×

Energy > Gas-diesel oils > Net transfers per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Finland 250.66 ton 2005
2 Hungary 55.91 ton 2005
3 Venezuela 48.33 ton 1992
4 Netherlands 35.25 ton 2004
5 Germany 16.39 ton 2005
6 Spain 16.38 ton 2005
7 Belgium 15.65 ton 2005
8 Sweden 5.32 ton 2005
9 United Kingdom 4.35 ton 2005
10 Norway 3.69 ton 1994
11 Ireland 3.13 ton 2005
12 Denmark 2.41 ton 2004
13 Colombia 1.68 ton 2005
14 Romania 0.754 ton 1997
15 New Zealand 0.245 ton 2004
16 Nigeria 0.204 ton 2003
17 Slovakia 0.186 ton 2005
18 Czech Republic 0.0979 ton 2004
19 Poland 0.0785 ton 2002
20 Brazil -0.0924 ton 2004
21 South Korea -0.166 ton 2005
22 China -0.178 ton 2005
23 Japan -0.462 ton 2005
24 Latvia -3.477 ton 2005
25 Peru -4.22 ton 2005
26 Malaysia -4.61 ton 2005
27 Portugal -10.901 ton 2005
28 Greece -12.608 ton 2005
29 Estonia -17.086 ton 2005
30 Egypt -18.91 ton 1999
31 Canada -42.059 ton 2005
32 Libya -53.002 ton 1997
33 Lithuania -76.443 ton 2005
34 Trinidad and Tobago -109.465 ton 1997

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Net transfers per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Net transfers per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: