×

Energy > Jet Fuel > Energy balance requirement per million: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per million population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Aruba 702,189.66 ton 1997
2 Macau 352,451.89 ton 2005
3 Antigua and Barbuda 327,015.08 ton 2005
4 Hong Kong 167,916.48 ton 2005
5 Greenland 124,777.18 ton 1999
6 Mauritius 110,999.13 ton 2005
7 Malta 106,599.58 ton 1997
8 Ireland 87,742.2 ton 2005
9 New Caledonia 55,462.41 ton 2005
10 Latvia 51,292.93 ton 2005
11 French Polynesia 51,003.59 ton 2005
12 Grenada 49,443.76 ton 1997
13 Seychelles 48,250.9 ton 2005
14 Suriname 48,045.84 ton 2005
15 Belize 45,769.94 ton 1997
16 Costa Rica 42,822.79 ton 2005
17 Maldives 33,604.86 ton 2005
18 Cayman Islands 28,093.04 ton 1997
19 Kyrgyzstan 24,212.61 ton 2005
20 Canada 22,220.85 ton 2005
21 Bosnia and Herzegovina 21,650.44 ton 2005
22 Tunisia 21,238.41 ton 2005
23 Iceland 20,220.13 ton 2005
24 Sweden 18,937.77 ton 2005
25 Namibia 15,786.67 ton 2005
26 Armenia 14,589.92 ton 1994
27 Kiribati 12,079.05 ton 2000
28 Kenya 11,429.14 ton 2005
29 Djibouti 11,241.45 ton 1999
30 Cuba 10,981.15 ton 2005
31 Cyprus 10,652.87 ton 2005
32 Fiji 9,726.63 ton 2005
33 Barbados 7,558.41 ton 1997
34 Botswana 5,331.04 ton 2005
35 Panama 4,524.43 ton 1997
36 Sri Lanka 4,021.58 ton 2005
37 Honduras 3,588.08 ton 1997
38 Lebanon 3,233.4 ton 1997
39 Togo 2,707.48 ton 2005
40 Chile 2,570.73 ton 2005
41 Luxembourg 2,414.15 ton 1996
South and Central Asia average (profile) 2,390.03 ton 1997
42 Zimbabwe 2,341.59 ton 1999
43 Afghanistan 2,212.31 ton 2005
44 Vietnam 2,026.86 ton 2005
45 Nepal 1,801.61 ton 1997
46 Laos 1,726.92 ton 2005
47 Guinea-Bissau 1,678.31 ton 1997
48 Comoros 1,664.63 ton 2005
49 Bhutan 1,537.48 ton 2005
50 Central African Republic 1,514.81 ton 2005
51 Estonia 1,482.26 ton 2004
52 Mauritania 1,323.08 ton 1994
53 Uganda 1,288.08 ton 2005
54 Eritrea 1,236.08 ton 2005
55 Malawi 928.45 ton 2005
56 Liberia 917.49 ton 2005
57 Uzbekistan 873.14 ton 1998
58 Rwanda 848.41 ton 2005
59 Moldova 834.45 ton 2005
60 Niger 685.21 ton 1998
61 Guinea 602.67 ton 1997
62 Chad 599.14 ton 2005
63 Slovenia 501.37 ton 2002
64 Kazakhstan 396.12 ton 2005
65 Benin 371.87 ton 1992
66 Mali 367.56 ton 2002
67 Paraguay 364.36 ton 2002
68 Ethiopia 346.62 ton 1997
69 Burundi 257.39 ton 2005
70 Mozambique 6.76e-13 ton 2005
71 Haiti -0.0119 ton 1999
72 Bangladesh -6.986 ton 2005
73 Madagascar -54.674 ton 2005
74 Democratic Republic of the Congo -283.292 ton 1999
75 Burma -916.681 ton 2005
Former French colonies average (profile) -922.104 ton 1994
South Asia average (profile) -1,012.876 ton 2005
76 Guatemala -1,104.903 ton 2002
77 Syria -1,210.962 ton 2005
78 Tanzania -1,325.976 ton 1999
79 Argentina -2,018.223 ton 2005
80 Zambia -2,528.33 ton 2005
81 Bolivia -2,612.214 ton 2004
failed states average (profile) -3,003.227 ton 1997
82 Indonesia -3,149.488 ton 2005
83 Cameroon -3,418.288 ton 2005
84 Pakistan -3,418.34 ton 2005
85 Nigeria -3,438.743 ton 2005
86 Sierra Leone -4,101.647 ton 2005
87 Nicaragua -4,381.528 ton 1999
88 Brazil -4,405.229 ton 2005
89 Slovakia -4,640.801 ton 2005
90 Albania -4,974.82 ton 2004
91 Cote d'Ivoire -5,059.218 ton 2005
92 Philippines -5,185.198 ton 2005
93 Ghana -5,284.316 ton 2005
94 India -5,388.843 ton 2005
95 Brunei -5,543.283 ton 2004
96 Dominican Republic -5,993.56 ton 2005
97 Thailand -6,345.382 ton 2005
98 Ecuador -6,400.696 ton 2003
99 Sudan -6,521.903 ton 2005
100 Senegal -7,275.421 ton 2005
101 El Salvador -8,398.465 ton 2005
102 Romania -8,736.099 ton 2005
103 Morocco -8,763.356 ton 2005
104 Peru -9,739.107 ton 2005
105 Czech Republic -10,062.694 ton 2005
106 Croatia -10,130.572 ton 2005
107 Ukraine -10,869.3 ton 2005
108 Jamaica -11,319.046 ton 2005
109 Uruguay -12,029.514 ton 2005
110 Iran -12,116.481 ton 2005
111 Papua New Guinea -15,256.008 ton 2005
112 Turkey -16,178.781 ton 2005
113 Poland -16,821.499 ton 2005
114 Bulgaria -17,054.484 ton 2005
115 Angola -17,528.615 ton 2005
116 South Africa -17,966.684 ton 2005
117 Yemen -18,322.056 ton 2005
118 Colombia -19,822.724 ton 2005
119 Iraq -21,550.901 ton 2005
120 Egypt -22,360.712 ton 2005
121 Mexico -24,943.145 ton 2005
122 Hungary -24,982.49 ton 2005
123 Gabon -26,821.993 ton 2005
Emerging markets average (profile) -27,274.798 ton 2005
124 Algeria -29,946.2 ton 2005
125 Germany -30,459.775 ton 2005
126 Belarus -31,680.845 ton 1994
127 United States -38,897.984 ton 2005
128 Japan -39,139.724 ton 2005
129 Spain -44,771.501 ton 2005
Non-religious countries average (profile) -45,529.782 ton 2005
130 Norway -48,017.743 ton 2005
NATO countries average (profile) -53,682.834 ton 2004
European Union average (profile) -55,526.538 ton 2004
131 Austria -58,824.752 ton 2005
132 Jordan -59,878.026 ton 2005
133 Portugal -61,235.571 ton 2005
High income OECD countries average (profile) -61,628.051 ton 2004
134 Israel -63,851.283 ton 1991
135 United Kingdom -65,837.204 ton 2005
136 Russia -70,108.278 ton 2005
137 Oman -72,552.11 ton 2005
138 Finland -72,816.052 ton 2005
139 Azerbaijan -75,072.839 ton 2005
140 Denmark -85,617.829 ton 2005
141 Malaysia -95,398.582 ton 2005
142 Australia -97,573.891 ton 2005
143 Greece -115,544.312 ton 2005
Muslim countries average (profile) -130,584.646 ton 1997
144 New Zealand -133,771.983 ton 2005
145 Venezuela -152,586.085 ton 2005
146 Belgium -159,563.042 ton 2005
147 Lithuania -166,066.056 ton 2005
148 South Korea -186,235.407 ton 2005
149 Saudi Arabia -268,407.534 ton 2005
150 Libya -272,591.586 ton 2005
OPEC countries average (profile) -303,395.574 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) -369,586.291 ton 2005
151 Netherlands -415,076.887 ton 2005
152 Qatar -562,619.42 ton 2005
153 Trinidad and Tobago -637,658.229 ton 2005
154 Kuwait -690,672.094 ton 2005
155 United Arab Emirates -1,305,893.659 ton 2005
156 Singapore -1,783,956.116 ton 2005
157 Bahrain -2,587,733.959 ton 2005

Citation

Energy > Jet Fuel > Energy balance requirement per million: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Jet Fuel > Energy balance requirement per million

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×