×

Energy > Gas-diesel oils > Energy balance requirement per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Luxembourg 4,482.35 ton 2005
2 Greenland 2,915.61 ton 2005
3 Cayman Islands 2,714.76 ton 2005
4 Bermuda 1,714.62 ton 2005
5 Seychelles 1,447.53 ton 2005
6 Iceland 1,236.8 ton 2005
7 The Bahamas 878.18 ton 2005
8 Slovenia 737.83 ton 2005
9 Maldives 672.1 ton 2005
10 Antigua and Barbuda 605.58 ton 2005
11 Palau 552.57 ton 2005
12 Marshall Islands 544.87 ton 2005
13 Austria 509.98 ton 2005
14 Fiji 503.35 ton 2005
15 Cyprus 502.62 ton 2005
16 Saint Kitts and Nevis 468.06 ton 2005
Eurozone average (profile) 451.42 ton 2005
17 New Caledonia 435.17 ton 2005
18 Ireland 432.22 ton 2005
19 Estonia 413.05 ton 2005
20 Lebanon 410.35 ton 2005
21 Malta 406.1 ton 2005
22 Macau 399.45 ton 2005
23 Saint Lucia 380.88 ton 2005
24 Saint Vincent and the Grenadines 367.82 ton 2005
25 Grenada 349.68 ton 2005
26 Guyana 345.41 ton 2005
27 French Polynesia 341.33 ton 2005
28 Belize 330.98 ton 2005
29 Dominica 297.69 ton 2005
30 Barbados 290.41 ton 2005
31 Latvia 289.07 ton 2005
32 Suriname 280.27 ton 2005
33 Hong Kong 273.66 ton 2005
34 Aruba 269.92 ton 2005
Latin America and Caribbean average (profile) 256.73 ton 2005
European Union average (profile) 246.35 ton 2005
35 Spain 242.87 ton 2005
Cold countries average (profile) 239.39 ton 2005
Catholic countries average (profile) 236.02 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 234.44 ton 2005
36 Namibia 219.53 ton 2005
NATO countries average (profile) 219.09 ton 2005
37 Tonga 198.1 ton 2005
38 Albania 188.35 ton 2005
39 Panama 181.82 ton 2005
40 New Zealand 174.65 ton 2005
41 Mauritius 170.52 ton 2005
42 Jamaica 167.9 ton 2005
43 Botswana 149.8 ton 2005
44 Australia 147.78 ton 2005
45 Costa Rica 146.12 ton 2005
46 Greece 146.07 ton 2005
47 Sao Tome and Principe 142.29 ton 2005
48 Paraguay 139.19 ton 2005
Sparsely populated countries average (profile) 136.36 ton 2005
49 Tunisia 131.32 ton 2005
50 Bosnia and Herzegovina 128.87 ton 2005
Heavily indebted countries average (profile) 125.88 ton 2005
51 Jordan 124.56 ton 2005
52 Samoa 122.27 ton 2005
53 Honduras 120.51 ton 2005
54 Dominican Republic 112.59 ton 2005
55 Mongolia 107.26 ton 2005
56 Vanuatu 105.07 ton 2005
57 Mauritania 96.31 ton 2005
58 Finland 95.88 ton 2005
59 Denmark 95.21 ton 2005
60 Moldova 93.18 ton 2005
61 Solomon Islands 89.49 ton 2005
62 Chile 88.94 ton 2005
63 Ecuador 80.35 ton 2005
64 Guatemala 78.87 ton 2005
65 El Salvador 76.67 ton 2005
66 Cuba 76.07 ton 2005
67 Czech Republic 75.81 ton 2005
68 Yemen 73.98 ton 2005
69 Cape Verde 71.03 ton 2005
70 Vietnam 68.11 ton 2005
71 Papua New Guinea 62.66 ton 2005
Sub-Saharan Africa average (profile) 60.22 ton 2005
72 Georgia 57.55 ton 2005
73 Indonesia 52.92 ton 2005
74 Poland 51.91 ton 2005
75 Equatorial Guinea 49.7 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 48.65 ton 2005
76 East Timor 45.77 ton 2005
77 Portugal 44.65 ton 2005
78 Kiribati 44.21 ton 2005
79 Sri Lanka 41.03 ton 2005
80 Angola 40.68 ton 2005
81 Nicaragua 39.41 ton 2005
82 Croatia 39.4 ton 2005
83 Armenia 38.48 ton 2005
84 Bhutan 38.44 ton 2005
85 The Gambia 38.29 ton 2005
86 Iraq 36.53 ton 2005
87 Turkey 36.43 ton 2005
Former French colonies average (profile) 35.23 ton 2005
88 Zimbabwe 34.38 ton 2005
89 Haiti 33.8 ton 2005
90 Brunei 32.63 ton 2005
91 Morocco 32.2 ton 2005
92 Oman 28.94 ton 2005
South and Central Asia average (profile) 28.65 ton 2005
93 Eritrea 25.96 ton 2005
94 Pakistan 25.49 ton 2005
Religious countries average (profile) 25.23 ton 2005
95 Syria 24.99 ton 2005
96 Philippines 24.75 ton 2005
97 Djibouti 24.47 ton 2005
98 Guinea-Bissau 23.92 ton 2005
99 Comoros 23.3 ton 2005
100 Germany 23.27 ton 2005
101 Bolivia 22.88 ton 2005
102 Burma 22.18 ton 2005
103 Madagascar 20.28 ton 2005
104 Peru 19.66 ton 2005
105 Togo 18.77 ton 2005
106 Ghana 18.38 ton 2005
107 Egypt 17.18 ton 2005
108 Tanzania 17.15 ton 2005
109 Benin 16.87 ton 2005
failed states average (profile) 16.18 ton 2005
110 Kyrgyzstan 16.08 ton 2005
111 Kenya 15.98 ton 2005
112 Mozambique 15.34 ton 2005
113 Liberia 15.29 ton 2005
South Asia average (profile) 14.78 ton 2005
114 Ethiopia 13.59 ton 2005
115 Bangladesh 13.2 ton 2005
Eastern Europe average (profile) 12.62 ton 2005
116 Tajikistan 12.34 ton 2005
117 Uganda 11.84 ton 2005
118 Rwanda 10.82 ton 2005
119 Malawi 10.45 ton 2005
120 Senegal 10.38 ton 2005
121 Nepal 10.12 ton 2005
122 Brazil 9.7 ton 2005
123 Somalia 9.33 ton 2005
124 Mexico 8.48 ton 2005
125 Sudan 8.33 ton 2005
126 Guinea 8.25 ton 2005
127 Mali 7.29 ton 2005
128 Central African Republic 7.07 ton 2005
129 Burkina Faso 6.71 ton 2005
130 Niger 6.57 ton 2005
131 Democratic Republic of the Congo 4.65 ton 2005
132 Argentina 4.5 ton 2005
133 Laos 4.49 ton 2005
134 Chad 4.39 ton 2005
135 Zambia 4.01 ton 2005
136 Afghanistan 3.62 ton 2005
137 Burundi 3.22 ton 2005
138 Cambodia 3.14 ton 2005
139 North Korea 2.65 ton 2005
140 Nigeria 2.58 ton 2005
141 Colombia 2.44 ton 2005
142 China -0.784 ton 2005
143 Thailand -0.885 ton 2005
144 Sierra Leone -0.977 ton 2005
145 United Arab Emirates -1.205 ton 2005
146 Belgium -1.241 ton 2005
147 Uruguay -1.504 ton 2005
148 Iran -2.038 ton 2005
149 Ukraine -3.503 ton 2005
150 India -6.867 ton 2005
151 Algeria -7.214 ton 2005
152 Uzbekistan -7.987 ton 2005
153 Hungary -8.625 ton 2005
154 United States -9.309 ton 2005
155 Malaysia -10.667 ton 2005
156 Cameroon -11.468 ton 2005
Hot countries average (profile) -14.179 ton 2005
Emerging markets average (profile) -15.091 ton 2005
East Asia and Pacific average (profile) -16.943 ton 2005
157 Gabon -18.123 ton 2005
Non-religious countries average (profile) -24.541 ton 2005
158 Japan -25.671 ton 2005
159 United Kingdom -33.159 ton 2005
160 Cote d'Ivoire -33.632 ton 2005
161 South Africa -51.103 ton 2005
162 Libya -53.625 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) -64.481 ton 2005
163 Bulgaria -68.864 ton 2005
164 Israel -69.552 ton 2005
165 Romania -75.574 ton 2005
166 Azerbaijan -97.833 ton 2005
167 Kazakhstan -98.831 ton 2005
168 Qatar -126.65 ton 2005
Former British colonies average (profile) -163.871 ton 2005
169 Canada -177.86 ton 2005
Muslim countries average (profile) -189.153 ton 2005
170 Russia -238.533 ton 2005
171 South Korea -245.523 ton 2005
172 Slovakia -250.789 ton 2005
173 Sweden -252.947 ton 2005
174 Venezuela -298.362 ton 2005
175 Turkmenistan -346.263 ton 2005
176 Saudi Arabia -367.881 ton 2005
177 Belarus -453.172 ton 2005
OPEC countries average (profile) -504.313 ton 2005
178 Norway -517.597 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) -528.188 ton 2005
179 Lithuania -640.833 ton 2005
180 Netherlands -851.171 ton 2005
181 Trinidad and Tobago -1,161.972 ton 2005
182 Singapore -3,082.892 ton 2005
183 Kuwait -4,770.254 ton 2005
184 Bahrain -4,989.006 ton 2005

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Energy balance requirement per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Energy balance requirement per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×