×

Energy > Jet Fuel > Imports per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Antigua and Barbuda 908.38 ton 2005
2 Luxembourg 902.92 ton 2005
3 Barbados 752.27 ton 2000
4 Aruba 749.77 ton 2005
5 Palau 703.27 ton 2005
6 Hong Kong 665.46 ton 2005
7 Singapore 470.72 ton 2005
8 Iceland 468.43 ton 2005
9 Cayman Islands 452.46 ton 2005
10 Seychelles 361.88 ton 2005
11 Macau 352.45 ton 2005
12 Fiji 299.09 ton 2005
13 Cyprus 296.34 ton 2005
14 Maldives 285.64 ton 2005
15 Ireland 268.76 ton 2005
16 Bermuda 264.99 ton 2005
17 Greenland 228.33 ton 2005
18 Malta 217.91 ton 2005
19 Denmark 178.99 ton 2005
20 Mauritius 176.96 ton 2005
21 United Kingdom 150.8 ton 2005
Eurozone average (profile) 135.99 ton 2005
22 The Bahamas 130.66 ton 2005
23 Djibouti 128.77 ton 2005
24 Netherlands 116.73 ton 2005
European Union average (profile) 109.67 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 109.51 ton 2005
25 Belgium 106.79 ton 2005
NATO countries average (profile) 101.23 ton 2005
26 Sweden 90.59 ton 2005
27 Belize 80.91 ton 2005
28 Latvia 76.5 ton 2005
29 French Polynesia 70.62 ton 2005
30 Canada 67.65 ton 2005
31 Oman 66.61 ton 2005
32 Panama 66.13 ton 1997
33 Jamaica 56.22 ton 2005
34 New Caledonia 55.46 ton 2005
35 Germany 54.69 ton 2005
36 New Zealand 52.01 ton 2005
37 Suriname 48.05 ton 2005
38 Costa Rica 43.52 ton 2005
39 Kuwait 42.01 ton 1991
40 Kyrgyzstan 40.68 ton 2005
41 Grenada 38.85 ton 2005
42 Australia 38.2 ton 2005
43 Lebanon 36.87 ton 2005
44 Norway 35.04 ton 2005
45 Spain 30.6 ton 2005
46 Estonia 30.46 ton 2005
South and Central Asia average (profile) 30.41 ton 1999
47 Cuba 29.76 ton 2005
48 Trinidad and Tobago 29.45 ton 2004
49 Greece 26.3 ton 2005
50 Brunei 25.98 ton 2002
51 United States 25.71 ton 2005
52 Tunisia 22.24 ton 2005
53 Bosnia and Herzegovina 21.65 ton 2005
54 Albania 21.59 ton 2005
55 Czech Republic 20.13 ton 2005
56 Japan 20.09 ton 2005
57 Guyana 16.2 ton 2005
58 Namibia 15.79 ton 2005
59 Senegal 15.26 ton 2005
60 Armenia 14.59 ton 2005
61 Kenya 12.27 ton 2005
62 Finland 12.01 ton 2005
63 Togo 11.91 ton 2005
64 Austria 11.06 ton 2005
65 Kiribati 11.05 ton 2005
66 Sri Lanka 10.59 ton 2005
67 Slovenia 10.5 ton 2005
68 Gabon 10.15 ton 2005
69 Tonga 9.9 ton 2005
70 Algeria 9.44 ton 1992
71 Georgia 8.48 ton 2005
72 Slovakia 7.8 ton 2005
73 Papua New Guinea 7.71 ton 2005
74 Iraq 7.45 ton 2005
75 Hungary 7.34 ton 2005
76 Guinea-Bissau 7.03 ton 2005
77 Bulgaria 6.72 ton 2005
78 Lithuania 6.69 ton 2004
79 Portugal 6.54 ton 2005
80 Central African Republic 6.31 ton 2005
81 Syria 5.5 ton 2005
82 Botswana 5.33 ton 2005
83 Peru 5.32 ton 2003
84 Somalia 5.31 ton 2005
85 Vietnam 5.15 ton 2005
86 Bolivia 5.09 ton 2002
87 Chile 5.08 ton 2005
88 Israel 4.85 ton 1991
Emerging markets average (profile) 4.55 ton 1996
89 Dominican Republic 4.39 ton 2005
90 Malaysia 4.35 ton 2005
91 Solomon Islands 4.26 ton 2005
92 El Salvador 4.12 ton 2005
93 Moldova 3.89 ton 2005
94 Morocco 3.59 ton 2005
95 Nigeria 3.58 ton 2000
96 Honduras 3.55 ton 2005
97 Mozambique 3.43 ton 2005
98 Paraguay 3.19 ton 2005
99 Eritrea 3.09 ton 2005
100 Guatemala 2.84 ton 2005
101 Philippines 2.83 ton 2005
102 Benin 2.81 ton 2005
103 Afghanistan 2.61 ton 2005
104 Haiti 2.48 ton 2005
105 Venezuela 2.48 ton 1990
106 Russia 2.46 ton 1995
107 Tanzania 2.14 ton 2005
108 Rwanda 2.12 ton 2005
109 South Africa 2.08 ton 2005
110 Chad 2 ton 2005
111 Ethiopia 1.92 ton 2005
112 Angola 1.88 ton 2004
113 Democratic Republic of the Congo 1.85 ton 2005
114 Uruguay 1.8 ton 2003
115 Bangladesh 1.77 ton 2005
116 Laos 1.73 ton 2005
117 Ghana 1.72 ton 2003
118 Comoros 1.66 ton 2005
119 Zambia 1.66 ton 2005
120 Nepal 1.62 ton 2005
121 Mali 1.59 ton 2005
122 Bhutan 1.54 ton 2005
123 Liberia 1.53 ton 2005
South Asia average (profile) 1.48 ton 2005
124 Iran 1.42 ton 1990
125 Burundi 1.42 ton 2005
126 Brazil 1.41 ton 2005
127 Indonesia 1.41 ton 2004
128 Uganda 1.29 ton 2005
129 Sudan 1.2 ton 2001
130 Niger 1.18 ton 2005
131 Uzbekistan 1.12 ton 1998
132 Guinea 1.04 ton 2005
133 Malawi 0.928 ton 2005
134 Romania 0.878 ton 2005
135 Mauritania 0.784 ton 1998
136 Mexico 0.703 ton 2002
137 Croatia 0.675 ton 2005
138 Tajikistan 0.588 ton 2005
139 Zimbabwe 0.551 ton 2004
140 South Korea 0.541 ton 2004
141 Argentina 0.402 ton 2001
142 Kazakhstan 0.396 ton 2005
143 Ecuador 0.301 ton 2003
144 Turkey 0.266 ton 2005
145 Ukraine 0.127 ton 2005
146 Colombia 0.11 ton 2005
147 Burma 0.0598 ton 2005
148 Cote d'Ivoire 0.0575 ton 2005
149 Poland 0.0524 ton 2004
150 Thailand 0.0305 ton 2005
151 Egypt 0.0174 ton 1991
152 Pakistan 0.00711 ton 1999
153 India 0.00177 ton 2005

Citation

Energy > Jet Fuel > Imports per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Jet Fuel > Imports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×