×

Energy > Lubricants > Imports per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Singapore 103.38 ton 2005
2 Latvia 96.93 ton 2005
3 Antigua and Barbuda 84.78 ton 2005
4 Bermuda 62.35 ton 2005
5 Palau 50.23 ton 2005
6 Belgium 45.62 ton 2005
7 Netherlands 40.5 ton 2005
8 Hong Kong 38.75 ton 2005
9 Finland 32.41 ton 2005
10 Cayman Islands 20.57 ton 2005
11 Iceland 20.22 ton 2005
Eurozone average (profile) 19.9 ton 2005
12 Barbados 19.05 ton 1994
13 Greenland 17.56 ton 2005
14 Slovenia 15.5 ton 2005
15 Belize 14.71 ton 2005
NATO countries average (profile) 14.38 ton 2005
European Union average (profile) 14.34 ton 2005
16 Australia 14.12 ton 2005
17 Suriname 14.01 ton 2005
18 Luxembourg 12.9 ton 2005
19 New Caledonia 12.8 ton 2005
20 Canada 12.44 ton 2005
21 Seychelles 12.06 ton 2005
22 French Polynesia 11.77 ton 2005
23 Denmark 11.62 ton 2005
24 Cyprus 11.62 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 11.56 ton 2005
25 Norway 11.46 ton 2005
26 Gabon 10.87 ton 2005
27 Slovakia 10.77 ton 2005
28 Macau 10.68 ton 2005
29 Malta 10.54 ton 1999
30 Kazakhstan 10.03 ton 2005
31 Aruba 10 ton 2005
32 Czech Republic 9.96 ton 2005
33 Albania 8.76 ton 2005
34 Germany 7.93 ton 2005
35 Lithuania 7.91 ton 2005
36 United Kingdom 7.04 ton 2005
37 Portugal 6.83 ton 2005
38 Austria 6.44 ton 2005
39 Mauritius 6.43 ton 2005
40 Saint Lucia 6.05 ton 2005
41 Ukraine 5.75 ton 2005
42 Croatia 5.63 ton 2005
43 Brunei 5.44 ton 2005
44 Bulgaria 5.43 ton 2005
45 Libya 5.36 ton 2005
46 Botswana 5.33 ton 2005
47 Spain 5.14 ton 2005
48 Vanuatu 4.78 ton 2005
Non-religious countries average (profile) 4.68 ton 1994
49 Morocco 4.65 ton 2005
50 Malaysia 4.5 ton 2005
51 Turkey 4.41 ton 2005
52 Cape Verde 4.18 ton 2005
53 Belarus 4.14 ton 2005
54 Trinidad and Tobago 4.02 ton 1993
55 Armenia 3.98 ton 2005
56 Uruguay 3.91 ton 2005
57 New Zealand 3.87 ton 2005
58 Djibouti 3.86 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 3.67 ton 1998
59 Fiji 3.65 ton 2005
60 Tunisia 3.59 ton 2005
61 Sweden 3.43 ton 2005
62 Jamaica 3.4 ton 2005
63 Romania 3.37 ton 2005
64 South Africa 3.34 ton 2000
65 Equatorial Guinea 3.31 ton 2005
66 Hungary 3.07 ton 2005
67 Estonia 2.97 ton 2005
68 Peru 2.91 ton 2004
69 India 2.84 ton 2005
70 Moldova 2.78 ton 2005
71 Guyana 2.63 ton 2005
72 Nicaragua 2.57 ton 2005
73 Poland 2.46 ton 2005
74 Ireland 2.4 ton 2005
75 Georgia 2.29 ton 2005
76 Costa Rica 2.19 ton 1997
77 Solomon Islands 2.13 ton 2005
78 United States 1.96 ton 2005
79 Sierra Leone 1.76 ton 2005
80 Kyrgyzstan 1.74 ton 2005
81 Azerbaijan 1.67 ton 2005
82 Cameroon 1.65 ton 1995
83 Brazil 1.62 ton 2005
84 Mauritania 1.59 ton 2005
85 Bhutan 1.54 ton 2005
86 Honduras 1.43 ton 1995
87 Ghana 1.36 ton 2005
South Asia average (profile) 1.23 ton 2005
88 Liberia 1.22 ton 2005
89 Dominican Republic 1 ton 1995
90 Guatemala 0.801 ton 1995
91 Mongolia 0.792 ton 2005
92 Panama 0.725 ton 1995
93 Sudan 0.697 ton 2005
94 Venezuela 0.679 ton 1995
95 Paraguay 0.664 ton 2005
96 Philippines 0.653 ton 2005
97 Mozambique 0.619 ton 2005
98 Eritrea 0.618 ton 2005
99 Russia 0.573 ton 1994
100 Greece 0.54 ton 2005
101 Vietnam 0.535 ton 1999
102 Senegal 0.532 ton 2005
103 Argentina 0.517 ton 2005
104 Namibia 0.493 ton 2005
105 Uganda 0.453 ton 2005
106 Japan 0.43 ton 2005
107 Malawi 0.387 ton 2005
108 Kenya 0.363 ton 2005
109 Ethiopia 0.328 ton 2005
110 Colombia 0.289 ton 1992
111 Afghanistan 0.282 ton 2005
112 Burundi 0.257 ton 2005
113 Bangladesh 0.252 ton 2005
114 Togo 0.211 ton 1999
115 Guinea 0.209 ton 2005
116 Algeria 0.206 ton 2005
117 Laos 0.173 ton 2005
118 Sri Lanka 0.153 ton 2005
119 Indonesia 0.151 ton 2001
120 Madagascar 0.109 ton 2005
121 Chad 0.0999 ton 2005
122 Democratic Republic of the Congo 0.0925 ton 2005
123 Cuba 0.0886 ton 2005
124 Syria 0.0752 ton 2003
125 South Korea 0.042 ton 2002
126 Uzbekistan 0.0416 ton 1998
127 China 0.0394 ton 1994
128 Thailand 0.0157 ton 2002
129 Egypt 0.0101 ton 2003

Citation

Energy > Lubricants > Imports per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Lubricants > Imports per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×