×

Energy > Jet Fuel > Energy balance requirement: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Hong Kong 1.14 million ton 2005
2 Canada 718,000 ton 2005
3 Kenya 409,000 ton 2005
4 Ireland 365,000 ton 2005
5 Tunisia 213,000 ton 2005
6 Costa Rica 185,000 ton 2005
7 Sweden 171,000 ton 2005
8 Vietnam 167,000 ton 2005
9 Macau 165,000 ton 2005
10 Reunion 160,000 ton 2005
11 Mauritius 138,000 ton 2005
12 Kyrgyzstan 125,000 ton 2005
13 Cuba 124,000 ton 2005
14 Latvia 118,000 ton 2005
15 Bosnia and Herzegovina 84,000 ton 2005
16 Sri Lanka 79,000 ton 2005
17 Aruba 60,000 ton 1997
18 Afghanistan 55,000 ton 2005
19 Armenia 48,000 ton 1994
20 Chile 42,000 ton 2005
21 Malta 40,000 ton 1997
22 Nepal 39,000 ton 1997
23 Uganda 37,000 ton 2005
24 Namibia 32,000 ton 2005
25 Congo, Republic of the 30,000 ton 2005
26 Zimbabwe 29,000 ton 1999
27 Antigua and Barbuda 27,000 ton 2005
28 Suriname 24,000 ton 2005
=29 Uzbekistan 21,000 ton 1998
=29 Ethiopia 21,000 ton 1997
=29 Honduras 21,000 ton 1997
32 Togo 15,000 ton 2005
33 French Guiana 13,300 ton 1998
=34 French Polynesia 13,000 ton 2005
=34 New Caledonia 13,000 ton 2005
=34 Panama 13,000 ton 1997
37 Malawi 12,000 ton 2005
38 Cyprus 11,000 ton 2005
=39 Maldives 10,000 ton 2005
=39 Botswana 10,000 ton 2005
=39 Laos 10,000 ton 2005
=39 Belize 10,000 ton 1997
=39 Lebanon 10,000 ton 1997
=44 Rwanda 8,000 ton 2005
=44 Fiji 8,000 ton 2005
=44 Djibouti 8,000 ton 1999
=47 Greenland 7,000 ton 1999
=47 Niger 7,000 ton 1998
=49 Central African Republic 6,000 ton 2005
=49 Eritrea 6,000 ton 2005
=49 Chad 6,000 ton 2005
=49 Iceland 6,000 ton 2005
=49 Kazakhstan 6,000 ton 2005
=54 Grenada 5,000 ton 1997
=54 Guinea 5,000 ton 1997
=56 Seychelles 4,000 ton 2005
=56 Mali 4,000 ton 2002
=58 Liberia 3,000 ton 2005
=58 Moldova 3,000 ton 2005
=58 Gibraltar 3,000 ton 1997
=58 Guadeloupe 3,000 ton 1997
=58 Mauritania 3,000 ton 1994
63 Paraguay 2,030 ton 2002
=64 Burundi 2,000 ton 2005
=64 Estonia 2,000 ton 2004
=64 Faroe Islands 2,000 ton 1999
=64 Barbados 2,000 ton 1997
=64 Guinea-Bissau 2,000 ton 1997
=64 Benin 2,000 ton 1992
=70 Bhutan 1,000 ton 2005
=70 Comoros 1,000 ton 2005
=70 Slovenia 1,000 ton 2002
=70 Kiribati 1,000 ton 2000
=70 Western Sahara 1,000 ton 1997
=70 Cayman Islands 1,000 ton 1997
=70 Luxembourg 1,000 ton 1996
77 Mozambique 1.42e-11 ton 2005
78 Haiti -0.1 ton 1999
=79 Madagascar -1,000 ton 2005
=79 Bangladesh -1,000 ton 2005
81 Brunei -2,000 ton 2004
=82 Guatemala -13,000 ton 2002
=82 Democratic Republic of the Congo -13,000 ton 1999
84 Albania -16,000 ton 2004
85 Sierra Leone -21,000 ton 2005
=86 Syria -22,000 ton 2005
=86 Nicaragua -22,000 ton 1999
88 Bolivia -24,000 ton 2004
89 Slovakia -25,000 ton 2005
90 Zambia -29,000 ton 2005
91 Jamaica -30,000 ton 2005
92 Gabon -37,000 ton 2005
93 Uruguay -40,000 ton 2005
94 Tanzania -44,000 ton 1999
Former French colonies average (profile) -44,727.273 ton 1994
95 Croatia -45,000 ton 2005
96 Burma -46,000 ton 2005
97 El Salvador -51,000 ton 2005
98 Dominican Republic -56,000 ton 2005
99 Yugoslavia -57,000 ton 2005
100 Cameroon -62,000 ton 2005
South and Central Asia average (profile) -71,363.636 ton 1997
101 Argentina -78,000 ton 2005
102 Senegal -82,000 ton 2005
103 Ecuador -85,000 ton 2003
104 Cote d'Ivoire -88,000 ton 2005
105 Papua New Guinea -93,000 ton 2005
106 Czech Republic -103,000 ton 2005
failed states average (profile) -103,000 ton 1997
107 Ghana -113,000 ton 2005
108 Bulgaria -132,000 ton 2005
109 Oman -183,000 ton 2005
110 Romania -189,000 ton 2005
111 Sudan -206,000 ton 2005
112 Norway -222,000 ton 2005
113 Hungary -252,000 ton 2005
114 Morocco -264,000 ton 2005
115 Peru -270,000 ton 2005
116 Angola -290,000 ton 2005
117 Israel -316,000 ton 1991
=118 Jordan -324,000 ton 2005
=118 Belarus -324,000 ton 1994
120 Yemen -369,000 ton 2005
121 Finland -382,000 ton 2005
Muslim countries average (profile) -396,358.974 ton 1997
122 Thailand -416,000 ton 2005
123 Philippines -445,000 ton 2005
124 Qatar -462,000 ton 2005
125 Denmark -464,000 ton 2005
126 Nigeria -480,000 ton 2005
127 Austria -484,000 ton 2005
128 Ukraine -512,000 ton 2005
129 Pakistan -540,000 ton 2005
130 New Zealand -553,000 ton 2005
131 Lithuania -567,000 ton 2005
132 Iraq -590,000 ton 2005
133 Azerbaijan -630,000 ton 2005
134 Poland -642,000 ton 2005
135 Portugal -646,000 ton 2005
136 Indonesia -707,000 ton 2005
137 Brazil -820,000 ton 2005
138 Trinidad and Tobago -827,000 ton 2005
139 Netherlands Antilles -830,000 ton 2005
140 South Africa -848,000 ton 2005
141 Iran -850,000 ton 2005
142 Colombia -856,025.02 ton 2005
European Union average (profile) -943,956.522 ton 2004
NATO countries average (profile) -964,913.043 ton 2004
143 Algeria -1,017,000 ton 2005
144 Turkey -1,096,000 ton 2005
Non-religious countries average (profile) -1,261,631.947 ton 2005
145 Greece -1,283,000 ton 2005
South Asia average (profile) -1,311,800 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) -1,431,562.5 ton 2005
Emerging markets average (profile) -1,461,976.305 ton 2005
146 Libya -1,525,000 ton 2005
147 Kuwait -1,586,000 ton 2005
148 Egypt -1,605,000 ton 2005
149 Belgium -1,672,000 ton 2005
High income OECD countries average (profile) -1,924,280 ton 2004
150 Spain -1,943,000 ton 2005
151 Australia -1,990,000 ton 2005
OPEC countries average (profile) -2,083,909.091 ton 2005
152 Bahrain -2,276,000 ton 2005
153 Malaysia -2,465,430 ton 2005
154 Germany -2,512,000 ton 2005
155 Mexico -2,762,000 ton 2005
156 United Kingdom -3,965,000 ton 2005
157 Venezuela -4,078,000 ton 2005
158 Taiwan -4,092,000 ton 2005
159 Japan -5,001,000 ton 2005
160 United Arab Emirates -5,418,000 ton 2005
161 India -6,074,000 ton 2005
162 Saudi Arabia -6,627,000 ton 2005
163 Netherlands -6,774,000 ton 2005
164 Singapore -7,610,000 ton 2005
165 South Korea -8,965,000 ton 2005
166 Russia -10,036,000 ton 2005
167 United States -11,495,000 ton 2005

Citation

Energy > Jet Fuel > Energy balance requirement: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Jet Fuel > Energy balance requirement

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×