×

Energy > Gas-diesel oils > Transfers in per million: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per million population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Belgium 15,650.92 ton 2005
2 Colombia 1,677.6 ton 2005
3 Brazil -92.386 ton 2004
4 South Korea -166.189 ton 2005
5 China -177.952 ton 2005
6 Czech Republic -195.985 ton 2002
7 Sweden -444.764 ton 2004
8 Japan -461.756 ton 2005
9 Poland -522.928 ton 1991
10 Germany -847.267 ton 1994
11 New Zealand -1,241.557 ton 2003
12 Latvia -3,477.487 ton 2005
13 Spain -3,583.836 ton 2004
14 Peru -4,220.28 ton 2005
15 Malaysia -4,609.676 ton 2005
16 Denmark -5,073.472 ton 1999
17 Portugal -10,901.069 ton 2005
18 Greece -12,608.109 ton 2005
19 Estonia -17,086.436 ton 2005
20 Netherlands -17,552.028 ton 1994
21 Egypt -18,910.016 ton 1999
22 Canada -42,058.678 ton 2005
23 Libya -53,001.951 ton 1997
24 Lithuania -76,443.105 ton 2005
25 Trinidad and Tobago -109,464.994 ton 1997

Citation

Energy > Gas-diesel oils > Transfers in per million: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Gas-diesel oils > Transfers in per million

Follow us on Facebook to get interesting stats: