×

Energy > Lubricants > Gross inland availability per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Latvia 89.55 ton 2005
2 Antigua and Barbuda 84.78 ton 2005
3 Bermuda 62.35 ton 2005
4 Singapore 60.95 ton 2005
5 Palau 50.23 ton 2005
6 Bahrain 49.67 ton 1995
7 Sweden 41.53 ton 2005
8 Saudi Arabia 30.47 ton 1991
9 Canada 29.77 ton 2005
10 United States 23.88 ton 2005
11 Germany 23.6 ton 2005
12 Russia 21.73 ton 2005
13 Cayman Islands 20.57 ton 2005
14 Iceland 20.22 ton 2005
15 Barbados 19.05 ton 1994
16 Czech Republic 18.46 ton 2005
17 Albania 18.46 ton 2005
18 Greenland 17.56 ton 2005
19 Australia 16.67 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 15.91 ton 2005
Eurozone average (profile) 15.11 ton 2005
20 Japan 14.91 ton 2005
NATO countries average (profile) 14.84 ton 2005
21 Belize 14.71 ton 2005
22 Gabon 14.5 ton 2005
European Union average (profile) 14.16 ton 2005
23 Suriname 14.01 ton 2005
24 Slovenia 14 ton 2005
25 Iran 13.61 ton 2005
26 South Korea 13.25 ton 2005
27 Netherlands 12.99 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 12.98 ton 2005
28 Luxembourg 12.9 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 12.85 ton 2005
29 New Caledonia 12.8 ton 2005
30 Seychelles 12.06 ton 2005
31 United Kingdom 12.02 ton 2005
32 South Africa 11.95 ton 2005
33 French Polynesia 11.77 ton 2005
34 Hong Kong 11.74 ton 2005
35 Norway 11.46 ton 2005
36 Belarus 11.38 ton 2005
37 Denmark 11.26 ton 2005
38 Spain 10.9 ton 2005
39 Hungary 10.81 ton 2005
40 Macau 10.68 ton 2005
41 Finland 10.67 ton 2005
42 Malta 10.54 ton 1999
Emerging markets average (profile) 10.33 ton 2005
43 Aruba 10 ton 2005
44 Kazakhstan 9.97 ton 2005
45 Oman 9.91 ton 2005
46 Turkey 9.85 ton 2005
47 Austria 9.72 ton 2005
48 Cyprus 9.68 ton 2005
49 Iraq 8.73 ton 2005
50 Slovakia 8.72 ton 2005
51 Portugal 8.72 ton 2005
52 Argentina 8.72 ton 2005
53 United Arab Emirates 8.52 ton 1995
54 Lithuania 8.2 ton 2005
55 Croatia 7.88 ton 2005
56 Romania 7.86 ton 2005
57 Morocco 7.83 ton 2005
58 Mauritius 6.43 ton 2005
59 Trinidad and Tobago 6.35 ton 1997
60 Malaysia 6.09 ton 2005
61 Saint Lucia 6.05 ton 2005
62 Belgium 6.01 ton 2005
63 Israel 5.77 ton 2005
64 Egypt 5.68 ton 2005
65 Sierra Leone 5.47 ton 2005
66 Brunei 5.44 ton 2005
67 Bulgaria 5.43 ton 2005
68 Libya 5.36 ton 2005
69 Botswana 5.33 ton 2005
70 Azerbaijan 5.24 ton 2005
71 Greece 5.22 ton 2005
72 Cuba 4.96 ton 2005
73 Chile 4.96 ton 2005
74 Ukraine 4.9 ton 2005
75 Vanuatu 4.78 ton 2005
76 Tunisia 4.69 ton 2005
77 Venezuela 4.56 ton 2005
78 Brazil 4.51 ton 2005
79 Mexico 4.43 ton 1990
80 New Zealand 4.35 ton 2005
81 Algeria 4.27 ton 2005
82 Cape Verde 4.18 ton 2005
83 China 4.11 ton 2005
84 Armenia 3.98 ton 2005
85 Uzbekistan 3.94 ton 2005
86 Uruguay 3.91 ton 2005
Religious countries average (profile) 3.88 ton 1997
87 Poland 3.83 ton 2005
88 Fiji 3.65 ton 2005
89 India 3.44 ton 2005
Former Spanish colonies average (profile) 3.33 ton 1995
90 Equatorial Guinea 3.31 ton 2005
91 Ecuador 3.18 ton 1995
92 Estonia 2.97 ton 2005
93 Peru 2.91 ton 2004
94 Moldova 2.78 ton 2005
95 Jordan 2.77 ton 2005
96 Jamaica 2.64 ton 2005
97 Guyana 2.63 ton 2005
98 Djibouti 2.58 ton 2005
99 Nicaragua 2.57 ton 2005
100 Georgia 2.29 ton 2005
101 Costa Rica 2.19 ton 1997
102 Solomon Islands 2.13 ton 2005
103 Kyrgyzstan 1.74 ton 2005
104 Mauritania 1.59 ton 2005
105 Bhutan 1.54 ton 2005
106 Indonesia 1.51 ton 2005
107 Honduras 1.43 ton 1995
South Asia average (profile) 1.37 ton 2005
108 Ghana 1.36 ton 2005
109 Pakistan 1.26 ton 2005
110 Liberia 1.22 ton 2005
111 Bolivia 1.07 ton 2005
112 Dominican Republic 1 ton 1995
113 Sri Lanka 0.967 ton 2005
114 Ireland 0.962 ton 2005
115 Cameroon 0.937 ton 2005
116 Senegal 0.887 ton 2005
117 Cote d'Ivoire 0.805 ton 2005
118 Guatemala 0.801 ton 1995
119 Mongolia 0.792 ton 2005
120 Panama 0.725 ton 1995
121 Sudan 0.697 ton 2005
122 Paraguay 0.664 ton 2005
123 Philippines 0.653 ton 2005
124 Mozambique 0.619 ton 2005
125 Eritrea 0.618 ton 2005
126 Nigeria 0.573 ton 2005
127 Vietnam 0.535 ton 1999
128 Namibia 0.493 ton 2005
129 Uganda 0.453 ton 2005
130 Malawi 0.387 ton 2005
131 Madagascar 0.383 ton 2005
132 Kenya 0.363 ton 2005
133 Bangladesh 0.349 ton 2005
134 Ethiopia 0.328 ton 2005
135 Afghanistan 0.282 ton 2005
136 Burma 0.279 ton 1997
137 Burundi 0.257 ton 2005
138 Togo 0.211 ton 1999
139 Guinea 0.209 ton 2005
140 Laos 0.173 ton 2005
141 Chad 0.0999 ton 2005
142 Democratic Republic of the Congo 0.0925 ton 2005
143 Syria 0.0752 ton 2003
144 Colombia 0.0264 ton 1997
145 Thailand 0.0157 ton 2002

Citation

Energy > Lubricants > Gross inland availability per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Lubricants > Gross inland availability per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×