×

Energy > Lignite-Brown Coal Briquettes > Energy balance requirement per million: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per million population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Thailand 27,455.98 ton 2005
2 Moldova 22,672.06 ton 1993
3 Luxembourg 17,198.46 ton 2005
4 Australia 11,081.26 ton 2005
5 Austria 5,833.86 ton 2005
6 Bulgaria 2,584.01 ton 2005
7 Lithuania 2,343.08 ton 2005
8 Hungary 1,288.78 ton 2005
9 Belgium 858.89 ton 2005
10 Sweden 553.74 ton 2005
11 Latvia 418.33 ton 1999
12 Denmark 186.01 ton 2002
13 Slovakia 185.63 ton 2005
14 Spain 102.72 ton 1991
15 Romania 87.99 ton 1994
16 Netherlands 63.67 ton 1998
17 Poland 52.4 ton 2005
18 Egypt 35.5 ton 1990
19 Russia 27.94 ton 2005
20 Turkey 17.09 ton 1995
21 Ukraine -105.371 ton 2004
22 Ireland -2,644.285 ton 2005
23 Greece -5,043.244 ton 2005
24 Germany -7,105.664 ton 2005
25 Czech Republic -15,045.192 ton 2005
26 Belarus -24,009.107 ton 2005
27 Estonia -28,229.764 ton 2005

Citation

Energy > Lignite-Brown Coal Briquettes > Energy balance requirement per million: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Lignite-Brown Coal Briquettes > Energy balance requirement per million

Follow us on Facebook to get interesting stats: