×

Energy > Lubricants > Gross inland availability: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 United States 7.06 million ton 2005
2 Soviet Union 6.38 million ton 1991
3 China 5.36 million ton 2005
4 India 3.88 million ton 2005
5 Russia 3.11 million ton 2005
6 Germany 1.95 million ton 2005
7 Japan 1.91 million ton 2005
8 Canada 962,000 ton 2005
9 Iran 955,000 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 928,363.64 ton 2005
10 Brazil 839,000 ton 2005
South Asia average (profile) 826,600 ton 2005
Emerging markets average (profile) 792,450.48 ton 2005
11 United Kingdom 724,000 ton 2005
12 Turkey 667,000 ton 2005
13 South Korea 638,000 ton 2005
14 South Africa 564,000 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 559,392.86 ton 2005
15 East Germany 521,000 ton 1990
16 Saudi Arabia 510,000 ton 1991
17 Spain 473,000 ton 2005
18 Taiwan 415,000 ton 2005
19 Egypt 408,000 ton 2005
20 Mexico 381,000 ton 1990
21 Sweden 375,000 ton 2005
22 Australia 340,000 ton 2005
23 Indonesia 339,000 ton 2005
24 Argentina 337,000 ton 2005
25 Czechoslovakia 310,000 ton 1991
Former Soviet republics average (profile) 309,846.15 ton 2005
26 Singapore 260,000 ton 2005
NATO countries average (profile) 255,440 ton 2005
27 Iraq 239,000 ton 2005
28 Morocco 236,000 ton 2005
29 Ukraine 231,000 ton 2005
Eurozone average (profile) 219,000 ton 2005
30 Netherlands 212,000 ton 2005
European Union average (profile) 206,560 ton 2005
31 Latvia 206,000 ton 2005
32 Pakistan 199,000 ton 2005
33 Czech Republic 189,000 ton 2005
34 Romania 170,000 ton 2005
35 Malaysia 157,460 ton 2005
Religious countries average (profile) 151,300 ton 1997
36 Kazakhstan 151,000 ton 2005
37 Poland 146,000 ton 2005
38 Algeria 145,000 ton 2005
39 Venezuela 122,000 ton 2005
40 Belarus 110,000 ton 2005
41 Hungary 109,000 ton 2005
42 Uzbekistan 103,000 ton 2005
43 Portugal 92,000 ton 2005
44 Chile 81,000 ton 2005
=45 Nigeria 80,000 ton 2005
=45 Hong Kong 80,000 ton 2005
=45 Austria 80,000 ton 2005
48 Peru 79,770 ton 2004
49 Netherlands Antilles 66,000 ton 2005
50 Belgium 63,000 ton 2005
51 Denmark 61,000 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 59,055.56 ton 1995
52 Albania 59,000 ton 2005
53 Greece 58,000 ton 2005
=54 Finland 56,000 ton 2005
=54 Philippines 56,000 ton 2005
=54 Cuba 56,000 ton 2005
57 Norway 53,000 ton 2005
58 Bangladesh 50,000 ton 2005
=59 Slovakia 47,000 ton 2005
=59 Tunisia 47,000 ton 2005
=59 Yugoslavia 47,000 ton 2005
62 Azerbaijan 44,000 ton 2005
63 Bulgaria 42,000 ton 2005
64 Vietnam 41,000 ton 1999
65 Israel 40,000 ton 2005
66 Ecuador 36,000 ton 1995
67 Croatia 35,000 ton 2005
68 Libya 30,000 ton 2005
69 Ghana 29,000 ton 2005
=70 Sierra Leone 28,000 ton 2005
=70 Lithuania 28,000 ton 2005
=70 Slovenia 28,000 ton 2005
=70 Bahrain 28,000 ton 1995
=74 Ethiopia 25,000 ton 2005
=74 Oman 25,000 ton 2005
76 Sudan 22,000 ton 2005
=77 Gabon 20,000 ton 2005
=77 United Arab Emirates 20,000 ton 1995
79 Sri Lanka 19,000 ton 2005
80 New Zealand 18,000 ton 2005
81 Cameroon 17,000 ton 2005
82 Jordan 15,000 ton 2005
=83 Cote d'Ivoire 14,000 ton 2005
=83 Nicaragua 14,000 ton 2005
=85 Kenya 13,000 ton 2005
=85 Mozambique 13,000 ton 2005
=85 Uganda 13,000 ton 2005
=85 Uruguay 13,000 ton 2005
=85 Burma 13,000 ton 1997
90 Armenia 12,000 ton 2005
=91 Georgia 10,000 ton 2005
=91 Moldova 10,000 ton 2005
=91 Senegal 10,000 ton 2005
=91 Botswana 10,000 ton 2005
=91 Bolivia 10,000 ton 2005
=91 Cyprus 10,000 ton 2005
=97 Guadeloupe 9,000 ton 2005
=97 Kyrgyzstan 9,000 ton 2005
=99 Mauritius 8,000 ton 2005
=99 Trinidad and Tobago 8,000 ton 1997
=99 Costa Rica 8,000 ton 1997
=99 Dominican Republic 8,000 ton 1995
=99 Guatemala 8,000 ton 1995
=99 Honduras 8,000 ton 1995
=105 Madagascar 7,000 ton 2005
=105 Afghanistan 7,000 ton 2005
=105 Suriname 7,000 ton 2005
=105 Jamaica 7,000 ton 2005
=105 Antigua and Barbuda 7,000 ton 2005
=110 Luxembourg 6,000 ton 2005
=110 Reunion 6,000 ton 2005
=110 Iceland 6,000 ton 2005
=113 Malawi 5,000 ton 2005
=113 Mauritania 5,000 ton 2005
=113 Macau 5,000 ton 2005
=113 Democratic Republic of the Congo 5,000 ton 2005
=113 Barbados 5,000 ton 1994
=118 Liberia 4,000 ton 2005
=118 Ireland 4,000 ton 2005
=118 Belize 4,000 ton 2005
=118 Estonia 4,000 ton 2005
=118 Bermuda 4,000 ton 2005
=118 Malta 4,000 ton 1999
124 Paraguay 3,920 ton 2005
=125 Fiji 3,000 ton 2005
=125 French Guiana 3,000 ton 2005
=125 Eritrea 3,000 ton 2005
=125 French Polynesia 3,000 ton 2005
=125 New Caledonia 3,000 ton 2005
=130 Guinea 2,000 ton 2005
=130 Cape Verde 2,000 ton 2005
=130 Equatorial Guinea 2,000 ton 2005
=130 Mongolia 2,000 ton 2005
=130 Faroe Islands 2,000 ton 2005
=130 Brunei 2,000 ton 2005
=130 Djibouti 2,000 ton 2005
=130 Burundi 2,000 ton 2005
=130 Guyana 2,000 ton 2005
=130 Congo, Republic of the 2,000 ton 2004
=130 Panama 2,000 ton 1995
141 Syria 1,300 ton 2003
=142 Vanuatu 1,000 ton 2005
=142 Gibraltar 1,000 ton 2005
=142 Palau 1,000 ton 2005
=142 Aruba 1,000 ton 2005
=142 Greenland 1,000 ton 2005
=142 Solomon Islands 1,000 ton 2005
=142 Saint Lucia 1,000 ton 2005
=142 Laos 1,000 ton 2005
=142 Cayman Islands 1,000 ton 2005
=142 Chad 1,000 ton 2005
=142 Seychelles 1,000 ton 2005
=142 Bhutan 1,000 ton 2005
=142 Namibia 1,000 ton 2005
=142 Thailand 1,000 ton 2002
=142 Togo 1,000 ton 1999
=142 Colombia 1,000 ton 1997

Citation

Energy > Lubricants > Gross inland availability: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Lubricants > Gross inland availability

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×