×

Energy > Kerosene > Energy balance requirement: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Indonesia 2.17 million ton 2005
2 India 881,000 ton 2005
Emerging markets average (profile) 459,845.71 ton 1999
3 Nigeria 397,000 ton 2005
4 Bangladesh 358,000 ton 2005
5 Vietnam 333,000 ton 2005
6 China 320,000 ton 2005
7 Nepal 318,000 ton 2005
8 Ireland 311,000 ton 2005
9 Kenya 307,000 ton 2005
10 Benin 271,000 ton 2005
11 Netherlands 268,000 ton 2005
South Asia average (profile) 255,800 ton 2005
12 Ethiopia 230,000 ton 2005
13 United States 211,000 ton 2005
Religious countries average (profile) 197,938 ton 1999
14 Iraq 181,000 ton 2005
15 Japan 164,000 ton 2005
16 Tanzania 151,000 ton 2005
17 United Kingdom 150,000 ton 2005
18 Dominican Republic 143,000 ton 2005
19 Syria 123,000 ton 2005
20 Angola 120,000 ton 2005
21 Philippines 103,000 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 89,454.55 ton 2005
22 Haiti 75,000 ton 2005
23 Mozambique 71,980 ton 2005
24 Reunion 70,000 ton 2005
25 The Bahamas 60,000 ton 2005
=26 Togo 59,000 ton 2005
=26 Guadeloupe 59,000 ton 2005
28 Spain 55,000 ton 2005
29 Ghana 49,000 ton 2005
30 Uganda 47,000 ton 2005
31 Honduras 46,100 ton 2005
32 Estonia 45,000 ton 1996
33 Cambodia 42,000 ton 2005
34 Guatemala 41,000 ton 2005
Eurozone average (profile) 40,466.67 ton 1993
35 Guinea 39,000 ton 2005
36 Zimbabwe 34,000 ton 2005
=37 Hong Kong 32,000 ton 2005
=37 Slovakia 32,000 ton 2005
=39 Taiwan 30,000 ton 2005
=39 Yemen 30,000 ton 1995
41 Mauritius 28,000 ton 2005
=42 Georgia 26,000 ton 2005
=42 Finland 26,000 ton 2001
Sub-Saharan Africa average (profile) 25,911.16 ton 2005
=44 Pakistan 25,000 ton 2005
=44 Burkina Faso 25,000 ton 2005
46 Central African Republic 23,000 ton 2005
=47 Eritrea 22,000 ton 2005
=47 Jamaica 22,000 ton 2005
=47 Papua New Guinea 22,000 ton 2005
=47 Sierra Leone 22,000 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 21,411.76 ton 2002
=51 Laos 21,000 ton 2005
=51 French Guiana 21,000 ton 2005
=53 Somalia 20,000 ton 2005
=53 Malawi 20,000 ton 2005
=55 Sri Lanka 19,000 ton 2005
=55 Mali 19,000 ton 2005
=55 Mongolia 19,000 ton 2005
58 Bermuda 18,000 ton 2005
59 Belgium 17,000 ton 2005
60 Guyana 15,708.4 ton 2005
=61 Malta 15,000 ton 2005
=61 Botswana 15,000 ton 2005
=61 Fiji 15,000 ton 2005
=61 Madagascar 15,000 ton 2005
=65 Cyprus 14,000 ton 2005
=65 Djibouti 14,000 ton 2005
=67 Rwanda 13,000 ton 2005
=67 Bhutan 13,000 ton 2005
=67 Yugoslavia 13,000 ton 2005
70 Congo, Republic of the 12,000 ton 1999
=71 Liberia 10,000 ton 2005
=71 El Salvador 10,000 ton 2005
=71 Saint Kitts and Nevis 10,000 ton 2005
=74 The Gambia 9,000 ton 2005
=74 Equatorial Guinea 9,000 ton 2005
=74 Germany 9,000 ton 2005
=74 Denmark 9,000 ton 1995
78 Niger 8,200 ton 2005
=79 Maldives 8,000 ton 2005
=79 Samoa 8,000 ton 2005
failed states average (profile) 7,615.38 ton 2005
=81 Democratic Republic of the Congo 7,000 ton 2005
=81 Guinea-Bissau 7,000 ton 2005
Former French colonies average (profile) 6,465.83 ton 2005
=83 Comoros 6,000 ton 2005
=83 Grenada 6,000 ton 2005
=83 Chile 6,000 ton 2005
=83 Brazil 6,000 ton 2005
=83 Macau 6,000 ton 2005
=83 Argentina 6,000 ton 2002
=83 Russia 6,000 ton 1996
=90 New Caledonia 5,000 ton 2005
=90 Seychelles 5,000 ton 2005
=90 Cape Verde 5,000 ton 2005
=90 Suriname 5,000 ton 2005
=90 Panama 5,000 ton 2005
=95 Sweden 4,000 ton 2005
=95 Western Sahara 4,000 ton 2005
=95 Turkey 4,000 ton 2005
=95 Australia 4,000 ton 2005
=95 Czech Republic 4,000 ton 2005
=95 Hungary 4,000 ton 1999
=101 Morocco 3,000 ton 2005
=101 Sao Tome and Principe 3,000 ton 2005
=101 Gabon 3,000 ton 2005
=101 Ukraine 3,000 ton 2005
=101 Tonga 3,000 ton 2005
=101 Austria 3,000 ton 2005
=101 Burundi 3,000 ton 2005
=101 Armenia 3,000 ton 2003
109 Barbados 2,799.12 ton 2005
=110 Afghanistan 2,000 ton 2005
=110 Palau 2,000 ton 2005
=110 Solomon Islands 2,000 ton 2005
=110 British Virgin Islands 2,000 ton 2005
=110 Latvia 2,000 ton 2005
=110 Kiribati 2,000 ton 2005
=110 Belize 2,000 ton 1994
=117 Luxembourg 1,000 ton 2005
=117 Moldova 1,000 ton 2005
=117 Dominica 1,000 ton 2005
=117 Vanuatu 1,000 ton 2005
=117 Portugal 1,000 ton 2005
=117 Lebanon 1,000 ton 2005
=117 Falkland Islands (Islas Malvinas) 1,000 ton 2005
=117 Mauritania 1,000 ton 2005
=117 Slovenia 1,000 ton 2005
=117 New Zealand 1,000 ton 2005
=117 Saint Lucia 1,000 ton 2005
=117 Chad 1,000 ton 2005
=117 French Polynesia 1,000 ton 2005
=117 Montserrat 1,000 ton 2005
=117 North Korea 1,000 ton 2005
=117 Saint Helena 1,000 ton 2003
=117 Burma 1,000 ton 2002
=117 Kazakhstan 1,000 ton 2001
=117 Bulgaria 1,000 ton 1998
=117 Antigua and Barbuda 1,000 ton 1997
=117 Saint Vincent and the Grenadines 1,000 ton 1996
138 Venezuela 100 ton 2003
139 Paraguay -250 ton 1999
140 Costa Rica -763.9 ton 2004
141 Colombia -1,000 ton 2002
=142 Mexico -2,000 ton 2005
=142 Nicaragua -2,000 ton 2005
=142 Uruguay -2,000 ton 2003
=142 Croatia -2,000 ton 2001
=146 Sudan -3,000 ton 2001
=146 Ecuador -3,000 ton 1998
=148 Romania -4,000 ton 2005
=148 Bolivia -4,000 ton 1996
150 Oman -5,000 ton 1991
151 Senegal -6,000 ton 2005
=152 Azerbaijan -7,000 ton 1998
=152 Uzbekistan -7,000 ton 1997
=154 South Africa -9,000 ton 2005
=154 Zambia -9,000 ton 2005
156 Cuba -12,000 ton 2005
=157 Norway -17,000 ton 2005
=157 Poland -17,000 ton 2005
=159 Greece -20,000 ton 2005
=159 Czechoslovakia -20,000 ton 1991
161 Libya -28,000 ton 2005
162 Tunisia -36,000 ton 2005
163 Algeria -42,000 ton 1992
164 Egypt -56,000 ton 2003
165 Martinique -62,000 ton 2005
=166 Peru -70,000 ton 2005
=166 United Arab Emirates -70,000 ton 1995
168 Jordan -75,000 ton 2005
169 Israel -80,000 ton 2005
170 Qatar -86,000 ton 1990
171 Iran -95,000 ton 2005
172 Canada -152,000 ton 2005
OPEC countries average (profile) -170,666.667 ton 1991
173 Belarus -186,000 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) -215,375 ton 1991
174 Cameroon -239,000 ton 2005
175 South Korea -281,000 ton 2005
176 Bahrain -291,000 ton 2005
177 Malaysia -500,370 ton 2005
178 Singapore -560,000 ton 2005
179 Cote d'Ivoire -712,000 ton 2005
180 Thailand -782,000 ton 2005
181 Soviet Union -1,018,000 ton 1991
182 Saudi Arabia -3,365,000 ton 2005
183 Kuwait -6,030,000 ton 2005

Citation

Energy > Kerosene > Energy balance requirement: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Energy balance requirement

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×