×

Energy > Jet Fuel > Changes in stocks at producers per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Singapore 212.05 ton 1994
2 Bahrain 19.13 ton 1992
3 Norway 12.52 ton 1993
4 Greece 10.7 ton 1993
5 Finland 5.92 ton 1993
6 Sweden 3.67 ton 1993
7 Venezuela 3.02 ton 1993
8 South Korea 2.72 ton 1994
9 Israel 2.02 ton 1991
10 Thailand 1.35 ton 1994
11 Croatia 1.29 ton 1993
12 Brazil 1.18 ton 1993
13 Japan 1.16 ton 1994
14 Germany 0.875 ton 1993
15 Argentina 0.567 ton 1992
16 Indonesia 0.502 ton 1994
17 Mexico 0.501 ton 1991
18 Colombia 0.454 ton 1993
19 El Salvador 0.339 ton 1998
20 Burma 0.224 ton 1994
21 Turkey 0.159 ton 1993
22 Sri Lanka 0.0559 ton 1994
23 Democratic Republic of the Congo 0.0286 ton 1990
24 Bangladesh -0.0087 ton 1993
25 Poland -0.026 ton 1993
26 Philippines -0.0735 ton 1994
27 Austria -0.126 ton 1993
28 Malaysia -0.148 ton 1994
29 Spain -0.204 ton 1993
30 United Kingdom -0.243 ton 1993
31 Morocco -0.274 ton 1992
32 Belgium -0.297 ton 1993
33 Costa Rica -0.302 ton 1993
34 Uruguay -0.319 ton 1991
35 Australia -0.4 ton 1992
36 Portugal -0.701 ton 1993
37 Bulgaria -0.703 ton 1992
38 Canada -0.902 ton 1993
39 United States -1.266 ton 1993
40 Paraguay -1.342 ton 1992
41 Russia -1.461 ton 1993
42 Jordan -1.536 ton 1993
43 Netherlands -2.354 ton 1993
44 Chile -3.224 ton 1993

Citation

Energy > Jet Fuel > Changes in stocks at producers per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Jet Fuel > Changes in stocks at producers per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: