35 ton 2005
26 South Korea 5.32 ton 2005
27 Philippines 4.66 ton 2005
28 Moldova 4.45 ton 2005
29 Poland 4.14 ton 2005
30 Belgium 3.91 ton 2005
31 Bulgaria 3.75 ton 2005
32 Greece 3.6 ton 2005
33 Romania 3.33 ton 2005
34 Israel 3.23 ton 1991
35 Botswana 3.2 ton 2005
36 Turkey 3.14 ton 2005
37 Brazil 3.11 ton 2005
38 Uzbekistan 3.06 ton 2005
39 Norway 3.03 ton 2005
40 South Africa 2.63 ton 2005
41 Portugal 2.37 ton 2005
42 Zambia 2.27 ton 2005
43 Luxembourg 2.15 ton 2005
44 Netherlands 2.02 ton 2005
45 Zimbabwe 1.73 ton 2005
46 Japan 1.65 ton 2005
47 Bosnia and Herzegovina 1.55 ton 2005
48 Ghana 1.5 ton 2005
49 Cote d'Ivoire 1.49 ton 2005
50 Thailand 1.45 ton 2005
51 India 1.38 ton 2005
52 Sri Lanka 1.27 ton 2005
53 Bangladesh 1.19 ton 2005
54 Chile 1.04 ton 2005
55 Kenya 1.03 ton 2005
56 Pakistan 0.886 ton 2005
57 Colombia 0.598 ton 2005
58 Bolivia 0.534 ton 2005
59 Sweden 0.443 ton 2005
60 Sudan 0.317 ton 2005
61 Senegal 0.187 ton 2003
62 Nigeria 0.158 ton 2005
63 Benin 0.135 ton 2002
64 Malawi 0.0935 ton 1998

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Consumption in rail transport per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption in rail transport per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: