×

Energy > Kerosene > Energy balance requirement per million: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per million population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Bermuda 280,574.87 ton 2005
2 Saint Kitts and Nevis 203,504.34 ton 2005
3 The Bahamas 182,322.05 ton 2005
4 Palau 100,467.17 ton 2005
5 Ireland 74,761.16 ton 2005
6 Seychelles 60,313.63 ton 2005
7 Grenada 58,280.15 ton 2005
8 Samoa 44,462.23 ton 2005
9 Malta 37,143.7 ton 2005
10 Benin 33,120.02 ton 2005
11 Estonia 31,788.78 ton 1996
12 Tonga 29,714.74 ton 2005
13 Maldives 26,883.89 ton 2005
14 Mauritius 22,521.56 ton 2005
15 Kiribati 22,107.26 ton 2005
16 New Caledonia 21,331.7 ton 2005
17 Guyana 20,646.29 ton 2005
18 Bhutan 19,987.18 ton 2005
19 Sao Tome and Principe 19,403.03 ton 2005
20 Fiji 18,237.44 ton 2005
21 Djibouti 18,027.65 ton 2005
22 Netherlands 16,421.7 ton 2005
23 Dominican Republic 15,304.98 ton 2005
24 Equatorial Guinea 14,909.35 ton 2005
25 Dominica 14,175.95 ton 2005
26 Antigua and Barbuda 13,844.28 ton 1997
27 Cyprus 13,558.19 ton 2005
28 Macau 12,816.43 ton 2005
29 Nepal 12,573.12 ton 2005
30 Togo 10,649.41 ton 2005
31 Cape Verde 10,446.02 ton 2005
32 Barbados 10,231.9 ton 2005
33 Suriname 10,009.55 ton 2005
34 Comoros 9,987.8 ton 2005
35 Belize 9,883.96 ton 1994
36 Indonesia 9,684.57 ton 2005
37 Saint Vincent and the Grenadines 9,252.58 ton 1996
38 Kenya 8,578.84 ton 2005
39 Jamaica 8,300.63 ton 2005
40 Haiti 8,098.58 ton 2005
41 Botswana 7,996.57 ton 2005
Eurozone average (profile) 7,872.09 ton 1993
42 Mongolia 7,520.28 ton 2005
43 Angola 7,253.22 ton 2005
44 Syria 6,770.38 ton 2005
45 Honduras 6,682.3 ton 2005
46 Iraq 6,611.38 ton 2005
47 The Gambia 6,265.01 ton 2005
48 Saint Lucia 6,045.69 ton 2005
49 Georgia 5,961.39 ton 2005
50 Slovakia 5,940.23 ton 2005
51 Central African Republic 5,806.77 ton 2005
Sub-Saharan Africa average (profile) 5,432.99 ton 2005
52 Finland 5,011.56 ton 2001
53 Guinea-Bissau 4,924.32 ton 2005
54 Vanuatu 4,776.12 ton 2005
South Asia average (profile) 4,701.73 ton 2005
55 Hong Kong 4,696.77 ton 2005
56 Eritrea 4,532.28 ton 2005
57 Sierra Leone 4,296.96 ton 2005
58 Solomon Islands 4,261.61 ton 2005
59 Guinea 4,072.54 ton 2005
60 Vietnam 4,041.58 ton 2005
61 French Polynesia 3,923.35 ton 2005
62 Tanzania 3,889.31 ton 2005
63 Laos 3,626.54 ton 2005
64 Papua New Guinea 3,608.95 ton 2005
65 Mozambique 3,425.93 ton 2005
66 Guatemala 3,233.71 ton 2005
67 Cambodia 3,144.55 ton 2005
68 Liberia 3,058.3 ton 2005
69 Ethiopia 3,019.67 ton 2005
70 Nigeria 2,844.13 ton 2005
71 Zimbabwe 2,674.94 ton 2005
72 Bangladesh 2,501.13 ton 2005
73 United Kingdom 2,490.69 ton 2005
74 Somalia 2,362.13 ton 2005
75 Ghana 2,291.43 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 2,183.64 ton 2002
76 Gabon 2,174.76 ton 2005
77 Luxembourg 2,149.81 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 2,130.77 ton 2005
Former French colonies average (profile) 2,099.59 ton 2005
78 Yemen 1,997.58 ton 1995
79 Burkina Faso 1,862.62 ton 2005
80 Denmark 1,719.73 ton 1995
81 El Salvador 1,646.76 ton 2005
82 Uganda 1,636.21 ton 2005
83 Belgium 1,622.35 ton 2005
84 Mali 1,591.12 ton 2005
85 Malawi 1,547.42 ton 2005
86 Panama 1,485.47 ton 2005
87 Rwanda 1,378.66 ton 2005
88 Japan 1,283.53 ton 2005
89 Spain 1,267.34 ton 2005
90 Philippines 1,200.17 ton 2005
91 Armenia 988.13 ton 2003
92 Sri Lanka 967.22 ton 2005
93 Latvia 869.37 ton 2005
Emerging markets average (profile) 822.91 ton 1999
94 Madagascar 820.1 ton 2005
95 India 781.62 ton 2005
96 United States 714 ton 2005
97 Niger 621.98 ton 2005
98 Slovenia 499.88 ton 2005
99 Sweden 442.99 ton 2005
100 Czech Republic 390.78 ton 2005
101 Hungary 390.72 ton 1999
102 Burundi 386.08 ton 2005
103 Chile 367.25 ton 2005
104 Austria 364.62 ton 2005
105 Mauritania 317.85 ton 2005
106 Moldova 278.15 ton 2005
107 Lebanon 250.82 ton 2005
108 China 245.45 ton 2005
109 New Zealand 241.9 ton 2005
110 Australia 196.13 ton 2005
111 Argentina 159.46 ton 2002
112 Pakistan 158.26 ton 2005
113 Democratic Republic of the Congo 129.56 ton 2005
114 Bulgaria 121.11 ton 1998
115 Germany 109.13 ton 2005
116 Chad 99.86 ton 2005
117 Morocco 99.58 ton 2005
118 Portugal 94.79 ton 2005
119 Afghanistan 80.45 ton 2005
120 Kazakhstan 67.3 ton 2001
121 Ukraine 63.69 ton 2005
122 Turkey 59.05 ton 2005
123 North Korea 41.99 ton 2005
124 Russia 40.61 ton 1996
125 Brazil 32.23 ton 2005
126 Burma 20.3 ton 2002
127 Venezuela 3.88 ton 2003
128 Mexico -18.062 ton 2005
129 Colombia -24.262 ton 2002
130 Paraguay -47.707 ton 1999
131 Sudan -105.504 ton 2001
132 Costa Rica -179.896 ton 2004
133 Romania -184.891 ton 2005
134 South Africa -190.684 ton 2005
failed states average (profile) -236.213 ton 2005
135 Ecuador -249.119 ton 1998
136 Uzbekistan -295.77 ton 1997
137 Nicaragua -366.621 ton 2005
138 Poland -445.429 ton 2005
139 Croatia -450.45 ton 2001
140 Bolivia -512.364 ton 1996
141 Senegal -532.348 ton 2005
142 Uruguay -601.429 ton 2003
143 Zambia -784.654 ton 2005
144 Egypt -806.539 ton 2003
145 Azerbaijan -884.62 ton 1998
146 Cuba -1,062.692 ton 2005
147 Iran -1,354.195 ton 2005
148 Algeria -1,525.323 ton 1992
149 Greece -1,801.158 ton 2005
150 Peru -2,524.954 ton 2005
151 Oman -2,652.469 ton 1991
152 Tunisia -3,589.59 ton 2005
153 Norway -3,677.034 ton 2005
154 Canada -4,704.135 ton 2005
Religious countries average (profile) -5,002.243 ton 1999
155 Libya -5,004.96 ton 2005
156 South Korea -5,837.384 ton 2005
157 Israel -11,543.845 ton 2005
158 Thailand -11,928.098 ton 2005
159 Cameroon -13,176.949 ton 2005
160 Jordan -13,860.654 ton 2005
161 Belarus -19,248.681 ton 2005
162 Malaysia -19,361.567 ton 2005
OPEC countries average (profile) -21,950.408 ton 1991
163 United Arab Emirates -29,834.143 ton 1995
164 Cote d'Ivoire -40,933.669 ton 2005
165 Singapore -131,276.666 ton 2005
166 Saudi Arabia -136,289.626 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) -167,306.478 ton 1991
167 Qatar -180,476.247 ton 1990
168 Bahrain -330,857.022 ton 2005
169 Kuwait -2,625,947.497 ton 2005

Citation

Energy > Kerosene > Energy balance requirement per million: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Energy balance requirement per million

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×