×

Energy > Kerosene > Total > Production per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Kuwait 2,638.14 ton 2005
2 Bahrain 374.06 ton 2005
OPEC countries average (profile) 330.37 ton 2005
Middle Eastern and North Africa average (profile) 239.19 ton 2005
3 Japan 178.36 ton 2005
4 Israel 160.46 ton 2005
5 Singapore 145.11 ton 2005
6 Saudi Arabia 144.84 ton 2005
7 South Korea 120.3 ton 2005
8 Spain 92.79 ton 2005
9 Iran 85.93 ton 2005
10 United Arab Emirates 63.93 ton 1995
11 Libya 58.45 ton 2005
12 Ireland 57.45 ton 2005
13 United Kingdom 55.21 ton 2005
14 Canada 50.29 ton 2005
15 Cote d'Ivoire 46.11 ton 2005
16 Jordan 42.69 ton 2005
17 Iraq 40 ton 2005
18 Indonesia 31.77 ton 2005
19 Norway 30.93 ton 2005
20 Netherlands 28.74 ton 2005
21 Mauritania 26.25 ton 1997
22 Tunisia 22.83 ton 2005
23 Dominican Republic 21.08 ton 2005
24 Cuba 20.19 ton 2005
25 Belarus 19.87 ton 2005
26 Malaysia 19.85 ton 2005
27 Cameroon 19.41 ton 2005
28 Gabon 14.5 ton 2005
29 Azerbaijan 13.94 ton 2005
30 South Africa 13.09 ton 2005
31 Thailand 12.19 ton 2005
32 Barbados 11.34 ton 1997
33 Cyprus 10.83 ton 2004
34 United States 10.66 ton 2005
35 Peru 10.17 ton 2005
36 Panama 9.12 ton 2002
37 Brunei 8.16 ton 2005
38 India 8.05 ton 2005
39 China 7.72 ton 2005
40 Trinidad and Tobago 7.71 ton 2005
41 Egypt 7.29 ton 2005
42 Sri Lanka 7.08 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 6.24 ton 2002
43 Belgium 6.2 ton 2005
Emerging markets average (profile) 6.2 ton 2005
44 Qatar 6.06 ton 2003
45 Chile 5.45 ton 2005
46 Yemen 5.41 ton 2005
47 Australia 5.15 ton 2005
48 Nicaragua 5.13 ton 2005
49 Jamaica 4.53 ton 2005
50 Oman 4.36 ton 2005
51 Madagascar 3.72 ton 2005
52 Greece 3.69 ton 2005
53 Honduras 3.67 ton 1992
54 El Salvador 3.62 ton 2005
55 Uzbekistan 3.48 ton 2005
56 Mexico 2.98 ton 2005
57 Syria 2.97 ton 2005
58 Nigeria 2.9 ton 2005
59 Colombia 2.83 ton 2005
60 Albania 2.82 ton 2005
61 Uruguay 2.71 ton 2005
62 Romania 2.59 ton 2005
63 Kenya 2.57 ton 2005
64 Philippines 2.45 ton 2005
65 Zambia 2.44 ton 2005
66 Bangladesh 2.42 ton 2005
67 Bolivia 2.35 ton 2005
68 Denmark 2.28 ton 1996
69 Sierra Leone 1.95 ton 2005
70 Angola 1.87 ton 2005
71 Senegal 1.69 ton 2005
72 Lebanon 1.42 ton 1992
73 Sudan 1.39 ton 2005
74 Pakistan 1.32 ton 2005
75 Kazakhstan 1.32 ton 2005
76 North Korea 1.3 ton 2005
77 Czech Republic 1.26 ton 1998
78 Guatemala 1.19 ton 2002
79 Ghana 1.17 ton 2005
80 Venezuela 0.861 ton 2005
81 Argentina 0.621 ton 2005
82 Somalia 0.591 ton 2005
83 Finland 0.59 ton 1994
84 Ukraine 0.509 ton 2005
85 Slovenia 0.504 ton 1999
86 Russia 0.489 ton 2005
87 New Zealand 0.484 ton 2005
88 Costa Rica 0.463 ton 2005
89 Poland 0.445 ton 2005
90 Slovakia 0.371 ton 2005
91 Tanzania 0.362 ton 1999
92 Turkey 0.354 ton 2005
93 Algeria 0.324 ton 2005
94 Portugal 0.284 ton 2005
95 Paraguay 0.279 ton 2005
96 Ecuador 0.23 ton 2002
97 Democratic Republic of the Congo 0.227 ton 1997
98 Georgia 0.226 ton 2000
99 Sweden 0.226 ton 1996
100 Croatia 0.225 ton 2005
101 Brazil 0.22 ton 2005
102 Germany 0.17 ton 2005
103 Ethiopia 0.132 ton 1997
104 Austria 0.122 ton 2005
105 Bulgaria 0.119 ton 1995
106 Hungary 0.0984 ton 2002
107 Morocco 0.0664 ton 2005
108 Burma 0.0199 ton 2005

Citation

Energy > Kerosene > Total > Production per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Kerosene > Total > Production per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×