×

Energy > Motor Gasoline > Consumption by households per 1000: Countries Compared

DEFINITION: . Figures expressed per thousand population for the same year.

CONTENTS

# COUNTRY AMOUNT DATE GRAPH HISTORY
1 Bulgaria 63.93 ton 1992
2 Belarus 48.02 ton 2005
3 Russia 45.35 ton 1993
4 Moldova 38.38 ton 2005
5 Romania 34.39 ton 1991
6 Estonia 22.23 ton 2004
7 Grenada 19.43 ton 2005
8 Suriname 8.01 ton 2005
9 Jamaica 5.52 ton 1997
10 Denmark 5.35 ton 2005
11 Norway 3.46 ton 2005
12 China 2.33 ton 2005
13 Germany 1.33 ton 2005
14 Latvia 1.3 ton 2005
15 Colombia 0.951 ton 2005
16 Bolivia 0.706 ton 2000
17 Guatemala 0.329 ton 2005
18 New Zealand 0.261 ton 1999
19 Costa Rica 0.244 ton 2002
20 South Korea 0.166 ton 2005
21 Philippines 0.0741 ton 2002
22 Uzbekistan 0.0382 ton 2005

Citation

Energy > Motor Gasoline > Consumption by households per 1000: Countries Compared Map

NationMaster

Interesting observations about Energy > Motor Gasoline > Consumption by households per 1000

Follow us on Facebook to get interesting stats: