×

Energy > Kerosene > Total > Production: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Soviet Union 33.2 million ton 1991
2 Japan 22.79 million ton 2005
3 China 10.06 million ton 2005
4 India 9.08 million ton 2005
5 Indonesia 7.13 million ton 2005
6 Kuwait 6.06 million ton 2005
7 Iran 6.03 million ton 2005
8 South Korea 5.79 million ton 2005
9 Spain 4.03 million ton 2005
10 Saudi Arabia 3.58 million ton 2005
11 United Kingdom 3.33 million ton 2005
12 United States 3.15 million ton 2005
OPEC countries average (profile) 1.95 million ton 2005
13 Canada 1.62 million ton 2005
Emerging markets average (profile) 1.49 million ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 1.31 million ton 2005
14 Israel 1.11 million ton 2005
15 Iraq 1.09 million ton 2005
16 Cote d'Ivoire 802,000 ton 2005
17 Thailand 799,000 ton 2005
18 Singapore 619,000 ton 2005
19 South Africa 618,000 ton 2005
20 Egypt 523,000 ton 2005
21 Malaysia 512,960 ton 2005
22 Netherlands 469,000 ton 2005
23 Nigeria 405,000 ton 2005
24 Cameroon 352,000 ton 2005
25 Bangladesh 346,000 ton 2005
26 Mexico 330,000 ton 2005
27 Bahrain 329,000 ton 2005
28 Libya 327,000 ton 2005
29 Peru 282,000 ton 2005
30 Czechoslovakia 272,000 ton 1991
31 Ireland 239,000 ton 2005
32 Jordan 231,000 ton 2005
33 Tunisia 229,000 ton 2005
34 Cuba 228,000 ton 2005
35 Philippines 210,000 ton 2005
36 Pakistan 209,000 ton 2005
37 Dominican Republic 197,000 ton 2005
38 Belarus 192,000 ton 2005
39 United Arab Emirates 150,000 ton 1995
=40 Norway 143,000 ton 2005
=40 Martinique 143,000 ton 2005
42 Sri Lanka 139,000 ton 2005
43 Colombia 122,000 ton 2005
44 Azerbaijan 117,000 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 116,237.06 ton 2002
45 Yemen 109,000 ton 2005
46 Australia 105,000 ton 2005
47 Kenya 92,000 ton 2005
48 Uzbekistan 91,000 ton 2005
49 Chile 89,000 ton 2005
50 Russia 70,000 ton 2005
51 Madagascar 68,000 ton 2005
=52 Belgium 65,000 ton 2005
=52 Mauritania 65,000 ton 1997
54 Romania 56,000 ton 2005
55 Syria 54,000 ton 2005
56 Netherlands Antilles 46,000 ton 2005
57 Sudan 44,000 ton 2005
=58 Brazil 41,000 ton 2005
=58 Greece 41,000 ton 2005
=60 Angola 31,000 ton 2005
=60 North Korea 31,000 ton 2005
62 Panama 29,000 ton 2002
=63 Nicaragua 28,000 ton 2005
=63 Zambia 28,000 ton 2005
65 Taiwan 26,000 ton 2005
66 Ghana 25,000 ton 2005
=67 Turkey 24,000 ton 2005
=67 Argentina 24,000 ton 2005
=67 Ukraine 24,000 ton 2005
70 Venezuela 23,000 ton 2005
=71 El Salvador 22,000 ton 2005
=71 Bolivia 22,000 ton 2005
=73 Gabon 20,000 ton 2005
=73 Kazakhstan 20,000 ton 2005
=75 Senegal 19,000 ton 2005
=75 Honduras 19,000 ton 1992
77 Poland 17,000 ton 2005
=78 Germany 14,000 ton 2005
=78 Guatemala 14,000 ton 2002
=80 Congo, Republic of the 13,000 ton 2005
=80 Czech Republic 13,000 ton 1998
=82 Jamaica 12,000 ton 2005
=82 Tanzania 12,000 ton 1999
=82 Denmark 12,000 ton 1996
=85 Oman 11,000 ton 2005
=85 Algeria 11,000 ton 2005
=85 Cyprus 11,000 ton 2004
=85 East Germany 11,000 ton 1990
=89 Sierra Leone 10,000 ton 2005
=89 Trinidad and Tobago 10,000 ton 2005
=89 Yugoslavia 10,000 ton 2005
=89 Democratic Republic of the Congo 10,000 ton 1997
=93 Albania 9,000 ton 2005
=93 Uruguay 9,000 ton 2005
95 Ethiopia 8,000 ton 1997
96 Somalia 5,000 ton 2005
=97 Qatar 4,000 ton 2003
=97 Lebanon 4,000 ton 1992
=99 Portugal 3,000 ton 2005
=99 Brunei 3,000 ton 2005
=99 Ecuador 3,000 ton 2002
=99 Barbados 3,000 ton 1997
=99 Finland 3,000 ton 1994
=104 Slovakia 2,000 ton 2005
=104 Costa Rica 2,000 ton 2005
=104 Morocco 2,000 ton 2005
=104 New Zealand 2,000 ton 2005
=104 Sweden 2,000 ton 1996
109 Paraguay 1,650 ton 2005
=110 Austria 1,000 ton 2005
=110 Croatia 1,000 ton 2005
=110 Burma 1,000 ton 2005
=110 Hungary 1,000 ton 2002
=110 Georgia 1,000 ton 2000
=110 Slovenia 1,000 ton 1999
=110 Bulgaria 1,000 ton 1995

Citation

Energy > Kerosene > Total > Production: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Total > Production

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×