×

Energy > Kerosene > Consumption in agriculture per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 South Korea 8.06 ton 2005
2 Estonia 4.24 ton 1996
3 Japan 3.8 ton 2005
4 Moldova 1.64 ton 1998
5 South Africa 1.31 ton 2005
6 Iran 0.855 ton 2005
7 Belgium 0.763 ton 2005
8 Uzbekistan 0.535 ton 2005
9 Egypt 0.502 ton 2005
10 Croatia 0.447 ton 1992
11 Latvia 0.407 ton 1996
12 New Zealand 0.245 ton 2004
13 Georgia 0.228 ton 2001
14 Norway 0.216 ton 2005
15 United States 0.21 ton 2005
16 United Kingdom 0.199 ton 2005
17 Denmark 0.187 ton 2001
18 Ecuador 0.163 ton 1999
19 Canada 0.155 ton 2005
20 Russia 0.128 ton 1995
21 Netherlands 0.123 ton 2005
22 Peru 0.108 ton 2005
23 Tunisia 0.105 ton 2000
24 Hungary 0.0967 ton 1994
25 Cuba 0.0904 ton 1998
26 Philippines 0.0816 ton 2005
27 Zimbabwe 0.0787 ton 2005
28 Kenya 0.0729 ton 1995
29 Australia 0.0546 ton 1996
30 Romania 0.0445 ton 1999
31 Spain 0.0238 ton 2003
32 Indonesia 0.0181 ton 2004
33 Colombia 0.0162 ton 2005
34 Thailand 0.0154 ton 2004
35 China 0.0123 ton 2005
36 Mexico 0.00925 ton 2003
37 Brazil 0.00637 ton 1993
38 Costa Rica 0.00544 ton 2004

Citation

Energy > Kerosene > Consumption in agriculture per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Consumption in agriculture per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: