×

Energy > Gas-diesel oils > Transfers in: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Belgium 164,000 ton 2005
2 Colombia 72,445.6 ton 2005
3 Czech Republic -2,000 ton 2002
4 Sweden -4,000 ton 2004
5 New Zealand -5,000 ton 2003
=6 South Korea -8,000 ton 2005
=6 Latvia -8,000 ton 2005
8 Brazil -17,000 ton 2004
9 Poland -20,000 ton 1991
10 Estonia -23,000 ton 2005
11 Denmark -27,000 ton 1999
12 Japan -59,000 ton 2005
13 Germany -69,000 ton 1994
14 Portugal -115,000 ton 2005
15 Peru -117,000 ton 2005
16 Malaysia -119,130 ton 2005
17 Trinidad and Tobago -138,000 ton 1997
18 Greece -140,000 ton 2005
19 Spain -153,000 ton 2004
20 China -232,000 ton 2005
=21 Lithuania -261,000 ton 2005
=21 Libya -261,000 ton 1997
23 Netherlands -270,000 ton 1994
24 Egypt -1,231,000 ton 1999
25 Canada -1,359,000 ton 2005

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Transfers in: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Transfers in

Follow us on Facebook to get interesting stats: