×

Energy > Lubricants > Imports: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 India 3.2 million ton 2005
South Asia average (profile) 810,750 ton 2005
2 Netherlands 661,000 ton 2005
3 Germany 654,000 ton 2005
4 United States 580,000 ton 2005
5 Belgium 478,000 ton 2005
6 Singapore 441,000 ton 2005
7 United Kingdom 424,000 ton 2005
8 Canada 402,000 ton 2005
9 Brazil 301,000 ton 2005
10 Turkey 299,000 ton 2005
11 Australia 288,000 ton 2005
12 Ukraine 271,000 ton 2005
13 Hong Kong 264,000 ton 2005
=14 Spain 223,000 ton 2005
=14 Latvia 223,000 ton 2005
High income OECD countries average (profile) 181,600 ton 2005
Eurozone average (profile) 177,400 ton 2005
16 Finland 170,000 ton 2005
NATO countries average (profile) 163,400 ton 2005
17 Kazakhstan 152,000 ton 2005
18 South Africa 147,000 ton 2000
European Union average (profile) 142,920 ton 2005
19 Morocco 140,000 ton 2005
20 Taiwan 128,000 ton 2005
21 Malaysia 116,210 ton 2005
22 Czech Republic 102,000 ton 2005
23 Poland 94,000 ton 2005
24 Russia 85,000 ton 1994
Non-religious countries average (profile) 82,454.55 ton 1994
25 Soviet Union 80,000 ton 1991
26 Peru 79,770 ton 2004
27 Romania 73,000 ton 2005
28 Portugal 72,000 ton 2005
29 Denmark 63,000 ton 2005
30 Slovakia 58,000 ton 2005
31 Philippines 56,000 ton 2005
32 Japan 55,000 ton 2005
=33 Norway 53,000 ton 2005
=33 Austria 53,000 ton 2005
35 China 47,000 ton 1994
36 Bulgaria 42,000 ton 2005
37 Vietnam 41,000 ton 1999
38 Belarus 40,000 ton 2005
=39 Bangladesh 36,000 ton 2005
=39 Tunisia 36,000 ton 2005
Former Soviet republics average (profile) 36,000 ton 1998
41 Czechoslovakia 35,000 ton 1991
42 East Germany 33,000 ton 1990
=43 Netherlands Antilles 32,000 ton 2005
=43 Indonesia 32,000 ton 2001
=45 Hungary 31,000 ton 2005
=45 Slovenia 31,000 ton 2005
=45 Sweden 31,000 ton 2005
48 Libya 30,000 ton 2005
49 Ghana 29,000 ton 2005
50 Albania 28,000 ton 2005
51 Lithuania 27,000 ton 2005
=52 Ethiopia 25,000 ton 2005
=52 Croatia 25,000 ton 2005
54 Cameroon 23,000 ton 1995
55 Sudan 22,000 ton 2005
56 Argentina 20,000 ton 2005
57 New Zealand 16,000 ton 2005
=58 Gabon 15,000 ton 2005
=58 Venezuela 15,000 ton 1995
=60 Azerbaijan 14,000 ton 2005
=60 Nicaragua 14,000 ton 2005
=62 Uganda 13,000 ton 2005
=62 Uruguay 13,000 ton 2005
=62 Kenya 13,000 ton 2005
=62 Mozambique 13,000 ton 2005
=66 Cyprus 12,000 ton 2005
=66 Armenia 12,000 ton 2005
=68 Ireland 10,000 ton 2005
=68 Georgia 10,000 ton 2005
=68 Moldova 10,000 ton 2005
=68 Botswana 10,000 ton 2005
=68 Colombia 10,000 ton 1992
=73 Guadeloupe 9,000 ton 2005
=73 Jamaica 9,000 ton 2005
=73 Kyrgyzstan 9,000 ton 2005
=73 Sierra Leone 9,000 ton 2005
=77 Mauritius 8,000 ton 2005
=77 Costa Rica 8,000 ton 1997
=77 Honduras 8,000 ton 1995
=77 Guatemala 8,000 ton 1995
=77 Dominican Republic 8,000 ton 1995
=82 Antigua and Barbuda 7,000 ton 2005
=82 Algeria 7,000 ton 2005
=82 Suriname 7,000 ton 2005
=82 Afghanistan 7,000 ton 2005
=86 Iceland 6,000 ton 2005
=86 Reunion 6,000 ton 2005
=86 Greece 6,000 ton 2005
=86 Senegal 6,000 ton 2005
=86 Luxembourg 6,000 ton 2005
=91 Democratic Republic of the Congo 5,000 ton 2005
=91 Macau 5,000 ton 2005
=91 Mauritania 5,000 ton 2005
=91 Malawi 5,000 ton 2005
=91 Barbados 5,000 ton 1994
=91 Trinidad and Tobago 5,000 ton 1993
=97 Bermuda 4,000 ton 2005
=97 Estonia 4,000 ton 2005
=97 Belize 4,000 ton 2005
=97 Liberia 4,000 ton 2005
=97 Malta 4,000 ton 1999
=97 Congo, Republic of the 4,000 ton 1994
103 Paraguay 3,920 ton 2005
=104 Sri Lanka 3,000 ton 2005
=104 New Caledonia 3,000 ton 2005
=104 Djibouti 3,000 ton 2005
=104 French Polynesia 3,000 ton 2005
=104 Eritrea 3,000 ton 2005
=104 French Guiana 3,000 ton 2005
=104 Fiji 3,000 ton 2005
=111 Guyana 2,000 ton 2005
=111 Burundi 2,000 ton 2005
=111 Brunei 2,000 ton 2005
=111 Faroe Islands 2,000 ton 2005
=111 Mongolia 2,000 ton 2005
=111 Equatorial Guinea 2,000 ton 2005
=111 Cape Verde 2,000 ton 2005
=111 Guinea 2,000 ton 2005
=111 Madagascar 2,000 ton 2005
=111 South Korea 2,000 ton 2002
=111 Panama 2,000 ton 1995
122 Syria 1,300 ton 2003
=123 Chad 1,000 ton 2005
=123 Cayman Islands 1,000 ton 2005
=123 Aruba 1,000 ton 2005
=123 Greenland 1,000 ton 2005
=123 Solomon Islands 1,000 ton 2005
=123 Saint Lucia 1,000 ton 2005
=123 Laos 1,000 ton 2005
=123 Cuba 1,000 ton 2005
=123 Vanuatu 1,000 ton 2005
=123 Gibraltar 1,000 ton 2005
=123 Palau 1,000 ton 2005
=123 Namibia 1,000 ton 2005
=123 Bhutan 1,000 ton 2005
=123 Seychelles 1,000 ton 2005
=123 Thailand 1,000 ton 2002
=123 Togo 1,000 ton 1999
=123 Uzbekistan 1,000 ton 1998
140 Egypt 700 ton 2003

Citation

Energy > Lubricants > Imports: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Lubricants > Imports

Follow us on Facebook to get interesting stats:

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We don't have any banner, Flash, animation, obnoxious sound, or popup ad. We do not implement these annoying types of ads!

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

Please add www.nationmaster.com to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×