×

Energy > Kerosene > Imports per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Bermuda 280.57 ton 2005
2 Saint Kitts and Nevis 203.5 ton 2005
3 The Bahamas 182.32 ton 2005
4 Palau 100.47 ton 2005
5 Singapore 97.75 ton 2005
6 Ireland 74.52 ton 2005
7 Panama 63.88 ton 2005
8 Seychelles 60.31 ton 2005
9 Grenada 58.28 ton 2005
10 Israel 49.21 ton 2005
11 Samoa 44.46 ton 2005
12 Malta 37.14 ton 2005
13 Fiji 36.47 ton 2005
14 Estonia 36.03 ton 1996
15 Benin 33.36 ton 2005
16 Netherlands 31.07 ton 2005
17 Tonga 29.71 ton 2005
18 Maldives 26.88 ton 2005
19 Mauritius 22.52 ton 2005
20 Kiribati 22.11 ton 2005
21 New Caledonia 21.33 ton 2005
22 Guyana 20.65 ton 2005
23 Bhutan 19.99 ton 2005
24 Sao Tome and Principe 19.4 ton 2005
25 Djibouti 18.03 ton 2005
26 Iran 17.67 ton 1997
27 Dominican Republic 15.3 ton 2005
28 Equatorial Guinea 14.91 ton 2005
29 Cyprus 14.53 ton 2005
30 Dominica 14.18 ton 2005
31 Antigua and Barbuda 13.84 ton 1997
32 Macau 12.82 ton 2005
33 Nepal 12.57 ton 2005
34 Denmark 11.52 ton 1994
35 Togo 10.65 ton 2005
36 Cape Verde 10.45 ton 2005
37 Barbados 10.23 ton 2005
38 Suriname 10.01 ton 2005
39 Comoros 9.99 ton 2005
40 Belize 9.88 ton 1994
41 Indonesia 9.68 ton 2005
42 Saint Vincent and the Grenadines 9.25 ton 1996
43 Kenya 8.58 ton 2005
44 Jamaica 8.3 ton 2005
45 Haiti 8.1 ton 2005
46 Botswana 8 ton 2005
47 Finland 7.62 ton 2005
48 Mongolia 7.52 ton 2005
Sub-Saharan Africa average (profile) 7.35 ton 2004
49 Angola 7.25 ton 2005
50 Japan 7.15 ton 2005
51 The Gambia 6.96 ton 2005
52 United Kingdom 6.77 ton 2005
53 Syria 6.77 ton 2005
54 Honduras 6.68 ton 2005
55 Iraq 6.61 ton 2005
56 Belgium 6.49 ton 2005
57 Slovakia 6.31 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 6.06 ton 2003
58 Saint Lucia 6.05 ton 2005
59 Georgia 5.96 ton 2005
Former French colonies average (profile) 5.85 ton 1999
South Asia average (profile) 5.81 ton 2005
60 Central African Republic 5.81 ton 2005
61 Hong Kong 5.43 ton 2005
62 Peru 5.16 ton 1997
63 Guinea-Bissau 4.92 ton 2005
64 Tunisia 4.91 ton 2000
65 Vanuatu 4.78 ton 2005
66 Malaysia 4.42 ton 2005
67 Gabon 4.35 ton 2005
68 Sierra Leone 4.3 ton 2005
69 Solomon Islands 4.26 ton 2005
70 Guinea 4.07 ton 2005
71 Vietnam 4.04 ton 2005
72 French Polynesia 3.92 ton 2005
73 Tanzania 3.89 ton 2005
74 Laos 3.63 ton 2005
75 Papua New Guinea 3.61 ton 2005
76 Jordan 3.58 ton 1993
77 Eritrea 3.5 ton 2005
78 Mozambique 3.43 ton 2005
failed states average (profile) 3.25 ton 2000
79 Guatemala 3.15 ton 2005
80 Cambodia 3.14 ton 2005
81 Liberia 3.06 ton 2005
82 Somalia 2.95 ton 2005
83 Ethiopia 2.93 ton 2005
84 Nigeria 2.84 ton 2005
85 Cuba 2.79 ton 1999
86 Zimbabwe 2.67 ton 2005
87 Azerbaijan 2.65 ton 1998
88 China 2.52 ton 2005
89 Bangladesh 2.38 ton 2005
90 Turkey 2.38 ton 2004
91 Ghana 2.29 ton 2005
92 Luxembourg 2.15 ton 2005
93 Yemen 2 ton 1995
94 Burkina Faso 1.86 ton 2005
95 El Salvador 1.81 ton 2005
96 Uganda 1.64 ton 2005
97 Mali 1.59 ton 2005
98 Malawi 1.55 ton 2005
99 Zambia 1.39 ton 2000
100 Rwanda 1.38 ton 2005
101 Sri Lanka 1.22 ton 2005
102 South Korea 1.12 ton 2005
103 United States 1.11 ton 2005
104 Philippines 1.08 ton 2005
105 Armenia 0.988 ton 2003
106 Uruguay 0.93 ton 1995
107 Latvia 0.869 ton 2005
108 Canada 0.867 ton 2005
109 Cameroon 0.849 ton 2004
110 Madagascar 0.82 ton 2005
111 India 0.782 ton 2005
112 South Africa 0.727 ton 2000
113 Cote d'Ivoire 0.69 ton 2005
114 Nicaragua 0.631 ton 1996
115 Niger 0.622 ton 2005
116 Hungary 0.584 ton 1998
117 Mexico 0.556 ton 1997
118 Slovenia 0.5 ton 2005
119 Thailand 0.482 ton 1997
120 Paraguay 0.423 ton 1998
121 Poland 0.392 ton 2001
122 Russia 0.391 ton 1994
123 Czech Republic 0.391 ton 2005
124 Burundi 0.386 ton 2005
125 Brazil 0.367 ton 2001
126 Austria 0.365 ton 2005
127 Ecuador 0.353 ton 1995
128 Sweden 0.332 ton 2005
129 Mauritania 0.318 ton 2005
130 New Zealand 0.28 ton 1993
131 Moldova 0.277 ton 2004
132 Lebanon 0.251 ton 2005
133 Croatia 0.225 ton 2005
134 Norway 0.216 ton 2005
135 Portugal 0.19 ton 2005
136 Argentina 0.159 ton 2002
137 Germany 0.158 ton 2005
138 Australia 0.151 ton 2003
139 Sudan 0.148 ton 1999
140 Democratic Republic of the Congo 0.13 ton 2005
141 Bulgaria 0.121 ton 1998
142 Belarus 0.103 ton 2005
143 Chad 0.0999 ton 2005
144 Pakistan 0.0817 ton 2001
145 Afghanistan 0.0804 ton 2005
146 Kazakhstan 0.0673 ton 2001
147 Chile 0.0618 ton 2004
148 Romania 0.0462 ton 2005
149 Ukraine 0.0425 ton 2005
150 North Korea 0.042 ton 2005
151 Spain 0.0254 ton 1995
152 Colombia 0.0251 ton 2000
153 Egypt 0.0161 ton 1996

Citation

Energy > Kerosene > Imports per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Imports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×