×

Energy > Lubricants > Consumption for non-energy uses per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Antigua and Barbuda 84.78 ton 2005
2 Bermuda 62.35 ton 2005
3 Singapore 60.95 ton 2005
4 Sweden 44.08 ton 2005
5 Canada 33.46 ton 2005
6 United States 23.87 ton 2005
7 Russia 21.73 ton 2005
8 Australia 20.69 ton 2005
9 Cayman Islands 20.57 ton 2005
10 Iceland 20.22 ton 2005
11 Barbados 19.05 ton 1994
12 Czech Republic 18.46 ton 2005
13 Albania 18.46 ton 2005
14 Greenland 17.56 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 16.74 ton 2005
15 Finland 15.06 ton 2005
16 Belize 14.71 ton 2005
17 Norway 14.71 ton 2005
18 Suriname 14.01 ton 2005
19 Slovenia 14 ton 2005
20 Japan 13.75 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 13.33 ton 2005
21 Netherlands 12.99 ton 2005
22 South Korea 12.9 ton 2005
23 Luxembourg 12.9 ton 2005
24 United Kingdom 12.47 ton 2005
25 Germany 12.4 ton 2005
26 Latvia 12.17 ton 2005
27 Seychelles 12.06 ton 2005
28 Spain 11.98 ton 2005
29 South Africa 11.95 ton 2005
NATO countries average (profile) 11.89 ton 2005
30 French Polynesia 11.77 ton 2005
31 Hong Kong 11.74 ton 2005
32 Belarus 11.38 ton 2005
33 Denmark 11.26 ton 2005
European Union average (profile) 11.06 ton 2005
34 Iran 10.98 ton 2005
35 Gabon 10.87 ton 2005
36 Hungary 10.81 ton 2005
37 Macau 10.68 ton 2005
38 Malta 10.54 ton 1999
39 Aruba 10 ton 2005
40 Kazakhstan 9.97 ton 2005
41 Oman 9.91 ton 2005
42 Turkey 9.85 ton 2005
43 Austria 9.72 ton 2005
Eurozone average (profile) 9.58 ton 2005
44 Iraq 8.73 ton 2005
45 Slovakia 8.72 ton 2005
46 Argentina 8.72 ton 2005
47 Portugal 8.44 ton 2005
48 Lithuania 8.2 ton 2005
49 Belgium 7.92 ton 2005
50 Croatia 7.88 ton 2005
51 Romania 7.72 ton 2005
52 Greece 7.2 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 6.97 ton 2005
Emerging markets average (profile) 6.75 ton 2005
53 Poland 6.52 ton 2005
54 Mauritius 6.43 ton 2005
55 Malaysia 6.19 ton 2005
56 Saint Lucia 6.05 ton 2005
57 Cyprus 5.81 ton 2005
58 Israel 5.77 ton 2005
59 Egypt 5.68 ton 2005
60 Trinidad and Tobago 5.55 ton 1997
61 Sierra Leone 5.47 ton 2005
62 Brunei 5.44 ton 2005
63 Bulgaria 5.43 ton 2005
64 Libya 5.36 ton 2005
65 Botswana 5.33 ton 2005
66 Tunisia 5.27 ton 2001
67 Azerbaijan 5.24 ton 2005
68 Cuba 4.96 ton 2005
69 Chile 4.96 ton 2005
70 Ukraine 4.9 ton 2005
71 Vanuatu 4.78 ton 2005
72 Brazil 4.57 ton 2005
73 Venezuela 4.56 ton 2005
74 New Zealand 4.35 ton 2005
75 Cape Verde 4.18 ton 2005
76 China 4.11 ton 2005
77 Algeria 4.06 ton 2005
78 Armenia 3.98 ton 2005
79 Uzbekistan 3.94 ton 2005
80 Uruguay 3.91 ton 2005
81 Fiji 3.65 ton 2005
82 India 3.44 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 3.26 ton 1995
83 Ecuador 3.18 ton 1995
84 Estonia 2.97 ton 2005
85 Peru 2.91 ton 2004
86 Moldova 2.78 ton 2005
87 Jordan 2.77 ton 2005
88 Solomon Islands 2.71 ton 1996
89 Jamaica 2.64 ton 2005
90 Guyana 2.63 ton 2005
91 Djibouti 2.58 ton 2005
92 Morocco 2.36 ton 2005
93 Costa Rica 2.19 ton 1997
94 Nicaragua 1.99 ton 1999
95 Kyrgyzstan 1.74 ton 2005
96 Georgia 1.6 ton 2005
97 Bhutan 1.54 ton 2005
98 Indonesia 1.51 ton 2005
99 Ireland 1.44 ton 2005
100 Honduras 1.43 ton 1995
101 Ghana 1.36 ton 2005
South Asia average (profile) 1.29 ton 2005
102 Liberia 1.22 ton 2005
103 Bolivia 1.07 ton 2005
104 Sri Lanka 0.967 ton 2005
105 Cameroon 0.937 ton 2005
106 Senegal 0.887 ton 2005
107 Pakistan 0.848 ton 2005
108 Cote d'Ivoire 0.805 ton 2005
109 Guatemala 0.801 ton 1995
110 Mongolia 0.792 ton 2005
111 Panama 0.725 ton 1995
112 Sudan 0.697 ton 2005
113 Paraguay 0.664 ton 2005
114 Philippines 0.653 ton 2005
115 Eritrea 0.618 ton 2005
116 Nigeria 0.573 ton 2005
117 Vietnam 0.535 ton 1999
118 Namibia 0.493 ton 2005
119 Malawi 0.387 ton 2005
120 Madagascar 0.383 ton 2005
121 Mozambique 0.381 ton 2005
122 Dominican Republic 0.376 ton 1995
123 Kenya 0.363 ton 2005
124 Bangladesh 0.349 ton 2005
125 Ethiopia 0.328 ton 2005
126 Afghanistan 0.282 ton 2005
127 Burma 0.279 ton 1997
128 Burundi 0.257 ton 2005
129 Togo 0.211 ton 1999
130 Guinea 0.209 ton 2005
131 Laos 0.173 ton 2005
132 Chad 0.0999 ton 2005
133 Democratic Republic of the Congo 0.0925 ton 2005
134 Syria 0.0752 ton 2003
135 Colombia 0.0264 ton 1997
136 Thailand 0.0157 ton 2002

Citation

Energy > Lubricants > Consumption for non-energy uses per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Lubricants > Consumption for non-energy uses per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×