×

Energy > Jet Fuel > Exports per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Bahrain 2,112.48 ton 2005
2 Singapore 1,531.25 ton 2005
3 Trinidad and Tobago 580.6 ton 2005
4 Qatar 562.62 ton 2005
5 United Arab Emirates 457.47 ton 2005
6 Kuwait 439.84 ton 2005
OPEC countries average (profile) 325.63 ton 2003
7 Netherlands 313.97 ton 2005
8 Maldives 252.04 ton 2005
9 Libya 234.88 ton 2005
10 Saudi Arabia 161.4 ton 2005
11 Belgium 150.21 ton 2005
12 Lithuania 144.98 ton 2005
13 South Korea 142.86 ton 2005
14 Venezuela 129.54 ton 2005
15 Greenland 87.82 ton 2005
16 Greece 73.13 ton 2005
17 Denmark 69.93 ton 2005
18 Panama 59.51 ton 1997
19 Belarus 31.68 ton 1994
20 Malaysia 26.78 ton 2005
21 Norway 26.6 ton 2005
22 Fiji 24.32 ton 2005
23 Azerbaijan 24.07 ton 2005
24 United Kingdom 23.18 ton 2005
25 Algeria 20.88 ton 2005
26 Hong Kong 20.74 ton 2005
27 Canada 20.39 ton 2005
28 Kyrgyzstan 16.46 ton 2005
29 Papua New Guinea 16.4 ton 2005
30 Yemen 13.31 ton 2005
31 Gabon 13.05 ton 2005
32 Uruguay 12.33 ton 2005
33 Egypt 12.08 ton 2005
34 Hungary 11.9 ton 2005
35 Peru 10.71 ton 2005
36 Kazakhstan 10.59 ton 2004
37 Poland 8.86 ton 2005
38 Australia 8.83 ton 2005
39 United States 8.72 ton 2005
40 Finland 8.39 ton 2005
41 Thailand 7 ton 2005
42 Ecuador 6.7 ton 2003
43 Iraq 6.47 ton 2003
44 Colombia 5.82 ton 2005
45 Germany 5.52 ton 2005
46 Japan 5.22 ton 2005
47 Portugal 5.14 ton 2004
48 Slovakia 5.01 ton 2005
49 Romania 4.67 ton 2005
50 South Africa 4.53 ton 2005
51 Oman 4.19 ton 2003
52 Ukraine 3.88 ton 2005
53 Brunei 3.01 ton 2000
54 Russia 3 ton 1995
55 Mexico 2.86 ton 2005
56 Spain 2.77 ton 2005
57 Ireland 2.75 ton 2003
58 Bolivia 2.61 ton 2004
59 Argentina 2.54 ton 2005
60 India 2.47 ton 2005
61 Pakistan 2.11 ton 2005
62 Senegal 1.86 ton 2005
63 Mozambique 1.59 ton 2005
64 Togo 1.44 ton 2005
65 Sweden 1.44 ton 2005
66 Latvia 1.24 ton 1998
67 New Zealand 1.01 ton 2002
68 Czech Republic 0.873 ton 1997
69 Kenya 0.838 ton 2005
70 Angola 0.786 ton 2005
71 Bulgaria 0.775 ton 2005
72 Estonia 0.73 ton 2000
73 Vietnam 0.708 ton 2003
74 Costa Rica 0.694 ton 2005
75 Austria 0.608 ton 2005
76 Slovenia 0.501 ton 2004
77 Turkey 0.487 ton 2005
78 Croatia 0.45 ton 2005
79 Syria 0.418 ton 1995
80 Uzbekistan 0.249 ton 1998
81 Brazil 0.188 ton 2005
82 El Salvador 0.167 ton 2001
83 Indonesia 0.152 ton 1994
84 Nigeria 0.0994 ton 1992
85 Philippines 0.0618 ton 2002
86 Cote d'Ivoire 0.0575 ton 2005
87 Nepal 0.0474 ton 1996
88 Uganda 0.0412 ton 2000

Citation

Energy > Jet Fuel > Exports per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Jet Fuel > Exports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×