×

Energy > Gas-diesel oils > Conversion in other energy-producing plants per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Hungary 7.83 ton 2005
2 Estonia 7.41 ton 2004
3 Sweden 6.2 ton 2005
4 Germany 4.96 ton 2005
5 Finland 3.62 ton 2005
6 Denmark 3.32 ton 2005
7 Cuba 2.67 ton 1994
8 Botswana 2.67 ton 2005
9 Norway 2.6 ton 2005
10 Russia 2.38 ton 2005
11 Romania 1.94 ton 2005
12 Croatia 1.58 ton 2005
13 Slovenia 1.5 ton 2005
14 Slovakia 1.3 ton 2003
15 Paraguay 1.22 ton 1999
16 Lithuania 1.17 ton 2005
17 Poland 1.07 ton 2005
18 Moldova 0.556 ton 2005
19 Czech Republic 0.488 ton 2005
20 Latvia 0.435 ton 2005
21 Nicaragua 0.183 ton 2005
22 United Kingdom 0.183 ton 2005
23 South Korea 0.145 ton 2005
24 Bulgaria 0.129 ton 2005
25 Chile 0.124 ton 2004
26 Austria 0.122 ton 2005

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Conversion in other energy-producing plants per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Conversion in other energy-producing plants per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: