×

Energy > Kerosene > Changes in stocks at producers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Singapore 1,000,000 ton 1994
2 Taiwan 225,000 ton 1994
3 Japan 183,000 ton 1994
4 Philippines 150,000 ton 1994
5 South Korea 140,000 ton 1994
6 United Kingdom 92,000 ton 1993
7 Malaysia 50,000 ton 1994
8 Chile 28,000 ton 1993
9 Peru 22,000 ton 1995
=10 Venezuela 20,000 ton 1993
=10 Algeria 20,000 ton 1993
=10 Israel 20,000 ton 1992
13 Jordan 17,000 ton 1993
14 Canada 15,000 ton 1993
=15 Mexico 14,000 ton 1993
=15 Australia 14,000 ton 1993
=17 Norway 11,000 ton 1993
=17 Colombia 11,000 ton 1993
19 Thailand 9,000 ton 1994
20 Honduras 8,000 ton 1991
21 Bahrain 7,000 ton 1993
22 Sri Lanka 6,000 ton 1994
23 Guatemala 5,000 ton 1991
24 Belgium 3,000 ton 1993
=25 Nicaragua 2,000 ton 1993
=25 Croatia 2,000 ton 1992
=25 Ghana 2,000 ton 1991
=28 El Salvador 1,000 ton 1993
=28 Cameroon 1,000 ton 1990
=28 Cote d'Ivoire 1,000 ton 1990
=31 Bangladesh -1,000 ton 1994
=31 Greece -1,000 ton 1993
=31 Austria -1,000 ton 1993
=31 Romania -1,000 ton 1993
=31 Paraguay -1,000 ton 1992
=31 Morocco -1,000 ton 1992
=31 Costa Rica -1,000 ton 1992
=31 Finland -1,000 ton 1991
39 Poland -2,000 ton 1990
40 Tunisia -3,000 ton 1991
=41 Hungary -4,000 ton 1993
=41 Dominican Republic -4,000 ton 1992
43 Czech Republic -5,000 ton 1993
44 Germany -6,000 ton 1993
45 Turkey -7,000 ton 1993
46 Portugal -9,000 ton 1993
=47 Burma -11,000 ton 1994
=47 Uruguay -11,000 ton 1994
49 Argentina -20,000 ton 1993
50 China -26,000 ton 1994
51 Spain -33,000 ton 1993
52 Brazil -37,000 ton 1993
53 Netherlands -50,000 ton 1993
54 Russia -118,000 ton 1993
55 United States -235,000 ton 1993
56 Indonesia -1,601,000 ton 1994

Citation

Energy > Kerosene > Changes in stocks at producers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Changes in stocks at producers

Follow us on Facebook to get interesting stats: