×

Energy > Motor Gasoline > Consumption by households: Countries Compared

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Russia 6.74 million ton 1993
2 China 3.04 million ton 2005
3 Romania 791,000 ton 1991
4 Bulgaria 546,000 ton 1992
5 Belarus 464,000 ton 2005
6 Moldova 138,000 ton 2005
7 Germany 110,000 ton 2005
8 Colombia 41,074 ton 2005
9 Estonia 30,000 ton 2004
10 Denmark 29,000 ton 2005
11 Norway 16,000 ton 2005
12 Jamaica 14,000 ton 1997
13 South Korea 8,000 ton 2005
=14 Philippines 6,000 ton 2002
=14 Bolivia 6,000 ton 2000
16 Montserrat 5,000 ton 2005
17 Guatemala 4,170 ton 2005
18 Suriname 4,000 ton 2005
19 Latvia 3,000 ton 2005
20 Grenada 2,000 ton 2005
=21 Uzbekistan 1,000 ton 2005
=21 Saint Pierre and Miquelon 1,000 ton 2005
=21 Costa Rica 1,000 ton 2002
=21 New Zealand 1,000 ton 1999

Citation

Energy > Motor Gasoline > Consumption by households: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Motor Gasoline > Consumption by households

Follow us on Facebook to get interesting stats: