×

Energy > Gas-diesel oils > Consumption in road transport per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Luxembourg 3,710.57 ton 2005
2 Bermuda 1,527.57 ton 2005
3 Greenland 1,405.11 ton 2005
4 Qatar 947.44 ton 2005
5 United Arab Emirates 920.25 ton 2005
6 The Bahamas 878.18 ton 2005
7 Belgium 591.2 ton 2005
8 Austria 578.04 ton 2005
Eurozone average (profile) 572.8 ton 2005
9 Ireland 541.12 ton 2005
10 Spain 534.95 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 455.2 ton 2005
European Union average (profile) 445.97 ton 2005
11 United States 414.9 ton 2005
NATO countries average (profile) 411.48 ton 2005
12 New Zealand 407.61 ton 2005
13 Portugal 386.18 ton 2005
14 Finland 383.71 ton 2005
15 Netherlands 383.28 ton 2005
16 Denmark 382.33 ton 2005
17 Norway 364.68 ton 2005
18 Slovenia 362.41 ton 2005
19 Bahrain 357.01 ton 2005
20 Czech Republic 352.98 ton 2005
21 Australia 338.32 ton 2005
22 Cyprus 335.08 ton 2005
23 Sweden 332.68 ton 2005
24 Libya 330.15 ton 2005
25 Saint Kitts and Nevis 325.61 ton 2005
26 United Kingdom 322.73 ton 2005
27 Brunei 320.81 ton 2005
28 Singapore 310.14 ton 2005
29 Canada 304.72 ton 2005
30 Germany 303.86 ton 2005
OPEC countries average (profile) 295.14 ton 2005
31 South Korea 294.69 ton 2005
32 Malta 255.05 ton 2005
33 Cayman Islands 246.8 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 246.7 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 242.62 ton 2005
34 Estonia 231.04 ton 2005
35 Kuwait 216.87 ton 2005
36 Hungary 215.72 ton 2005
37 Croatia 214.99 ton 2005
38 Japan 206.65 ton 2005
39 Lithuania 200.33 ton 2005
40 Latvia 199.96 ton 2005
41 Tonga 198.1 ton 2005
42 Iran 196.77 ton 2005
43 Malaysia 193.38 ton 2005
44 Hong Kong 193.3 ton 2005
45 Iceland 188.72 ton 2005
46 Greece 185.07 ton 2005
47 Thailand 184.17 ton 2005
48 Slovakia 183.22 ton 2005
49 Chile 177.69 ton 2005
50 Argentina 172.51 ton 2005
51 Bulgaria 169.9 ton 2005
52 Trinidad and Tobago 168.09 ton 2005
53 Albania 165.83 ton 2005
54 Belize 165.49 ton 2005
55 Costa Rica 156.25 ton 2005
56 Jordan 155.42 ton 2005
57 Ecuador 149.52 ton 2005
58 Uruguay 148.56 ton 2005
59 Brazil 142.06 ton 2005
60 Israel 141.99 ton 2005
61 Paraguay 141.89 ton 2005
62 Poland 140.41 ton 2005
63 Iraq 140.41 ton 2005
64 Mauritius 134.33 ton 2005
65 Dominica 127.58 ton 2005
66 Panama 125.99 ton 1997
67 Syria 125.5 ton 2005
68 Fiji 121.58 ton 2005
Emerging markets average (profile) 116.76 ton 2005
69 Azerbaijan 109.63 ton 2005
70 Barbados 107.71 ton 2005
71 South Africa 105.41 ton 2005
72 Tunisia 102.5 ton 2005
73 Mexico 100.68 ton 2005
74 Romania 98.45 ton 2005
75 Turkey 93.37 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 92.68 ton 2005
76 Bosnia and Herzegovina 91.5 ton 2005
77 Botswana 89.03 ton 2005
78 Egypt 87.78 ton 2005
79 El Salvador 80.94 ton 2005
80 Jamaica 80.9 ton 1997
81 Peru 79.68 ton 2005
82 Venezuela 76.93 ton 2005
83 Algeria 76.82 ton 2005
84 Belarus 76.37 ton 2005
85 Russia 72.22 ton 2005
86 Namibia 72.03 ton 2005
87 Honduras 60.83 ton 2005
88 Colombia 59.69 ton 2005
89 Guyana 57.78 ton 2005
90 Nicaragua 57.16 ton 1999
91 Guatemala 56 ton 2005
92 Bolivia 55.91 ton 2005
93 Dominican Republic 54.58 ton 2005
94 Sri Lanka 53.45 ton 2005
95 Oman 51.54 ton 2005
96 Macau 51.27 ton 2005
97 Gabon 50.02 ton 2005
98 Ukraine 45.03 ton 2005
99 Kiribati 44.21 ton 2005
100 Vietnam 43.18 ton 2005
101 Philippines 41.16 ton 2005
102 Solomon Islands 40.6 ton 1996
103 Pakistan 39.84 ton 2005
104 Equatorial Guinea 38.1 ton 2005
105 Indonesia 37.82 ton 2005
106 Angola 36.27 ton 2005
107 Moldova 35.6 ton 2005
108 Georgia 32.79 ton 2005
109 Senegal 31.67 ton 2005
110 Grenada 29.14 ton 2005
111 Papua New Guinea 27.89 ton 2005
112 Yemen 27.16 ton 2005
113 Sudan 26.02 ton 2005
114 China 24.24 ton 2005
115 Ghana 22.07 ton 2005
116 Cameroon 21.06 ton 2005
117 Zimbabwe 18.1 ton 2005
118 India 17.42 ton 2005
119 Cuba 17.27 ton 2005
120 Burma 17.08 ton 2005
South Asia average (profile) 16.47 ton 2005
121 Kazakhstan 16.11 ton 2005
122 Togo 16.06 ton 2005
123 Cote d'Ivoire 15.35 ton 2005
124 Kenya 14.98 ton 2005
125 Benin 14.3 ton 2005
126 Haiti 12.54 ton 1997
127 Madagascar 12.14 ton 2005
128 Uzbekistan 10.62 ton 2005
129 Zambia 10.55 ton 2005
130 Eritrea 10.51 ton 2005
131 Djibouti 10.3 ton 2005
132 Ethiopia 9.89 ton 2005
133 North Korea 9.83 ton 2005
134 Uganda 9.57 ton 2005
135 Rwanda 9.54 ton 2005
136 Nigeria 9.54 ton 2005
137 Mozambique 9.04 ton 2005
138 Nepal 7.55 ton 2005
139 Malawi 7.29 ton 1998
140 Guinea-Bissau 7.03 ton 2005
141 Central African Republic 5.05 ton 2005
142 Bangladesh 5 ton 2005
143 Laos 4.49 ton 2005
144 Lebanon 4.26 ton 2005
145 Afghanistan 3.62 ton 2005
146 Burundi 3.22 ton 2005
147 Cambodia 3.14 ton 2005
148 Mali 3.1 ton 2005
149 Tanzania 2.65 ton 2005
150 Niger 2.4 ton 2005
151 Burkina Faso 2.09 ton 2005
152 Somalia 1.18 ton 2005
153 Democratic Republic of the Congo 0.204 ton 2005

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Consumption in road transport per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Consumption in road transport per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×