×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption in agriculture per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Botswana 5.7 ton 2000
2 Canada 4.27 ton 2005
3 United States 3.7 ton 2005
4 United Kingdom 1.91 ton 2005
5 Poland 1.83 ton 2005
6 Mexico 1.69 ton 2005
7 Jordan 1.48 ton 2005
8 Australia 1.37 ton 2005
9 Spain 1.31 ton 2005
10 Netherlands 1.29 ton 2005
11 Portugal 1.04 ton 2005
12 Chile 1.04 ton 2005
13 Malaysia 0.917 ton 1997
14 Hungary 0.793 ton 2005
15 Croatia 0.675 ton 2005
16 Czech Republic 0.586 ton 2005
17 Denmark 0.554 ton 2005
18 Namibia 0.493 ton 2005
19 Austria 0.486 ton 2005
20 Norway 0.433 ton 2005
21 Latvia 0.39 ton 1993
22 Bulgaria 0.388 ton 2005
23 Jamaica 0.377 ton 2005
24 Sweden 0.332 ton 2005
25 Lithuania 0.293 ton 2005
26 Japan 0.196 ton 2005
27 Peru 0.195 ton 1999
28 Guatemala 0.187 ton 1998
29 Slovakia 0.186 ton 2005
30 Nicaragua 0.183 ton 2005
31 South Korea 0.125 ton 2005
32 Brazil 0.107 ton 2005
33 Belarus 0.101 ton 2002
34 Belgium 0.0972 ton 2001
35 South Africa 0.0659 ton 2002
36 Romania 0.0462 ton 2005
37 Ukraine 0.0425 ton 2005
38 China 0.0384 ton 2005
39 Thailand 0.0305 ton 2005
40 Russia 0.021 ton 2005
41 Turkey 0.0152 ton 2003

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption in agriculture per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Consumption in agriculture per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: