×

Energy > Jet Fuel > Bunkers per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Luxembourg 902.92 ton 2005
2 United Arab Emirates 848.42 ton 2005
3 Barbados 752.27 ton 2000
4 Aruba 749.77 ton 2005
5 Singapore 723.43 ton 2005
6 Palau 703.27 ton 2005
7 Bahrain 620.78 ton 2005
8 Antigua and Barbuda 581.36 ton 2005
9 Hong Kong 535.27 ton 2005
10 Cayman Islands 452.46 ton 2005
11 Iceland 438.1 ton 2005
12 Seychelles 313.63 ton 2005
13 Cyprus 281.82 ton 2005
14 Fiji 265.05 ton 2005
15 Bermuda 264.99 ton 2005
16 Kuwait 250.84 ton 2005
17 Malta 217.91 ton 2005
18 Netherlands 214.77 ton 2005
19 United Kingdom 195.05 ton 2005
20 New Zealand 189.17 ton 2005
21 Ireland 185.82 ton 2005
22 Denmark 154.44 ton 2005
Eurozone average (profile) 151.39 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 143.27 ton 2005
23 Greenland 140.51 ton 2005
OPEC countries average (profile) 133.58 ton 2005
24 The Bahamas 130.66 ton 2005
25 Djibouti 128.77 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 128.69 ton 2005
26 Australia 126.11 ton 2005
27 Belgium 119 ton 2005
European Union average (profile) 113.44 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 107.96 ton 2005
28 Oman 107.84 ton 2005
29 Saudi Arabia 107.01 ton 2005
NATO countries average (profile) 104.36 ton 2005
30 New Caledonia 81.26 ton 1999
31 Belize 80.91 ton 2005
32 Germany 78.43 ton 2005
33 Mauritius 78.02 ton 2005
34 Finland 77.58 ton 2005
35 Malaysia 73.21 ton 2005
36 Russia 70.11 ton 2005
37 Spain 69.52 ton 2005
38 Greece 68.17 ton 2005
39 Sweden 68 ton 2005
40 Jamaica 66.78 ton 2005
41 Austria 66.72 ton 2005
42 Portugal 66.26 ton 2005
43 Israel 64.66 ton 1991
44 Jordan 57.66 ton 2005
45 Norway 57.1 ton 2005
46 United States 55.82 ton 2005
47 Japan 53.42 ton 2005
48 Azerbaijan 49.45 ton 2005
49 South Korea 47.78 ton 2005
50 Trinidad and Tobago 44.72 ton 2005
51 Grenada 38.85 ton 2005
52 Libya 37.72 ton 2005
53 Lebanon 36.87 ton 2005
54 Gabon 33.35 ton 2005
55 Estonia 30.46 ton 2005
56 Czech Republic 30.09 ton 2005
57 Iraq 27.4 ton 2005
58 Canada 25.04 ton 2005
59 Latvia 24.78 ton 2005
60 Bulgaria 23.64 ton 2005
61 Venezuela 23.05 ton 2005
62 Mexico 22.4 ton 2005
63 Albania 21.59 ton 2005
64 Senegal 21.12 ton 2005
65 Kazakhstan 20.97 ton 1998
66 Hungary 20.82 ton 2005
67 French Polynesia 19.62 ton 2005
Emerging markets average (profile) 19.03 ton 2005
68 Cuba 18.77 ton 2005
69 Angola 16.74 ton 2005
70 Guyana 16.2 ton 2005
71 Turkey 15.59 ton 2005
72 South Africa 15.51 ton 2005
73 Armenia 14.59 ton 2005
74 Colombia 13.83 ton 2005
75 Lithuania 13.18 ton 2005
Former French colonies average (profile) 12.82 ton 1998
76 El Salvador 12.52 ton 2005
77 Uruguay 12.46 ton 1998
78 Morocco 12.22 ton 2005
79 Iran 12.12 ton 2005
80 Kiribati 11.05 ton 2005
81 Slovenia 11 ton 2005
82 Peru 10.93 ton 2005
83 Dominican Republic 10.38 ton 2005
84 Egypt 10.28 ton 2005
85 Tonga 9.9 ton 2005
86 Algeria 9.07 ton 2005
87 Croatia 8.78 ton 2005
88 Georgia 8.48 ton 2005
89 Philippines 8.16 ton 2005
90 Poland 8.15 ton 2005
91 Ukraine 7.73 ton 2005
92 Slovakia 7.05 ton 2005
93 Guinea-Bissau 7.03 ton 2005
94 Sri Lanka 6.62 ton 2005
95 Papua New Guinea 6.56 ton 2005
96 Syria 5.78 ton 2005
97 Togo 5.78 ton 2005
98 Brazil 5.73 ton 2005
99 Ghana 5.56 ton 2005
100 Somalia 5.31 ton 2005
failed states average (profile) 5.08 ton 2005
101 Cote d'Ivoire 5.06 ton 2005
102 Yemen 5.01 ton 2005
103 Romania 4.99 ton 2005
104 Nicaragua 4.98 ton 1999
105 Central African Republic 4.8 ton 2005
106 Sudan 4.56 ton 2005
107 Solomon Islands 4.26 ton 2005
108 Zambia 4.18 ton 2005
109 Sierra Leone 4.1 ton 2005
110 Ecuador 3.71 ton 1995
111 Nigeria 3.44 ton 2005
112 Cameroon 3.42 ton 2005
113 Moldova 3.34 ton 2005
114 Paraguay 3.19 ton 2005
115 Indonesia 3.15 ton 2005
116 Honduras 3.14 ton 2005
117 Vietnam 3.12 ton 2005
118 India 2.92 ton 2005
119 Guatemala 2.92 ton 2005
120 Benin 2.81 ton 2005
121 Kenya 2.56 ton 1990
122 Haiti 2.48 ton 2005
123 Tanzania 2.14 ton 2005
124 Ethiopia 1.92 ton 2005
125 Bangladesh 1.89 ton 2005
126 Eritrea 1.85 ton 2005
127 Democratic Republic of the Congo 1.85 ton 2005
128 Mozambique 1.83 ton 2005
South Asia average (profile) 1.63 ton 2005
129 Nepal 1.62 ton 2005
130 Mali 1.59 ton 2005
131 Malawi 1.59 ton 1998
132 Chad 1.4 ton 2005
133 Pakistan 1.31 ton 2005
134 Rwanda 1.27 ton 2005
135 Niger 1.18 ton 2005
136 Burundi 1.16 ton 2005
137 Guinea 1.04 ton 2005
138 Burma 0.976 ton 2005
139 Mauritania 0.784 ton 1998
140 Liberia 0.612 ton 2005
141 Tajikistan 0.588 ton 2005
142 Zimbabwe 0.551 ton 2004
143 Tunisia 0.429 ton 1998
144 Afghanistan 0.402 ton 2005
145 Chile 0.247 ton 2004
146 Madagascar 0.0547 ton 2005

Citation

Energy > Jet Fuel > Bunkers per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Jet Fuel > Bunkers per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×