×

Energy > Gas-diesel oils > Consumption in road transport: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 122.61 million ton 2005
2 China 31.6 million ton 2005
3 Brazil 26.44 million ton 2005
4 Japan 26.4 million ton 2005
5 Germany 25.06 million ton 2005
6 Spain 23.22 million ton 2005
7 India 19.63 million ton 2005
8 United Kingdom 19.44 million ton 2005
9 South Korea 14.19 million ton 2005
10 Iran 13.8 million ton 2005
11 Thailand 12.07 million ton 2005
12 Mexico 11.15 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 10.73 million ton 2005
13 Russia 10.34 million ton 2005
14 Canada 9.85 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 8.71 million ton 2005
15 Indonesia 8.49 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 7.07 million ton 2005
16 Australia 6.9 million ton 2005
South Asia average (profile) 6.68 million ton 2005
17 Argentina 6.67 million ton 2005
18 Turkey 6.33 million ton 2005
19 Egypt 6.3 million ton 2005
20 Pakistan 6.29 million ton 2005
21 Netherlands 6.25 million ton 2005
22 Belgium 6.2 million ton 2005
23 Poland 5.36 million ton 2005
NATO countries average (profile) 5.09 million ton 2005
Eurozone average (profile) 5.03 million ton 2005
24 Malaysia 5 million ton 2005
25 South Africa 4.97 million ton 2005
26 Austria 4.76 million ton 2005
European Union average (profile) 4.66 million ton 2005
27 Portugal 4.07 million ton 2005
28 Iraq 3.84 million ton 2005
29 United Arab Emirates 3.82 million ton 2005
30 Czech Republic 3.61 million ton 2005
31 Vietnam 3.56 million ton 2005
32 Philippines 3.53 million ton 2005
33 Taiwan 3.52 million ton 2005
OPEC countries average (profile) 3.12 million ton 2005
34 Sweden 3 million ton 2005
35 Chile 2.9 million ton 2005
36 Algeria 2.61 million ton 2005
37 Colombia 2.58 million ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 2.48 million ton 2005
38 Syria 2.28 million ton 2005
39 Ireland 2.25 million ton 2005
40 Peru 2.21 million ton 2005
41 Hungary 2.18 million ton 2005
42 Romania 2.13 million ton 2005
43 Ukraine 2.12 million ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 2.11 million ton 2005
44 Denmark 2.07 million ton 2005
45 Ecuador 2.06 million ton 2005
46 Venezuela 2.06 million ton 2005
47 Greece 2.06 million ton 2005
48 Finland 2.01 million ton 2005
49 Libya 1.85 million ton 2005
50 Luxembourg 1.73 million ton 2005
51 Norway 1.69 million ton 2005
52 New Zealand 1.69 million ton 2005
53 Nigeria 1.33 million ton 2005
54 Singapore 1.32 million ton 2005
55 Hong Kong 1.32 million ton 2005
56 Bulgaria 1.31 million ton 2005
57 Yugoslavia 1.08 million ton 2005
58 Sri Lanka 1.05 million ton 2005
59 Tunisia 1.03 million ton 2005
60 Slovakia 987,000 ton 2005
61 Israel 984,000 ton 2005
62 Croatia 955,000 ton 2005
63 Azerbaijan 920,000 ton 2005
64 Burma 857,000 ton 2005
65 Jordan 841,000 ton 2005
66 Paraguay 837,720 ton 2005
67 Sudan 822,000 ton 2005
68 Qatar 778,000 ton 2005
69 Ethiopia 753,000 ton 2005
70 Belarus 738,000 ton 2005
71 Slovenia 725,000 ton 2005
72 Bangladesh 716,000 ton 2005
73 Guatemala 710,000 ton 2005
74 Lithuania 684,000 ton 2005
75 Costa Rica 675,000 ton 2005
76 Angola 600,000 ton 2005
77 Yemen 547,000 ton 2005
78 Kenya 536,000 ton 2005
79 Albania 530,000 ton 2005
80 Bolivia 523,000 ton 2005
81 Dominican Republic 510,000 ton 2005
82 Kuwait 498,000 ton 2005
83 Uruguay 494,000 ton 2005
84 El Salvador 491,500 ton 2005
85 Ghana 472,000 ton 2005
86 Latvia 460,000 ton 2005
87 Honduras 419,670 ton 2005
88 Cameroon 382,000 ton 2005
89 Panama 362,000 ton 1997
90 Senegal 357,000 ton 2005
91 Bosnia and Herzegovina 355,000 ton 2005
92 Cyprus 346,000 ton 2005
93 Netherlands Antilles 339,000 ton 2005
94 Bahrain 314,000 ton 2005
95 Estonia 311,000 ton 2005
96 The Bahamas 289,000 ton 2005
97 Nicaragua 287,000 ton 1999
98 Uzbekistan 278,000 ton 2005
99 Uganda 275,000 ton 2005
100 Cote d'Ivoire 267,000 ton 2005
101 Kazakhstan 244,000 ton 2005
102 North Korea 234,000 ton 2005
=103 Zimbabwe 230,000 ton 2005
=103 Reunion 230,000 ton 2005
105 Madagascar 222,000 ton 2005
106 Trinidad and Tobago 218,000 ton 2005
107 Jamaica 205,000 ton 1997
108 Cuba 195,000 ton 2005
109 Nepal 191,000 ton 2005
110 Mozambique 190,000 ton 2005
111 Papua New Guinea 170,000 ton 2005
=112 Mauritius 167,000 ton 2005
=112 Botswana 167,000 ton 2005
114 Faroe Islands 158,000 ton 2005
115 Namibia 146,000 ton 2005
116 Georgia 143,000 ton 2005
117 Congo, Republic of the 138,000 ton 2005
118 Oman 130,000 ton 2005
119 Moldova 128,000 ton 2005
120 Zambia 121,000 ton 2005
121 Brunei 118,000 ton 2005
122 Benin 117,000 ton 2005
=123 Tanzania 103,000 ton 2005
=123 Malta 103,000 ton 2005
125 Haiti 102,000 ton 1997
126 Fiji 100,000 ton 2005
127 Bermuda 98,000 ton 2005
=128 Afghanistan 90,000 ton 2005
=128 Rwanda 90,000 ton 2005
130 Togo 89,000 ton 2005
131 Greenland 80,000 ton 2005
132 Malawi 78,000 ton 1998
133 Gabon 69,000 ton 2005
134 Gibraltar 67,000 ton 2005
135 Iceland 56,000 ton 2005
136 Eritrea 51,000 ton 2005
137 Belize 45,000 ton 2005
138 Guyana 43,958 ton 2005
139 Cambodia 42,000 ton 2005
140 Mali 37,000 ton 2005
141 Guadeloupe 36,000 ton 2005
142 Niger 31,600 ton 2005
143 Barbados 29,465 ton 2005
144 Burkina Faso 28,000 ton 2005
145 Laos 26,000 ton 2005
146 Burundi 25,000 ton 2005
147 Macau 24,000 ton 2005
148 Equatorial Guinea 23,000 ton 2005
=149 Central African Republic 20,000 ton 2005
=149 Tonga 20,000 ton 2005
151 Lebanon 17,000 ton 2005
=152 Saint Kitts and Nevis 16,000 ton 2005
=152 British Virgin Islands 16,000 ton 2005
154 Solomon Islands 15,000 ton 1996
155 Cayman Islands 12,000 ton 2005
156 Democratic Republic of the Congo 11,000 ton 2005
=157 Somalia 10,000 ton 2005
=157 Guinea-Bissau 10,000 ton 2005
159 Dominica 9,000 ton 2005
=160 Martinique 8,000 ton 2005
=160 Djibouti 8,000 ton 2005
162 Montserrat 6,000 ton 2005
163 Kiribati 4,000 ton 2005
164 Grenada 3,000 ton 2005
165 Niue 1,000 ton 2005
166 Saint Helena 500 ton 2005

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Consumption in road transport: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption in road transport

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×