×

Energy > Kerosene > Changes in stocks at producers per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Singapore 292.48 ton 1994
2 Bahrain 13.07 ton 1993
3 Jordan 4.35 ton 1993
4 Israel 3.9 ton 1992
5 South Korea 3.15 ton 1994
6 Norway 2.55 ton 1993
7 Malaysia 2.47 ton 1994
8 Philippines 2.2 ton 1994
9 Chile 2.01 ton 1993
10 United Kingdom 1.59 ton 1993
11 Honduras 1.59 ton 1991
12 Japan 1.46 ton 1994
13 Venezuela 0.945 ton 1993
14 Peru 0.919 ton 1995
15 Australia 0.792 ton 1993
16 Algeria 0.71 ton 1993
17 Guatemala 0.55 ton 1991
18 Canada 0.52 ton 1993
19 Nicaragua 0.449 ton 1993
20 Croatia 0.447 ton 1992
21 Sri Lanka 0.335 ton 1994
22 Colombia 0.312 ton 1993
23 Belgium 0.297 ton 1993
24 El Salvador 0.179 ton 1993
25 Thailand 0.154 ton 1994
26 Mexico 0.153 ton 1993
27 Ghana 0.133 ton 1991
28 Cameroon 0.0828 ton 1990
29 Cote d'Ivoire 0.0825 ton 1990
30 Bangladesh -0.00852 ton 1994
31 China -0.0218 ton 1994
32 Morocco -0.0391 ton 1992
33 Romania -0.0439 ton 1993
34 Poland -0.0525 ton 1990
35 Germany -0.0739 ton 1993
36 Greece -0.0956 ton 1993
37 Turkey -0.123 ton 1993
38 Austria -0.126 ton 1993
39 Finland -0.199 ton 1991
40 Paraguay -0.224 ton 1992
41 Brazil -0.236 ton 1993
42 Burma -0.246 ton 1994
43 Costa Rica -0.309 ton 1992
44 Tunisia -0.361 ton 1991
45 Hungary -0.386 ton 1993
46 Czech Republic -0.484 ton 1993
47 Dominican Republic -0.53 ton 1992
48 Argentina -0.589 ton 1993
49 Russia -0.795 ton 1993
50 Spain -0.842 ton 1993
51 Portugal -0.902 ton 1993
52 United States -0.904 ton 1993
53 Netherlands -3.27 ton 1993
54 Uruguay -3.436 ton 1994
55 Indonesia -8.378 ton 1994

Citation

Energy > Kerosene > Changes in stocks at producers per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Changes in stocks at producers per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: