×

Energy > Jet Fuel > Bunkers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 16.5 million ton 2005
2 United Kingdom 11.75 million ton 2005
3 Russia 10.04 million ton 2005
4 Japan 6.83 million ton 2005
5 Germany 6.47 million ton 2005
6 Hong Kong 3.65 million ton 2005
7 United Arab Emirates 3.52 million ton 2005
8 Netherlands 3.5 million ton 2005
9 India 3.29 million ton 2005
10 Singapore 3.09 million ton 2005
11 Spain 3.02 million ton 2005
12 Saudi Arabia 2.64 million ton 2005
13 Australia 2.57 million ton 2005
14 Mexico 2.48 million ton 2005
15 Taiwan 2.41 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 2.38 million ton 2005
16 South Korea 2.3 million ton 2005
17 Malaysia 1.89 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 1.87 million ton 2005
NATO countries average (profile) 1.3 million ton 2005
European Union average (profile) 1.26 million ton 2005
18 Belgium 1.25 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 1.19 million ton 2005
Eurozone average (profile) 1.15 million ton 2005
19 Brazil 1.07 million ton 2005
20 Turkey 1.06 million ton 2005
OPEC countries average (profile) 1.02 million ton 2005
South Asia average (profile) 945,500 ton 2005
21 Iran 850,000 ton 2005
22 Denmark 837,000 ton 2005
23 Canada 809,000 ton 2005
24 New Zealand 782,000 ton 2005
25 Ireland 773,000 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 763,066.67 ton 2005
26 Greece 757,000 ton 2005
27 Iraq 750,000 ton 2005
28 Egypt 738,000 ton 2005
29 South Africa 732,000 ton 2005
30 Indonesia 707,000 ton 2005
31 Philippines 700,000 ton 2005
32 Portugal 699,000 ton 2005
33 Venezuela 616,000 ton 2005
34 Sweden 614,000 ton 2005
35 Colombia 597,404 ton 2005
36 Kuwait 576,000 ton 2005
37 Austria 549,000 ton 2005
38 Bahrain 546,000 ton 2005
39 Nigeria 480,000 ton 2005
40 Luxembourg 420,000 ton 2005
41 Azerbaijan 415,000 ton 2005
42 Finland 407,000 ton 2005
43 Morocco 368,000 ton 2005
44 Ukraine 364,000 ton 2005
45 Israel 320,000 ton 1991
46 Kazakhstan 316,000 ton 1998
47 Jordan 312,000 ton 2005
48 Poland 311,000 ton 2005
=49 Algeria 308,000 ton 2005
=49 Czech Republic 308,000 ton 2005
51 Peru 303,000 ton 2005
52 Cyprus 291,000 ton 2005
53 Angola 277,000 ton 2005
54 Oman 272,000 ton 2005
55 Bangladesh 270,000 ton 2005
56 Norway 264,000 ton 2005
57 Vietnam 257,000 ton 2005
58 Senegal 238,000 ton 2005
59 Fiji 218,000 ton 2005
60 Cuba 212,000 ton 2005
61 Libya 211,000 ton 2005
62 Hungary 210,000 ton 2005
63 Pakistan 207,000 ton 2005
64 Barbados 201,000 ton 2000
65 Bulgaria 183,000 ton 2005
66 Jamaica 177,000 ton 2005
67 Lebanon 147,000 ton 2005
68 Ethiopia 146,000 ton 2005
69 Sudan 144,000 ton 2005
failed states average (profile) 142,928.57 ton 2005
=70 Sri Lanka 130,000 ton 2005
=70 Iceland 130,000 ton 2005
72 Ghana 119,000 ton 2005
73 Romania 108,000 ton 2005
74 Syria 105,000 ton 2005
75 Yemen 101,000 ton 2005
=76 Democratic Republic of the Congo 100,000 ton 2005
=76 Djibouti 100,000 ton 2005
=78 Mauritius 97,000 ton 2005
=78 Dominican Republic 97,000 ton 2005
80 Guadeloupe 92,000 ton 2005
=81 Malta 88,000 ton 2005
=81 Cote d'Ivoire 88,000 ton 2005
83 Tanzania 83,000 ton 2005
84 El Salvador 76,000 ton 2005
85 Aruba 75,000 ton 2005
86 Netherlands Antilles 74,000 ton 2005
Former French colonies average (profile) 69,590.91 ton 1998
87 Albania 69,000 ton 2005
88 Cameroon 62,000 ton 2005
89 Kenya 60,000 ton 1990
90 Trinidad and Tobago 58,000 ton 2005
91 Latvia 57,000 ton 2005
92 Burma 49,000 ton 2005
=93 Zambia 48,000 ton 2005
=93 Antigua and Barbuda 48,000 ton 2005
95 Yugoslavia 47,000 ton 2005
96 Gabon 46,000 ton 2005
=97 Somalia 45,000 ton 2005
=97 Lithuania 45,000 ton 2005
99 Armenia 44,000 ton 2005
100 The Bahamas 43,000 ton 2005
101 Ecuador 42,000 ton 1995
=102 Estonia 41,000 ton 2005
=102 Nepal 41,000 ton 2005
=102 Uruguay 41,000 ton 1998
105 Papua New Guinea 40,000 ton 2005
106 Croatia 39,000 ton 2005
107 Mozambique 38,500 ton 2005
108 Slovakia 38,000 ton 2005
=109 Georgia 37,000 ton 2005
=109 Guatemala 37,000 ton 2005
111 Togo 32,000 ton 2005
112 Seychelles 26,000 ton 2005
113 Nicaragua 25,000 ton 1999
=114 Benin 23,000 ton 2005
=114 Haiti 23,000 ton 2005
=116 Belize 22,000 ton 2005
=116 Slovenia 22,000 ton 2005
=116 Cayman Islands 22,000 ton 2005
119 Honduras 21,630 ton 2005
120 Sierra Leone 21,000 ton 2005
=121 Central African Republic 19,000 ton 2005
=121 Mali 19,000 ton 2005
123 Paraguay 18,850 ton 2005
=124 Bermuda 17,000 ton 2005
=124 New Caledonia 17,000 ton 1999
=124 Malawi 17,000 ton 1998
127 French Guiana 16,000 ton 2005
128 Niger 15,600 ton 2005
=129 Chad 14,000 ton 2005
=129 Palau 14,000 ton 2005
131 Guyana 12,326 ton 2005
=132 Rwanda 12,000 ton 2005
=132 Moldova 12,000 ton 2005
=134 Afghanistan 10,000 ton 2005
=134 Guinea 10,000 ton 2005
=134 Guinea-Bissau 10,000 ton 2005
=137 Eritrea 9,000 ton 2005
=137 Burundi 9,000 ton 2005
139 Greenland 8,000 ton 2005
=140 Nauru 7,000 ton 2005
=140 Zimbabwe 7,000 ton 2004
142 French Polynesia 5,000 ton 2005
=143 Tajikistan 4,000 ton 2005
=143 Gibraltar 4,000 ton 2005
=143 Western Sahara 4,000 ton 2005
=143 Grenada 4,000 ton 2005
=143 Chile 4,000 ton 2004
=143 Tunisia 4,000 ton 1998
=149 Liberia 2,000 ton 2005
=149 Solomon Islands 2,000 ton 2005
=149 Faroe Islands 2,000 ton 2005
=149 Cook Islands 2,000 ton 2003
=149 Mauritania 2,000 ton 1998
=149 Reunion 2,000 ton 1992
=155 Madagascar 1,000 ton 2005
=155 Tonga 1,000 ton 2005
=155 Kiribati 1,000 ton 2005

Citation

Energy > Jet Fuel > Bunkers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Jet Fuel > Bunkers

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×