×

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Net transfers per million: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per million population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Netherlands 163,481.71 ton 2005
2 United States 37,627.33 ton 1991
3 Lithuania 29,874.32 ton 2005
4 Finland 18,680.56 ton 2005
5 Slovakia 5,754.59 ton 2005
6 Colombia 3,578.09 ton 1998
7 South Africa 3,067.48 ton 1995
8 Japan 1,205.26 ton 2005
9 South Korea 1,059.45 ton 2005
10 Denmark 555.09 ton 2004
11 Venezuela 355.26 ton 2002
12 Peru 273.31 ton 1999
13 Poland 209.61 ton 2005
14 Australia 57.86 ton 1991
15 Portugal -94.792 ton 2005
16 Belgium -95.432 ton 2005
17 Sweden -111.629 ton 2003
18 Brazil -392.173 ton 2005
19 Greece -720.463 ton 2005
20 Germany -776.045 ton 2005
21 Czech Republic -4,200.93 ton 2005
22 Spain -9,470.451 ton 2005
23 Yemen -31,281.559 ton 2005
24 Norway -35,428.472 ton 1998
25 United Kingdom -44,783.394 ton 1999
26 Mexico -82,830.748 ton 2005
27 Libya -104,210.423 ton 2005
28 Canada -237,961.129 ton 2005
29 Kuwait -452,323.015 ton 1997

Citation

Energy > Liquefied Petroleum Gas > Net transfers per million: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Liquefied Petroleum Gas > Net transfers per million

Follow us on Facebook to get interesting stats: