×

Energy > Kerosene > Consumption for non-energy uses per million: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per million population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Japan 5,822.83 ton 2005
2 Benin 1,213.8 ton 2002
3 South Korea 706.3 ton 2005
4 Ghana 607.93 ton 2005
5 Latvia 390.12 ton 1993
6 Uruguay 314.68 ton 1993
7 Poland 312 ton 1993
8 Russia 235.66 ton 1993
9 Norway 224.12 ton 1999
10 Netherlands 183.83 ton 2005
11 Brazil 123.56 ton 2005
12 Mexico 56.89 ton 1991
13 China 51.39 ton 2005
14 Romania 45.99 ton 2003
15 Bangladesh 24.51 ton 1996

Citation

Energy > Kerosene > Consumption for non-energy uses per million: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Consumption for non-energy uses per million

Follow us on Facebook to get interesting stats: