×

Energy > Lubricants > Consumption for non-energy uses: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 7.05 million ton 2005
2 China 5.36 million ton 2005
3 India 3.88 million ton 2005
4 Russia 3.11 million ton 2005
5 Japan 1.76 million ton 2005
6 Canada 1.08 million ton 2005
7 Germany 1.02 million ton 2005
Non-religious countries average (profile) 935,272.73 ton 2005
8 Brazil 850,000 ton 2005
South Asia average (profile) 813,600 ton 2005
Emerging markets average (profile) 786,285.71 ton 2005
9 Iran 770,000 ton 2005
10 United Kingdom 751,000 ton 2005
11 Turkey 667,000 ton 2005
12 South Korea 621,000 ton 2005
13 South Africa 564,000 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 537,642.86 ton 2005
14 Spain 520,000 ton 2005
15 Australia 422,000 ton 2005
16 Egypt 408,000 ton 2005
17 Sweden 398,000 ton 2005
18 Czechoslovakia 392,000 ton 1990
19 Taiwan 380,000 ton 2005
20 Indonesia 339,000 ton 2005
21 Argentina 337,000 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 295,923.08 ton 2005
22 Singapore 260,000 ton 2005
23 Poland 249,000 ton 2005
24 Iraq 239,000 ton 2005
25 Ukraine 231,000 ton 2005
NATO countries average (profile) 225,280 ton 2005
26 Netherlands 212,000 ton 2005
27 Czech Republic 189,000 ton 2005
European Union average (profile) 172,800 ton 2005
28 Romania 167,000 ton 2005
29 Malaysia 160,000 ton 2005
Eurozone average (profile) 152,733.33 ton 2005
30 Kazakhstan 151,000 ton 2005
31 Algeria 138,000 ton 2005
32 Pakistan 134,000 ton 2005
33 Venezuela 122,000 ton 2005
34 Belarus 110,000 ton 2005
35 Hungary 109,000 ton 2005
36 Uzbekistan 103,000 ton 2005
37 Portugal 89,000 ton 2005
38 Belgium 83,000 ton 2005
39 Chile 81,000 ton 2005
=40 Nigeria 80,000 ton 2005
=40 Hong Kong 80,000 ton 2005
=40 Greece 80,000 ton 2005
=40 Austria 80,000 ton 2005
44 Peru 79,770 ton 2004
45 Finland 79,000 ton 2005
46 Morocco 71,000 ton 2005
47 Norway 68,000 ton 2005
48 Netherlands Antilles 66,000 ton 2005
49 Denmark 61,000 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 59,941.18 ton 1995
50 Albania 59,000 ton 2005
=51 Philippines 56,000 ton 2005
=51 Cuba 56,000 ton 2005
53 Tunisia 51,000 ton 2001
54 Bangladesh 50,000 ton 2005
=55 Slovakia 47,000 ton 2005
=55 Yugoslavia 47,000 ton 2005
57 Azerbaijan 44,000 ton 2005
58 Bulgaria 42,000 ton 2005
59 Vietnam 41,000 ton 1999
60 Israel 40,000 ton 2005
61 Ecuador 36,000 ton 1995
62 Croatia 35,000 ton 2005
63 Libya 30,000 ton 2005
64 Ghana 29,000 ton 2005
=65 Sierra Leone 28,000 ton 2005
=65 Lithuania 28,000 ton 2005
=65 Slovenia 28,000 ton 2005
=65 Latvia 28,000 ton 2005
=69 Ethiopia 25,000 ton 2005
=69 Oman 25,000 ton 2005
71 Sudan 22,000 ton 2005
72 Sri Lanka 19,000 ton 2005
73 New Zealand 18,000 ton 2005
74 Cameroon 17,000 ton 2005
=75 Gabon 15,000 ton 2005
=75 Jordan 15,000 ton 2005
77 Cote d'Ivoire 14,000 ton 2005
=78 Kenya 13,000 ton 2005
=78 Uruguay 13,000 ton 2005
=78 Burma 13,000 ton 1997
81 Armenia 12,000 ton 2005
=82 Moldova 10,000 ton 2005
=82 Senegal 10,000 ton 2005
=82 Botswana 10,000 ton 2005
=82 Bolivia 10,000 ton 2005
=82 Nicaragua 10,000 ton 1999
=87 Guadeloupe 9,000 ton 2005
=87 Kyrgyzstan 9,000 ton 2005
=89 Mauritius 8,000 ton 2005
=89 Mozambique 8,000 ton 2005
=89 Costa Rica 8,000 ton 1997
=89 Honduras 8,000 ton 1995
=89 Guatemala 8,000 ton 1995
=94 Madagascar 7,000 ton 2005
=94 Afghanistan 7,000 ton 2005
=94 Georgia 7,000 ton 2005
=94 Suriname 7,000 ton 2005
=94 Jamaica 7,000 ton 2005
=94 Antigua and Barbuda 7,000 ton 2005
=94 Trinidad and Tobago 7,000 ton 1997
=101 Luxembourg 6,000 ton 2005
=101 Ireland 6,000 ton 2005
=101 Cyprus 6,000 ton 2005
=101 Reunion 6,000 ton 2005
=101 Iceland 6,000 ton 2005
=106 Malawi 5,000 ton 2005
=106 Macau 5,000 ton 2005
=106 Democratic Republic of the Congo 5,000 ton 2005
=106 Barbados 5,000 ton 1994
=110 Liberia 4,000 ton 2005
=110 Belize 4,000 ton 2005
=110 Estonia 4,000 ton 2005
=110 Bermuda 4,000 ton 2005
=110 Malta 4,000 ton 1999
115 Paraguay 3,920 ton 2005
=116 Fiji 3,000 ton 2005
=116 French Guiana 3,000 ton 2005
=116 Eritrea 3,000 ton 2005
=116 French Polynesia 3,000 ton 2005
=116 Dominican Republic 3,000 ton 1995
=121 Guinea 2,000 ton 2005
=121 Cape Verde 2,000 ton 2005
=121 Mongolia 2,000 ton 2005
=121 Faroe Islands 2,000 ton 2005
=121 Brunei 2,000 ton 2005
=121 Djibouti 2,000 ton 2005
=121 Burundi 2,000 ton 2005
=121 Guyana 2,000 ton 2005
=121 Congo, Republic of the 2,000 ton 2004
=121 Panama 2,000 ton 1995
131 Syria 1,300 ton 2003
=132 Aruba 1,000 ton 2005
=132 Gibraltar 1,000 ton 2005
=132 Namibia 1,000 ton 2005
=132 Vanuatu 1,000 ton 2005
=132 Bhutan 1,000 ton 2005
=132 Seychelles 1,000 ton 2005
=132 Chad 1,000 ton 2005
=132 Cayman Islands 1,000 ton 2005
=132 Laos 1,000 ton 2005
=132 Saint Lucia 1,000 ton 2005
=132 Greenland 1,000 ton 2005
=132 Thailand 1,000 ton 2002
=132 Togo 1,000 ton 1999
=132 Colombia 1,000 ton 1997
=132 Solomon Islands 1,000 ton 1996

Citation

Energy > Lubricants > Consumption for non-energy uses: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Lubricants > Consumption for non-energy uses

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×