×

Energy > Jet Fuel > Exports: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 South Korea 6.88 million ton 2005
2 Singapore 6.53 million ton 2005
3 Netherlands 5.12 million ton 2005
4 Saudi Arabia 3.98 million ton 2005
5 Venezuela 3.46 million ton 2005
6 India 2.78 million ton 2005
7 United States 2.58 million ton 2005
8 United Arab Emirates 1.9 million ton 2005
9 Bahrain 1.86 million ton 2005
10 Taiwan 1.65 million ton 2005
11 Belgium 1.57 million ton 2005
OPEC countries average (profile) 1.49 million ton 2003
12 United Kingdom 1.4 million ton 2005
13 Libya 1.31 million ton 2005
14 Kuwait 1.01 million ton 2005
15 Egypt 867,000 ton 2005
16 Netherlands Antilles 815,000 ton 2005
17 Greece 812,000 ton 2005
18 Trinidad and Tobago 753,000 ton 2005
19 Algeria 709,000 ton 2005
20 Malaysia 692,020 ton 2005
21 Japan 667,000 ton 2005
22 Canada 659,000 ton 2005
23 Lithuania 495,000 ton 2005
24 Qatar 462,000 ton 2005
25 Thailand 459,000 ton 2005
26 Germany 455,000 ton 2005
27 Russia 445,000 ton 1995
28 Denmark 379,000 ton 2005
29 Poland 338,000 ton 2005
30 Pakistan 333,000 ton 2005
31 Belarus 324,000 ton 1994
32 Mexico 317,000 ton 2005
33 Peru 297,000 ton 2005
34 Yemen 268,000 ton 2005
35 Colombia 251,265 ton 2005
36 South Africa 214,000 ton 2005
37 Azerbaijan 202,000 ton 2005
38 Ukraine 183,000 ton 2005
39 Australia 180,000 ton 2005
40 Panama 171,000 ton 1997
41 Iraq 168,000 ton 2003
42 Kazakhstan 159,000 ton 2004
43 Hong Kong 141,295 ton 2005
44 Norway 123,000 ton 2005
=45 Spain 120,000 ton 2005
=45 Hungary 120,000 ton 2005
47 Romania 101,000 ton 2005
48 Papua New Guinea 100,000 ton 2005
49 Argentina 98,000 ton 2005
50 Ecuador 89,000 ton 2003
51 Kyrgyzstan 85,000 ton 2005
52 Maldives 75,000 ton 2005
53 Vietnam 57,000 ton 2003
54 Portugal 54,000 ton 2004
55 Finland 44,000 ton 2005
56 Uruguay 41,000 ton 2005
57 Brazil 35,000 ton 2005
58 Mozambique 33,480 ton 2005
59 Turkey 33,000 ton 2005
60 Kenya 30,000 ton 2005
61 Indonesia 29,000 ton 1994
62 Slovakia 27,000 ton 2005
63 Bolivia 24,000 ton 2004
64 Senegal 21,000 ton 2005
65 Fiji 20,000 ton 2005
66 Gabon 18,000 ton 2005
=67 Angola 13,000 ton 2005
=67 Sweden 13,000 ton 2005
=69 Yugoslavia 11,000 ton 2005
=69 Ireland 11,000 ton 2003
=71 Oman 10,000 ton 2003
=71 Nigeria 10,000 ton 1992
73 Czech Republic 9,000 ton 1997
74 Togo 8,000 ton 2005
=75 Bulgaria 6,000 ton 2005
=75 Uzbekistan 6,000 ton 1998
=75 Syria 6,000 ton 1995
=78 Greenland 5,000 ton 2005
=78 Austria 5,000 ton 2005
=78 Philippines 5,000 ton 2002
=78 Congo, Republic of the 5,000 ton 1998
82 New Zealand 4,000 ton 2002
=83 Costa Rica 3,000 ton 2005
=83 Latvia 3,000 ton 1998
85 Croatia 2,000 ton 2005
=86 Cote d'Ivoire 1,000 ton 2005
=86 Slovenia 1,000 ton 2004
=86 El Salvador 1,000 ton 2001
=86 Brunei 1,000 ton 2000
=86 Uganda 1,000 ton 2000
=86 Estonia 1,000 ton 2000
=86 Nepal 1,000 ton 1996

Citation

Energy > Jet Fuel > Exports: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Jet Fuel > Exports

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×