×

Energy > Lubricants > Changes in stocks at producers per million: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per million population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Turkey 916.9 ton 1993
2 Netherlands 719.41 ton 1993
3 United Kingdom 658.37 ton 1993
4 South Korea 652.37 ton 1994
5 Argentina 626.48 ton 1992
6 Norway 231.91 ton 1993
7 Croatia 223.71 ton 1992
8 Mexico 104.56 ton 1990
9 Romania 87.86 ton 1993
10 Peru 40.34 ton 1997
11 Japan 8 ton 1994
12 Bangladesh -9.096 ton 1991
13 Sri Lanka -56.67 ton 1993
14 United States -171.021 ton 1994
15 Poland -208.001 ton 1993
16 Spain -229.654 ton 1993
17 Portugal -300.904 ton 1992
18 Brazil -328.885 ton 2002
19 Philippines -346.585 ton 1991
20 Morocco -461.532 ton 1993
21 Germany -726.992 ton 1993
22 Greece -764.414 ton 1993
23 Canada -936.414 ton 1993
24 Bulgaria -1,053.844 ton 1992
25 Australia -1,075.451 ton 1993
26 Russia -1,474.549 ton 1993

Citation

Energy > Lubricants > Changes in stocks at producers per million: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Lubricants > Changes in stocks at producers per million

Follow us on Facebook to get interesting stats: