×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Net transfers: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 9.52 million ton 1991
2 Netherlands 2.67 million ton 2005
3 Japan 154,000 ton 2005
4 Colombia 138,000 ton 1998
5 South Africa 120,000 ton 1995
6 Taiwan 105,000 ton 2005
7 Lithuania 102,000 ton 2005
8 Finland 98,000 ton 2005
9 South Korea 51,000 ton 2005
10 Slovakia 31,000 ton 2005
11 Venezuela 9,000 ton 2002
12 Poland 8,000 ton 2005
13 Peru 7,000 ton 1999
14 Denmark 3,000 ton 2004
15 Australia 1,000 ton 1991
=16 Belgium -1,000 ton 2005
=16 Portugal -1,000 ton 2005
=16 Sweden -1,000 ton 2003
19 Greece -8,000 ton 2005
20 Czech Republic -43,000 ton 2005
21 Germany -64,000 ton 2005
22 Brazil -73,000 ton 2005
23 Norway -157,000 ton 1998
24 Spain -411,000 ton 2005
25 Libya -583,000 ton 2005
26 Yemen -630,000 ton 2005
27 Kuwait -740,000 ton 1997
28 United Kingdom -2,628,000 ton 1999
29 Canada -7,689,000 ton 2005
30 Mexico -9,172,000 ton 2005

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Net transfers: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Net transfers

Follow us on Facebook to get interesting stats: