×

Energy > Jet Fuel > Imports: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United Kingdom 9.08 million ton 2005
2 United States 7.6 million ton 2005
3 Hong Kong 4.53 million ton 2005
4 Germany 4.51 million ton 2005
5 Japan 2.57 million ton 2005
6 Canada 2.19 million ton 2005
7 Singapore 2.01 million ton 2005
8 Netherlands 1.91 million ton 2005
High income OECD countries average (profile) 1.43 million ton 2005
9 Spain 1.33 million ton 2005
10 Belgium 1.12 million ton 2005
11 Ireland 1.12 million ton 2005
NATO countries average (profile) 995,782.61 ton 2005
12 Denmark 970,000 ton 2005
European Union average (profile) 950,541.67 ton 2005
13 Sweden 818,000 ton 2005
14 Australia 779,000 ton 2005
Eurozone average (profile) 724,312.5 ton 2005
15 Nigeria 440,000 ton 2000
16 Kenya 439,000 ton 2005
17 Vietnam 424,000 ton 2005
18 Luxembourg 420,000 ton 2005
19 Russia 365,000 ton 1995
20 Cuba 336,000 ton 2005
21 Indonesia 312,000 ton 2004
22 Cyprus 306,000 ton 2005
23 Greece 292,000 ton 2005
24 Brazil 263,000 ton 2005
25 Algeria 260,000 ton 1992
26 Bangladesh 254,000 ton 2005
27 Fiji 246,000 ton 2005
28 Philippines 243,000 ton 2005
29 Tunisia 223,000 ton 2005
30 Mauritius 220,000 ton 2005
31 New Zealand 215,000 ton 2005
32 Kyrgyzstan 210,000 ton 2005
33 Sri Lanka 208,000 ton 2005
34 Czech Republic 206,000 ton 2005
35 Iraq 204,000 ton 2005
36 Barbados 201,000 ton 2000
37 Panama 190,000 ton 1997
38 Costa Rica 188,000 ton 2005
39 Latvia 176,000 ton 2005
40 Senegal 172,000 ton 2005
41 Oman 168,000 ton 2005
Emerging markets average (profile) 166,750 ton 1996
42 Macau 165,000 ton 2005
43 Norway 162,000 ton 2005
44 Reunion 160,000 ton 2005
45 Jamaica 149,000 ton 2005
46 Lebanon 147,000 ton 2005
47 Ethiopia 146,000 ton 2005
48 Peru 144,000 ton 2003
49 Iceland 139,000 ton 2005
50 Malaysia 112,450 ton 2005
51 Morocco 108,000 ton 2005
=52 Syria 100,000 ton 2005
=52 Djibouti 100,000 ton 2005
=52 Democratic Republic of the Congo 100,000 ton 2005
55 South Africa 98,000 ton 2005
56 Guadeloupe 92,000 ton 2005
57 Austria 91,000 ton 2005
58 Malta 88,000 ton 2005
59 Maldives 85,000 ton 2005
=60 Bosnia and Herzegovina 84,000 ton 2005
=60 Kuwait 84,000 ton 1991
=62 Tanzania 83,000 ton 2005
=62 Chile 83,000 ton 2005
South Asia average (profile) 80,500 ton 2005
64 Iran 80,000 ton 1990
=65 Aruba 75,000 ton 2005
=65 Antigua and Barbuda 75,000 ton 2005
=65 Mexico 75,000 ton 2002
68 Hungary 74,000 ton 2005
69 Mozambique 71,980 ton 2005
=70 Portugal 69,000 ton 2005
=70 Albania 69,000 ton 2005
South and Central Asia average (profile) 66,909.09 ton 1999
72 Togo 66,000 ton 2005
73 Afghanistan 65,000 ton 2005
74 Taiwan 64,000 ton 2001
75 Finland 63,000 ton 2005
76 Netherlands Antilles 59,000 ton 2005
77 Bulgaria 52,000 ton 2005
78 Venezuela 49,000 ton 1990
79 Papua New Guinea 47,000 ton 2005
=80 Somalia 45,000 ton 2005
=80 Bolivia 45,000 ton 2002
82 Armenia 44,000 ton 2005
83 The Bahamas 43,000 ton 2005
84 Slovakia 42,000 ton 2005
=85 Dominican Republic 41,000 ton 2005
=85 Estonia 41,000 ton 2005
=85 Nepal 41,000 ton 2005
88 Trinidad and Tobago 38,000 ton 2004
=89 Georgia 37,000 ton 2005
=89 Uganda 37,000 ton 2005
91 Guatemala 36,000 ton 2005
92 Ghana 35,000 ton 2003
93 Sudan 34,000 ton 2001
94 Namibia 32,000 ton 2005
=95 Congo, Republic of the 30,000 ton 2005
=95 Seychelles 30,000 ton 2005
=95 Angola 30,000 ton 2004
98 Uzbekistan 27,000 ton 1998
99 South Korea 26,000 ton 2004
=100 Central African Republic 25,000 ton 2005
=100 El Salvador 25,000 ton 2005
102 Honduras 24,470 ton 2005
=103 Suriname 24,000 ton 2005
=103 Israel 24,000 ton 1991
=105 Benin 23,000 ton 2005
=105 Haiti 23,000 ton 2005
=105 Lithuania 23,000 ton 2004
=108 Belize 22,000 ton 2005
=108 Cayman Islands 22,000 ton 2005
110 Slovenia 21,000 ton 2005
=111 Rwanda 20,000 ton 2005
=111 Chad 20,000 ton 2005
=113 Mali 19,000 ton 2005
=113 Romania 19,000 ton 2005
=113 Zambia 19,000 ton 2005
116 Paraguay 18,850 ton 2005
=117 Turkey 18,000 ton 2005
=117 French Polynesia 18,000 ton 2005
119 Bermuda 17,000 ton 2005
120 French Guiana 16,000 ton 2005
121 Niger 15,600 ton 2005
=122 Eritrea 15,000 ton 2005
=122 Argentina 15,000 ton 2001
=124 Palau 14,000 ton 2005
=124 Moldova 14,000 ton 2005
=124 Gabon 14,000 ton 2005
=127 Greenland 13,000 ton 2005
=127 New Caledonia 13,000 ton 2005
129 Guyana 12,326 ton 2005
130 Malawi 12,000 ton 2005
131 Burundi 11,000 ton 2005
=132 Botswana 10,000 ton 2005
=132 Guinea 10,000 ton 2005
=132 Laos 10,000 ton 2005
=132 Guinea-Bissau 10,000 ton 2005
136 Brunei 9,000 ton 2002
=137 Nauru 7,000 ton 2005
=137 Zimbabwe 7,000 ton 2004
=139 Kazakhstan 6,000 ton 2005
=139 Ukraine 6,000 ton 2005
=139 Uruguay 6,000 ton 2003
142 Liberia 5,000 ton 2005
143 Colombia 4,746 ton 2005
=144 Grenada 4,000 ton 2005
=144 Western Sahara 4,000 ton 2005
=144 Gibraltar 4,000 ton 2005
=144 Tajikistan 4,000 ton 2005
=144 Ecuador 4,000 ton 2003
=149 Burma 3,000 ton 2005
=149 Croatia 3,000 ton 2005
=151 Faroe Islands 2,000 ton 2005
=151 Solomon Islands 2,000 ton 2005
=151 India 2,000 ton 2005
=151 Thailand 2,000 ton 2005
=151 Poland 2,000 ton 2004
=151 Cook Islands 2,000 ton 2003
=151 Mauritania 2,000 ton 1998
=158 Comoros 1,000 ton 2005
=158 Yugoslavia 1,000 ton 2005
=158 Bhutan 1,000 ton 2005
=158 Kiribati 1,000 ton 2005
=158 Tonga 1,000 ton 2005
=158 Cote d'Ivoire 1,000 ton 2005
=158 Pakistan 1,000 ton 1999
=158 Egypt 1,000 ton 1991

Citation

Energy > Jet Fuel > Imports: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Jet Fuel > Imports

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×