×

Energy > Lubricants > Energy balance requirement per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Latvia 89.55 ton 2005
2 Antigua and Barbuda 84.78 ton 2005
3 Bermuda 62.35 ton 2005
4 Palau 50.23 ton 2005
5 Cayman Islands 20.57 ton 2005
6 Iceland 20.22 ton 2005
7 Barbados 19.05 ton 1994
8 Greenland 17.56 ton 2005
9 Belize 14.71 ton 2005
10 Suriname 14.01 ton 2005
11 Slovenia 14 ton 2005
12 Luxembourg 12.9 ton 2005
13 New Caledonia 12.8 ton 2005
14 Seychelles 12.06 ton 2005
15 French Polynesia 11.77 ton 2005
16 Hong Kong 11.74 ton 2005
17 Norway 11.46 ton 2005
18 Denmark 11.26 ton 2005
19 Gabon 10.87 ton 2005
20 Macau 10.68 ton 2005
21 Malta 10.54 ton 1999
22 Aruba 10 ton 2005
23 Kazakhstan 9.9 ton 2005
24 Cyprus 9.68 ton 2005
25 Albania 8.76 ton 2005
26 Slovakia 8.35 ton 2005
27 Australia 7.8 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 7.72 ton 2005
28 Mauritius 6.43 ton 2005
29 Saint Lucia 6.05 ton 2005
30 Belgium 6.01 ton 2005
NATO countries average (profile) 5.68 ton 2005
31 Brunei 5.44 ton 2005
32 Bulgaria 5.43 ton 2005
33 Libya 5.36 ton 2005
34 Botswana 5.33 ton 2005
35 Czech Republic 4.88 ton 2005
Eurozone average (profile) 4.84 ton 2005
36 Turkey 4.81 ton 2005
37 Vanuatu 4.78 ton 2005
38 Morocco 4.48 ton 2005
39 New Zealand 4.35 ton 2005
40 Cape Verde 4.18 ton 2005
41 Armenia 3.98 ton 2005
42 Uruguay 3.91 ton 2005
43 Fiji 3.65 ton 2005
44 Tunisia 3.59 ton 2005
45 Romania 3.33 ton 2005
46 Equatorial Guinea 3.31 ton 2005
European Union average (profile) 3.25 ton 2005
47 Estonia 2.97 ton 2005
48 Peru 2.91 ton 2004
49 India 2.84 ton 2005
50 Moldova 2.78 ton 2005
51 Jamaica 2.64 ton 2005
52 Guyana 2.63 ton 2005
53 Djibouti 2.58 ton 2005
54 Nicaragua 2.57 ton 2005
55 Malaysia 2.46 ton 2005
56 Lithuania 2.34 ton 2005
57 Georgia 2.29 ton 2005
58 Costa Rica 2.19 ton 1997
59 Solomon Islands 2.13 ton 2005
60 Sweden 2.1 ton 2005
61 Sierra Leone 1.76 ton 2005
62 Kyrgyzstan 1.74 ton 2005
63 Spain 1.59 ton 2005
64 Mauritania 1.59 ton 2005
65 Bhutan 1.54 ton 2005
66 Cameroon 1.51 ton 1995
67 Honduras 1.43 ton 1995
68 Ghana 1.36 ton 2005
69 Ukraine 1.25 ton 2005
South Asia average (profile) 1.23 ton 2005
70 Liberia 1.22 ton 2005
71 Brazil 1.03 ton 2005
72 Dominican Republic 1 ton 1995
73 Ireland 0.962 ton 2005
74 Guatemala 0.801 ton 1995
75 Mongolia 0.792 ton 2005
76 Panama 0.725 ton 1995
77 Sudan 0.697 ton 2005
78 Paraguay 0.664 ton 2005
79 Philippines 0.653 ton 2005
80 Mozambique 0.619 ton 2005
81 Eritrea 0.618 ton 2005
82 Azerbaijan 0.596 ton 2005
83 Vietnam 0.535 ton 1999
84 Namibia 0.493 ton 2005
85 Uganda 0.453 ton 2005
86 Senegal 0.444 ton 2005
87 Malawi 0.387 ton 2005
88 Kenya 0.363 ton 2005
89 Ethiopia 0.328 ton 2005
90 Colombia 0.289 ton 1992
91 Egypt 0.284 ton 2003
92 Afghanistan 0.282 ton 2005
93 Burundi 0.257 ton 2005
94 Bangladesh 0.252 ton 2005
95 Togo 0.211 ton 1999
96 Guinea 0.209 ton 2005
97 Laos 0.173 ton 2005
98 Sri Lanka 0.153 ton 2005
99 Madagascar 0.109 ton 2005
100 Chad 0.0999 ton 2005
101 Democratic Republic of the Congo 0.0925 ton 2005
102 Cuba 0.0886 ton 2005
103 Syria 0.0752 ton 2003
104 Thailand 0.0157 ton 2002
105 China -0.0042 ton 1994
106 Pakistan -0.0409 ton 2001
107 Mexico -0.105 ton 1990
108 Argentina -0.207 ton 2005
109 Algeria -0.236 ton 2005
High income OECD countries average (profile) -0.265 ton 2005
110 Indonesia -0.325 ton 2004
111 Russia -0.843 ton 1994
112 Poland -1.179 ton 2005
113 Germany -1.2 ton 2005
114 South Africa -1.545 ton 2000
115 Venezuela -1.871 ton 2005
116 Uzbekistan -3.096 ton 2005
117 Trinidad and Tobago -3.173 ton 1997
118 Japan -3.451 ton 2005
119 United Kingdom -3.52 ton 2005
120 Austria -3.768 ton 2005
121 Portugal -3.981 ton 2005
122 Canada -5.137 ton 2005
123 United States -5.475 ton 2005
Non-religious countries average (profile) -5.546 ton 1994
124 Croatia -5.853 ton 2005
125 Hungary -10.013 ton 2005
126 Greece -11.888 ton 2005
127 United Arab Emirates -17.048 ton 1995
128 Belarus -21.732 ton 2005
129 Netherlands -23.101 ton 2005
130 South Korea -23.516 ton 2005
131 Finland -29.546 ton 2005
132 Singapore -450.795 ton 2005
133 Bahrain -473.442 ton 1994

Citation

Energy > Lubricants > Energy balance requirement per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Lubricants > Energy balance requirement per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×