×

Energy > Lubricants > Energy balance requirement: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 India 3.2 million ton 2005
South Asia average (profile) 810,750 ton 2005
2 Turkey 326,000 ton 2005
3 Latvia 206,000 ton 2005
4 Brazil 191,000 ton 2005
5 Australia 159,000 ton 2005
6 Kazakhstan 150,000 ton 2005
7 Taiwan 136,000 ton 2005
8 Morocco 135,000 ton 2005
9 Hong Kong 80,000 ton 2005
10 Peru 79,770 ton 2004
11 Romania 72,000 ton 2005
12 Spain 69,000 ton 2005
13 Malaysia 63,460 ton 2005
14 Belgium 63,000 ton 2005
15 Denmark 61,000 ton 2005
16 Ukraine 59,000 ton 2005
17 Philippines 56,000 ton 2005
18 Norway 53,000 ton 2005
19 Czech Republic 50,000 ton 2005
20 Slovakia 45,000 ton 2005
21 Bulgaria 42,000 ton 2005
22 Vietnam 41,000 ton 1999
=23 Tunisia 36,000 ton 2005
=23 Bangladesh 36,000 ton 2005
25 Czechoslovakia 35,000 ton 1991
26 East Germany 31,000 ton 1990
27 Libya 30,000 ton 2005
28 Ghana 29,000 ton 2005
=29 Albania 28,000 ton 2005
=29 Slovenia 28,000 ton 2005
31 Ethiopia 25,000 ton 2005
32 Sudan 22,000 ton 2005
33 Cameroon 21,000 ton 1995
34 Egypt 19,700 ton 2003
35 Sweden 19,000 ton 2005
36 New Zealand 18,000 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 15,166.67 ton 2005
37 Gabon 15,000 ton 2005
38 Nicaragua 14,000 ton 2005
=39 Uruguay 13,000 ton 2005
=39 Uganda 13,000 ton 2005
=39 Mozambique 13,000 ton 2005
=39 Kenya 13,000 ton 2005
43 Armenia 12,000 ton 2005
=44 Cyprus 10,000 ton 2005
=44 Botswana 10,000 ton 2005
=44 Moldova 10,000 ton 2005
=44 Georgia 10,000 ton 2005
=44 Colombia 10,000 ton 1992
=49 Kyrgyzstan 9,000 ton 2005
=49 Guadeloupe 9,000 ton 2005
=49 Sierra Leone 9,000 ton 2005
=52 Lithuania 8,000 ton 2005
=52 Mauritius 8,000 ton 2005
=52 Costa Rica 8,000 ton 1997
=52 Dominican Republic 8,000 ton 1995
=52 Guatemala 8,000 ton 1995
=52 Honduras 8,000 ton 1995
=58 Antigua and Barbuda 7,000 ton 2005
=58 Jamaica 7,000 ton 2005
=58 Suriname 7,000 ton 2005
=58 Afghanistan 7,000 ton 2005
=62 Iceland 6,000 ton 2005
=62 Reunion 6,000 ton 2005
=62 Luxembourg 6,000 ton 2005
=65 Democratic Republic of the Congo 5,000 ton 2005
=65 Azerbaijan 5,000 ton 2005
=65 Macau 5,000 ton 2005
=65 Mauritania 5,000 ton 2005
=65 Senegal 5,000 ton 2005
=65 Malawi 5,000 ton 2005
=65 Barbados 5,000 ton 1994
=72 Bermuda 4,000 ton 2005
=72 Estonia 4,000 ton 2005
=72 Belize 4,000 ton 2005
=72 Ireland 4,000 ton 2005
=72 Liberia 4,000 ton 2005
=72 Malta 4,000 ton 1999
=72 Congo, Republic of the 4,000 ton 1994
79 Paraguay 3,920 ton 2005
=80 Sri Lanka 3,000 ton 2005
=80 New Caledonia 3,000 ton 2005
=80 French Polynesia 3,000 ton 2005
=80 Eritrea 3,000 ton 2005
=80 French Guiana 3,000 ton 2005
=80 Fiji 3,000 ton 2005
=86 Guyana 2,000 ton 2005
=86 Burundi 2,000 ton 2005
=86 Djibouti 2,000 ton 2005
=86 Brunei 2,000 ton 2005
=86 Faroe Islands 2,000 ton 2005
=86 Mongolia 2,000 ton 2005
=86 Equatorial Guinea 2,000 ton 2005
=86 Cape Verde 2,000 ton 2005
=86 Guinea 2,000 ton 2005
=86 Madagascar 2,000 ton 2005
=86 Panama 2,000 ton 1995
97 Syria 1,300 ton 2003
=98 Namibia 1,000 ton 2005
=98 Bhutan 1,000 ton 2005
=98 Seychelles 1,000 ton 2005
=98 Chad 1,000 ton 2005
=98 Cayman Islands 1,000 ton 2005
=98 Cuba 1,000 ton 2005
=98 Laos 1,000 ton 2005
=98 Saint Lucia 1,000 ton 2005
=98 Solomon Islands 1,000 ton 2005
=98 Greenland 1,000 ton 2005
=98 Aruba 1,000 ton 2005
=98 Palau 1,000 ton 2005
=98 Gibraltar 1,000 ton 2005
=98 Vanuatu 1,000 ton 2005
=98 Thailand 1,000 ton 2002
=98 Togo 1,000 ton 1999
114 Trinidad and Tobago -4,000 ton 1997
115 China -5,000 ton 1994
NATO countries average (profile) -5,320 ton 2005
116 Pakistan -6,000 ton 2001
=117 Algeria -8,000 ton 2005
=117 Argentina -8,000 ton 2005
119 Mexico -9,000 ton 1990
European Union average (profile) -21,320 ton 2005
120 Croatia -26,000 ton 2005
Eurozone average (profile) -26,733.333 ton 2005
121 Austria -31,000 ton 2005
122 United Arab Emirates -40,000 ton 1995
123 Portugal -42,000 ton 2005
124 Poland -45,000 ton 2005
125 Venezuela -50,000 ton 2005
126 South Africa -68,000 ton 2000
127 Indonesia -72,000 ton 2004
128 Uzbekistan -81,000 ton 2005
129 Germany -99,000 ton 2005
130 Hungary -101,000 ton 2005
Non-religious countries average (profile) -109,909.091 ton 1994
131 Russia -125,000 ton 1994
132 Greece -132,000 ton 2005
High income OECD countries average (profile) -148,653.846 ton 2005
133 Finland -155,000 ton 2005
134 Canada -166,000 ton 2005
135 Belarus -210,000 ton 2005
136 United Kingdom -212,000 ton 2005
137 Bahrain -260,000 ton 1994
138 Netherlands Antilles -337,000 ton 2005
139 Netherlands -377,000 ton 2005
140 Japan -441,000 ton 2005
141 Soviet Union -493,000 ton 1991
142 South Korea -1,132,000 ton 2005
143 United States -1,618,000 ton 2005
144 Singapore -1,923,000 ton 2005

Citation

Energy > Lubricants > Energy balance requirement: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Lubricants > Energy balance requirement

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×